งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพ ของเพศ ชาย / หญิง ต้อง วิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของบุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพ ของเพศ ชาย / หญิง ต้อง วิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของบุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพ ของเพศ ชาย / หญิง ต้อง วิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของบุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน, ตัดสินใจ, เวลาเหมาะสม, การ แก้ไขปัญหา 3. ตรวจสอบงานอยู่เสมอ / ตรวจ บ่อยๆ ดูรายงาน

2 หลักในการสั่งงาน 4. กำหนดงานให้ชัดเจน 1-2- 3-6 หรือการทำงาน ก่อน - หลัง / ลำดับความสำคัญ 5. ความเป็นธรรม เป็น คุณสมบัติที่ดี

3 วิธีการสั่งงานที่ดี 1. พูดจา / ภาษาให้ชัดเจน พูด สั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย พูด สั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย เขียน สั้น ชัดเจน เขียน สั้น ชัดเจน 2. ความสุภาพเหมาะสม / น้อม ตัวเข้าหา อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ต้องแสดงอำนาจอะไร 3. ใช้ร้องขอมากกว่าบังคับ

4 วิธีการสั่งงานที่ดี 4. ต้องรู้จักพูดตรงไปตรงมา เปิดเผยจริงใจ / อย่า ส่งผ่าน 4. ต้องรู้จักพูดตรงไปตรงมา เปิดเผยจริงใจ / อย่า ส่งผ่าน 5. พูดย้ำให้ชัดเจน, พูดช้ำ ต้อง ให้ผู้ฟัง 5. พูดย้ำให้ชัดเจน, พูดช้ำ ต้อง ให้ผู้ฟัง 7. เลือกวิธีที่เหมาะสมและสะดวก ถูกต้อง 7. เลือกวิธีที่เหมาะสมและสะดวก ถูกต้อง 6. ให้ทบทวนคำสั่ง 6. ให้ทบทวนคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพ ของเพศ ชาย / หญิง ต้อง วิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของบุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google