งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Loop ใน C# สุพจน์ สวัตติวงศ์ gamepad.pigcanfly.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Loop ใน C# สุพจน์ สวัตติวงศ์ gamepad.pigcanfly.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Loop ใน C# สุพจน์ สวัตติวงศ์ tohpus@gmail.com gamepad.pigcanfly.com

2 Loop ใน C# การทำงานวนซ้ำหรือ Loop ใน C# มีด้วยกัน 3 แบบดังนี้ while do while for

3 while Loop เป็นการทำงานเพื่อให้ Program ทำงานซ้ำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ เป็นเท็จ while ( ) { ประโยคคำสั่ง ; }

4 ตัวอย่างการใช้งาน while loop int a =0; while (a<5) { Console.WriteLine(a); a++; } Console.ReadLine();

5 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า a<5 พิมพ์ค่า a a++ true

6 do while Loop เป็นการทำงานเพื่อให้ Program ทำงานซ้ำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ เป็นเท็จ แต่ทำการตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง do { ประโยคคำสั่ง ; } while ( )

7 ตัวอย่างการใช้งาน do while loop int a = 0; do { Console.WriteLine(a); a++; } while (a<5) Console.ReadLine();

8 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า a<5 พิมพ์ค่า a a++ true

9 for Loop เป็นการทำงานเพื่อให้ Program ทำงานซ้ำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ เป็นเท็จ เหมือนกับ while for ([ ค่าเริ่มต้น ];[ เงื่อนไข ];[ การ เปลี่ยนแปลงค่า ]) { ประโยคคำสั่ง ; }

10 ตัวอย่างการใช้งาน do while loop int a = 0; for(a=0;a<5;a++) { Console.WriteLine(a); } Console.ReadLine();

11 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า a<5 พิมพ์ค่า a a++ true a = 0

12 break และ continue break เป็นคำสั่งเพื่อหยุดการทำงานของ loop และ condition โดยไม่ต้องรอให้การทำงาน ครบรอบ continue หากการใช้ break; จะเป็นการออกจาก ลูปไปทันที ส่วน continue เป็นการแค่หยุดกา รวนลูปรอบนั้น และกลับไปทำงานใน loop ใน รอบต่อไป

13 ตัวอย่างการใช้ break int n; string s; s = Console.ReadLine(); while (s != "") { n = Int32.Parse(s); if (n < 0) { break; } s = Console.ReadLine(); }

14 ทำให้ code สั้นลง int n; string s; while ((s = Console.ReadLine()) != "") { n = Int32.Parse(s); if (n < 0) { break; }

15 ตัวอย่างการใช้ continue int i = 0, n, sum = 0; int max = 10; while (i < max) { n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); if (n < 0) { continue; } sum += n; i++; } Console.WriteLine("average is {0}", sum / max);

16 Exercise(while, do while, for) 1. จงเขียนโปรแกรมหา factorial ของค่าที่กำหนด ใน ตัวแปร x โดย หาก x=5 โดย 5! มีค่าเท่ากับ 5*4*3*2*1 และ ค่า 1! มีค่าเท่ากับ 1 2. จงรับค่าทาง keyboard เป็นตัวเลข หากตัวเลข เป็นเลขคู่ ให้แสดงตัวเลขนั้นมีเป็น Even หาก เป็นเลขคี่ให้มีค่าเป็น Odd 3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงค่าเลขฐาน 2 ของ ตัวเลขเต็มบวกและ มีค่าไม่เกิน 255 โดยหาก ค่าเลข 2 ในฐาน 2 จะได้ดังนี้ 0000 0010

17 Exercise(while, do while, for) 4. จงแสดงตัวหนังสือตั้งแต่ ‘a’- ‘z’ ออกมา 5. จงแสดงตัวเลขต่างๆ เช่น 12345 ให้อยู่ในรูป (1*10000)+(2*1000)+(3*100)+(4*10)+(5*1) 4. วิธีหาหาตัวหารร่วมมาก (Greatest Common Divisor - gcd) โดยใช้ Euclid Algorithm มี ขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ m และ n เป็นเลขจำนวนเต็มบวกสองตัว ซึ่ง m >= n 2. ให้ r เป็นเศษเหลือจากการหาร m ด้วย n 3. ถ้า r == 0 จะได้ว่า n เป็น gcd 4. ให้ m = n และ n = r แล้วย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ให้เขียน program ที่หา gcd โดยใช้ Euclid algorithm


ดาวน์โหลด ppt Loop ใน C# สุพจน์ สวัตติวงศ์ gamepad.pigcanfly.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google