งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุพจน์ สวัตติวงศ์ gamepad.pigcanfly.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุพจน์ สวัตติวงศ์ gamepad.pigcanfly.com"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุพจน์ สวัตติวงศ์ tohpus@gmail.com gamepad.pigcanfly.com
Loop ใน C# สุพจน์ สวัตติวงศ์ gamepad.pigcanfly.com

2 Loop ใน C# การทำงานวนซ้ำหรือ Loop ใน C# มีด้วยกัน 3 แบบดังนี้ while
do while for

3 while Loop เป็นการทำงานเพื่อให้ Program ทำงานซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นเท็จ while (<เงื่อนไข>) { ประโยคคำสั่ง; }

4 ตัวอย่างการใช้งาน while loop
int a =0; while (a<5) { Console.WriteLine(a); a++; } Console.ReadLine();

5 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า
a<5 true พิมพ์ค่า a a++

6 do while Loop เป็นการทำงานเพื่อให้ Program ทำงานซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นเท็จ แต่ทำการตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง do { ประโยคคำสั่ง; } while (<เงื่อนไข>)

7 ตัวอย่างการใช้งาน do while loop
int a = 0; do { Console.WriteLine(a); a++; } while (a<5) Console.ReadLine();

8 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า
พิมพ์ค่า a a++ true a<5

9 for Loop เป็นการทำงานเพื่อให้ Program ทำงานซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นเท็จ เหมือนกับ while for ([ค่าเริ่มต้น];[เงื่อนไข];[การเปลี่ยนแปลงค่า]) { ประโยคคำสั่ง; }

10 ตัวอย่างการใช้งาน do while loop
int a = 0; for(a=0;a<5;a++) { Console.WriteLine(a); } Console.ReadLine();

11 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า
a = 0 a<5 true พิมพ์ค่า a a++

12 break และ continue break เป็นคำสั่งเพื่อหยุดการทำงานของ loop และ condition โดยไม่ต้องรอให้การทำงานครบรอบ continue หากการใช้ break; จะเป็นการออกจากลูปไปทันที ส่วน continue เป็นการแค่หยุดการวนลูปรอบนั้น และกลับไปทำงานใน loop ในรอบต่อไป

13 ตัวอย่างการใช้ break int n; string s; s = Console.ReadLine();
while (s != "") { n = Int32.Parse(s); if (n < 0) break; }

14 ทำให้ codeสั้นลง int n; string s;
while ((s = Console.ReadLine()) != "") { n = Int32.Parse(s); if (n < 0) break; }

15 ตัวอย่างการใช้ continue
int i = 0, n, sum = 0; int max = 10; while (i < max) { n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); if (n < 0) continue; } sum += n; i++; Console.WriteLine("average is {0}", sum / max);

16 Exercise(while, do while, for)
จงเขียนโปรแกรมหา factorial ของค่าที่กำหนดใน ตัวแปร x โดย หาก x=5 โดย5! มีค่าเท่ากับ 5*4*3*2*1 และ ค่า 1! มีค่าเท่ากับ 1 จงรับค่าทาง keyboard เป็นตัวเลข หากตัวเลขเป็นเลขคู่ ให้แสดงตัวเลขนั้นมีเป็น Even หากเป็นเลขคี่ให้มีค่าเป็น Odd จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงค่าเลขฐาน 2 ของตัวเลขเต็มบวกและ มีค่าไม่เกิน 255 โดยหากค่าเลข2 ในฐาน 2 จะได้ดังนี้

17 Exercise(while, do while, for)
จงแสดงตัวหนังสือตั้งแต่ ‘a’- ‘z’ ออกมา จงแสดงตัวเลขต่างๆ เช่น ให้อยู่ในรูป (1*10000)+(2*1000)+(3*100)+(4*10)+(5*1) วิธีหาหาตัวหารร่วมมาก(Greatest Common Divisor - gcd) โดยใช้ Euclid Algorithm มีขั้นตอนดังนี้ ให้ m และ n เป็นเลขจำนวนเต็มบวกสองตัว ซึ่ง m >= n ให้ r เป็นเศษเหลือจากการหาร m ด้วย n ถ้า r == 0 จะได้ว่า n เป็น gcd ให้ m = n และ n = r แล้วย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ให้เขียน program ที่หา gcd โดยใช้ Euclid algorithm


ดาวน์โหลด ppt สุพจน์ สวัตติวงศ์ gamepad.pigcanfly.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google