งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่าน มา การโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่าน มา การโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่าน มา การโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริง

2 การโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริง สาเหตุ สาเหตุ การ Generalize งานวิจัย การ Generalize งานวิจัย แหล่งข้อมูลที่อ้างถึง แหล่งข้อมูลที่อ้างถึง บริบท และเวลา บริบท และเวลา

3 สาเหตุ การศึกษาปัจจัยต้น – independent variables การศึกษาปัจจัยต้น – independent variables สาเหตุที่อ้างถึงนำไปสู่ผลกระทบ (effects) ได้ จริง ? สาเหตุที่อ้างถึงนำไปสู่ผลกระทบ (effects) ได้ จริง ? ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอย่างแท้จริง หรือผลกระทบเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ? ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอย่างแท้จริง หรือผลกระทบเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ? ผลกระทบเกิดขึ้นด้วยจากสาเหตุ สาเหตุเดียว ? หรือมีสาเหตุอื่นๆ ประกอบอีก ? ผลกระทบเกิดขึ้นด้วยจากสาเหตุ สาเหตุเดียว ? หรือมีสาเหตุอื่นๆ ประกอบอีก ?

4 การ Generalize งานวิจัย การปรับใช้กับกรณีอื่นๆ การปรับใช้กับกรณีอื่นๆ คำตอบที่ได้มีความคงเส้นคงวา (reliability)? คำตอบที่ได้มีความคงเส้นคงวา (reliability)? กลุ่มตัวอย่างถือเป็นตัวแทนประชากรได้หรือไม่ ? กลุ่มตัวอย่างถือเป็นตัวแทนประชากรได้หรือไม่ ? สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี random หรือ non- random? สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี random หรือ non- random? มีคำอธิบายถึงข้อจำกัดของงานวิจัย ? มีคำอธิบายถึงข้อจำกัดของงานวิจัย ?

5 แหล่งข้อมูลที่อ้างถึง ความน่าเชื่อถือในเชิงคุณภาพของแหล่งข้อมูล อ้างอิง ความน่าเชื่อถือในเชิงคุณภาพของแหล่งข้อมูล อ้างอิง ความน่าเชื่อถือในเชิงปริมาณของแหล่งข้อมูล อ้างอิง ความน่าเชื่อถือในเชิงปริมาณของแหล่งข้อมูล อ้างอิง

6 บริบททางสังคมและเวลา ความแตกต่างทางยุคสมัย ความแตกต่างทางยุคสมัย เทคโนโลยี เทคโนโลยี การศึกษา การศึกษา มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย ความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่ ความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่

7 Assignment หางานวิจัยที่ไม่ได้เรื่องมา 1 ชิ้น หางานวิจัยที่ไม่ได้เรื่องมา 1 ชิ้น วิพากษ์งานวิจัยชิ้นนั้นว่า “ ทำไมจึงไม่ได้เรื่อง ?” วิพากษ์งานวิจัยชิ้นนั้นว่า “ ทำไมจึงไม่ได้เรื่อง ?” เสนอแนะว่า “ ทำอย่างไรงานวิจัยชิ้นนั้นจึงจะได้ เรื่องมากกว่านี้ ?” โดยอาจใช้ Toulmin’s Diagram เข้าช่วยในการวิเคราะห์ เสนอแนะว่า “ ทำอย่างไรงานวิจัยชิ้นนั้นจึงจะได้ เรื่องมากกว่านี้ ?” โดยอาจใช้ Toulmin’s Diagram เข้าช่วยในการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่าน มา การโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google