งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ตาม ธรรมชาติ เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ใน สังคม * ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรแปลงสภาพ ให้เป็นประโยชน์และใช้เหตุผลในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ตาม ธรรมชาติ เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ใน สังคม * ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรแปลงสภาพ ให้เป็นประโยชน์และใช้เหตุผลในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 * ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ตาม ธรรมชาติ เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ใน สังคม * ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรแปลงสภาพ ให้เป็นประโยชน์และใช้เหตุผลในการ แก้ไขความขัดแย้ง

3 - เหตุการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มมี ความเห็นไม่สอดคล้องกัน - ความขัดแย้งมีทั้งเชิงทำลาย และ เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์

4 สังคมไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่บนพื้นฐาน 3.1 ความขัดแย้งภายในองค์การ (1) โครงสร้าง (2) บุคลากร 3.2 ความขัดแย้งภายนอกองค์กรมีสาเหตุ (1) เศรษฐกิจ (2) สังคม วัฒนธรรม (3) การเมือง

5 3.3 ระเบียบกฎหมาย (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 - ม.63 “ บุคคลมีเสรีภาพชุมนุมโดย สงบปราศจากอาวุธ ” - ม.69 “ บุคคลมีสิทธิต่อต้านโดย สันติวิธี ” (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8-10 “ กระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ”

6 (3) คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 187/2546 ลงวันที่ 1 ก. ย. 46 “ นโยบายการจัดการความ ขัดแย้งโดยสันติวิธี ” (4) สำนักงานสภาความมั่นคง แห่งชาติ “ ส่งเสริมบรรยากาศการแก้ไข ปัญหาด้วยสันติวิธี ”

7 4.1 ความขัดแย้งด้านข้อมูล มีสาเหตุ (1) ขาดข้อมูล (2) ข้อมูลผิดพลาด (3) มุมมองที่ต่างกัน (4) การแปลงผลข้อมูลที่ต่างกัน (5) ความแตกต่างของการเก็บ และศึกษาข้อมูล

8 4.2 ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ มีสาเหตุ (1) อารมณ์ที่รุนแรง (2) การรับรู้คลาดเคลื่อน (3) ทัศนคติตามตัว (4) การสื่อสารไม่ดี (5) การสื่อสารผิดพลาด (6) ความประพฤติเชิงลบ 4.3 ความขัดแย้งด้านค่านิยม มี สาเหตุ (1) ความเชื่อที่ไม่ลงรอยกัน (2) ระบบค่านิยมที่ต่างกัน

9 4.4 ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง มี สาเหตุ (1) ทรัพยากรที่หายาก (2) เวลา (3) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (4) อำนาจ / หน้าที่ (5) การตัดสินใจ 4.5 ผลประโยชน์ มีสาเหตุ (1) เนื้อหา ( ทรัพยากรต่าง ๆ ) (2) วิธีการ ( มารยาททางสังคม ) (3) จิตใจ ( ความเชื่อ ความ ยุติธรรม )

10 5.1 ความสลับซับซ้อนของการพัฒนา 5.2 การจัดรูปแบบโครงสร้าง 5.3 ข้อมูลข่าวสารที่มากมายรวดเร็ว 5.4 กระบวนทัศน์ทางการเมือง 5.5 การบริการหลังการขายสินค้า 5.6 กฎหมาย

11 6.1 ประเด็นของ ปัญหา - รายละเอียดความ ขัดแย้ง - ประเภทการ ขัดแย้ง - ระดับการขัดแย้ง - ความเร่งด่วน ปัญหา 6.2 ผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง 6.3 กรอบบริบทความ ขัดแย้ง 6.4 กรอบนโยบาย

12 7.1 การเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา 7.2 การเจรจาต่อรอง 7.3 การประนีประนอม 7.4 การเผื่อช่องว่างสำหรับเจรจาต่อรอง 7.5 เริ่มด้วยคำพูดนิ่มนวล 7.6 มุ่งไปที่ความต้องการความสนใจมากกว่ามุ่งที่ประเด็น 7.7 สร้างการยอมรับแบบค่อยเป็นค่อยไป

13 7.8 ใช้วันกำหนดในการเจรจาต่อรอง 7.9 การยื่นข้อเสนอสุดท้าย 7.10 พยายามรักษาเกียรติของฝ่ายอื่น 7.11 การลดหย่อนการต่อต้าน 7.12 การแลกเปลี่ยนบทบาท 7.13 การอนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามผ่อนคลายความตึงเครียด 7.14 การร้องเรียนไประดับที่เหนือกว่า

14 8.1 จุดยืนที่สุดโต่ง 8.2 ขาดทรัพยากร 8.3 ขาดแรงจูงใจของคู่เจรจา 8.4 ขาดข้อมูล 8.5 การสื่อสารไม่ดี 8.6 ไม่ตระหนักถึงทางออกที่เป็นไปได้ 8.7 ขาดความรู้

15 9.1 ความเป็นกลาง 9.2 ขาดองค์กรติดตาม 9.3 ขาดความรู้ทักษะในสันติวิธี 9.4 ขาดการประชาสัมพันธ์ 9.5 กฎหมายที่ไม่ยุติธรรม

16 - “ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ” - สันติวิธี (1) เจรจาไกล่เกลี่ย (2) องค์กรเจรจาตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน - ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย 5 ขั้นตอน (1) ดำเนินการโดยผู้นำ (2) ดำเนินการโดยพหุภาคี ( ภาครัฐ - ผู้ เรียกร้อง - ผู้ชำนาญการ ) (3) ดำเนินการโดยคนกลาง (4) ดำเนินการโดยกรรมการกลาง (5) ดำเนินการโดยกระบวนการทาง กฎหมาย 10. หลักการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง ตามบทบาทฝ่าย ปกครอง มีแนวทางดังนี้

17


ดาวน์โหลด ppt * ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ตาม ธรรมชาติ เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ใน สังคม * ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรแปลงสภาพ ให้เป็นประโยชน์และใช้เหตุผลในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google