งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  หมายถึง วัสดุที่ถ่ายทอด สารสนเทศด้วยวิธีหลากหลายเป็น พิเศษและส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นพิเศษ เฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆ หรือใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  หมายถึง วัสดุที่ถ่ายทอด สารสนเทศด้วยวิธีหลากหลายเป็น พิเศษและส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นพิเศษ เฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆ หรือใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2  หมายถึง วัสดุที่ถ่ายทอด สารสนเทศด้วยวิธีหลากหลายเป็น พิเศษและส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นพิเศษ เฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆ หรือใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ถ่ายทอด วัสดุไม่ตีพิมพ์

3 3 ประเภทของวัสดุไม่ ตีพิมพ์ โสตวัสดุ (Audio Materials) ทัศนวัสดุ (Visual Materials) โสตทัศนวัสดุ ( Audio – Visual Materials)

4 4 โสตวัสดุ (Audio Materials)  คือ สื่อประเภทฟัง ได้แก่ วัสดุบันทึกเสียงประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ เทปบันทึกเสียง เทป บันทึกเสียงระบบดิจิตอล แผ่นเสียง แผ่นเสียงระบบดิจิตอล แผ่นเอ็มดี หรือมินิดิสก์

5 5 ทัศนวัสดุ (Visual Materials) คือ วัสดุที่มองเห็นด้วยตา และ อาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ ได้แก่  วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) : รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ  แผ่นโปร่งใส (transparency) : บันทึก เรื่องราว ข้อความ ด้วยปากกาเขียน แผ่นโปร่งใส หรือการถ่ายเอกสาร  ฟิล์มสตริป (Filmstrip) : อนุกรมของ ภาพโปร่งแสงหรือข้อความที่มีเนื้อหาต่อ เนี่องลงบนฟิล์ม

6 6  สไลด์ (Slides) : แผ่นโปร่งแสงที่ บันทึกภาพลงบนฟิล์มหรือเขียนบนแผ่น กระจก  วัสดุย่อส่วน : ไมโครฟิช ไมโครฟิล์ม  หุ่นจำลอง (Models)  ของจริง (Realia) : เช่น ของตัวอย่าง นิทรรศการ

7 7 วัสดุย่อส่วน

8 8 โสตทัศนวัสดุ ( Audio– Visual Materials) คือ สื่อที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ที่ผู้รับสามารถ ชมและฟังด้วยตาและหู โดยอาศัย อุปกรณ์แปลง สัญญาณ ได้แก่ ภาพยนตร์ (Motion Pictures) โทรทัศน์ (television) วิดีทัศน์ (Video Tape หรือ Video Disc หรือ DVD )

9 9


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  หมายถึง วัสดุที่ถ่ายทอด สารสนเทศด้วยวิธีหลากหลายเป็น พิเศษและส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นพิเศษ เฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆ หรือใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google