งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP.NET SERVER CONTROL 1. ASP.NET Server Control  คือ กลุ่มของคอนโทรลของ ASP.NET ที่ทำงานบน ฝั่งเซิร์ฟเวอร์  อยู่ในรูปแบบของ tag และสามารถแปลงให้อยู่ในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP.NET SERVER CONTROL 1. ASP.NET Server Control  คือ กลุ่มของคอนโทรลของ ASP.NET ที่ทำงานบน ฝั่งเซิร์ฟเวอร์  อยู่ในรูปแบบของ tag และสามารถแปลงให้อยู่ในรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP.NET SERVER CONTROL 1

2 ASP.NET Server Control  คือ กลุ่มของคอนโทรลของ ASP.NET ที่ทำงานบน ฝั่งเซิร์ฟเวอร์  อยู่ในรูปแบบของ tag และสามารถแปลงให้อยู่ในรูป ของ HTML ได้เพื่อการแสดงผลบน Web browser  เช่น  การทำงานของ ASP.NET server control จะมีการ จดจำสถานะ ( ข้อมูล ) ของเว็บคอนโทรลนั้นด้วยก่อน จะ postback ไปยัง server เรียกคุณสมบัตินี้ว่า viewstate 2

3 3

4 ตัวอย่าง HTML Control และ Standard Control 4

5 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น  สร้างเว็บเพจ ให้แสดงผลลัพธ์ดังรูป 5

6 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น  สร้าง dropdownlist จาก smart tag แล้วเลือก edit item เพื่อใส่ข้อมูลตัวเลือกสัญชาติ 6

7 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น  ใช้ label ในการแสดงผลตั้งชื่อว่า LBDisplay  กำหนด event ให้กับปุ่ม submit กำหนดโค้ดดังนี้ protected void BTNSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { LBDisplay.Text = "name: " + TBName.Text + "\n" + "surname: " + TBSurname.Text + "\n" + "nation: " + DDLNation.SelectedItem.Text + "\n" ; } 7

8 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น  เพิ่มแถวของตาราง แล้วสร้าง radiobutton เพื่อใส่ ข้อมูล gender 8

9 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น  เพิ่มแถวของตารางแล้วสร้าง checkboxlist เพื่อใส่ ข้อมูลตัวเลือกผลไม้ 9

10 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น protected void BTNSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { string str_fruit = "fruit: "; // ตัวแปรสำหรับเก็บรายการผลไม้ที่ ผู้ใช้เลือกจาก listbox // เขียน foreach เพื่อเก็บรายการผลไม้ที่ผู้ใช้เหลือได้หลายๆ รายการ foreach (ListItem li in CheckBoxList1.Items) { if (li.Selected == true) str_fruit += li.Text + " "; } LBDisplay.Text = "name: " + TBName.Text + "\n" + "surname: " + TBSurname.Text + "\n" + "nation: " + DDLNation.SelectedItem.Text + "\n" + "gender:" + RadioButtonList1.SelectedValue + "\n" + str_fruit; } 10

11 แบบฝึกหัด : ตัวอย่างโปรแกรม คำนวนค่า 11  สร้างฟอร์มดังนี้  กำหนด property AutoPostback ของ RadiobuttonList เป็น true

12 แบบฝึกหัด : ตัวอย่างโปรแกรม คำนวนค่า 12  เขียน event ที่เมธอด RadioButtonList1_SelectedIndexChanged โดยกำหนดให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกจะ มีการแสดงผลลัพธ์ทันที  ใช้คำสั่ง Convert.ToDouble(TextBox1.Text) หรือ double.Parse(TextBox1.Text) ในการ แปลงชนิดข้อมูลจาก string ให้กลายเป็น double


ดาวน์โหลด ppt ASP.NET SERVER CONTROL 1. ASP.NET Server Control  คือ กลุ่มของคอนโทรลของ ASP.NET ที่ทำงานบน ฝั่งเซิร์ฟเวอร์  อยู่ในรูปแบบของ tag และสามารถแปลงให้อยู่ในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google