งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP.NET Server Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP.NET Server Control."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP.NET Server Control

2 ASP.NET Server Control คือ กลุ่มของคอนโทรลของ ASP.NET ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อยู่ในรูปแบบของ tag และสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ HTML ได้เพื่อการ แสดงผลบน Web browser เช่น การทำงานของ ASP.NET server control จะมีการจดจำสถานะ (ข้อมูล) ของ เว็บคอนโทรลนั้นด้วยก่อนจะ postback ไปยัง server เรียกคุณสมบัตินี้ว่า viewstate <asp:textbox id=“text1” runat=“server” /> <input type=“hidden” name=“_VIEWSTATE” value=“dEWDCsipt4itjmcxstpe” />

3

4 ตัวอย่าง HTML Control และ Standard Control
<input id="Text1" type="text" /> <input id="Button3" type="button" value="Button" /> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"/></asp:TextBox> <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button" />

5 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
สร้างเว็บเพจ ให้แสดงผลลัพธ์ดังรูป

6 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
สร้าง dropdownlist จาก smart tag แล้วเลือก edit item เพื่อ ใส่ข้อมูลตัวเลือกสัญชาติ

7 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
ใช้ label ในการแสดงผลตั้งชื่อว่า LBDisplay กำหนด event ให้กับปุ่ม submit กำหนดโค้ดดังนี้ protected void BTNSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { LBDisplay.Text = "name: " + TBName.Text + "\n" + "surname: " + TBSurname.Text + "\n" + "nation: " + DDLNation.SelectedItem.Text + "\n" ; }

8 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
เพิ่มแถวของตาราง แล้วสร้าง radiobutton เพื่อใส่ข้อมูล gender

9 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
เพิ่มแถวของตารางแล้วสร้าง checkboxlist เพื่อใส่ข้อมูลตัวเลือกผลไม้

10 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
protected void BTNSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { string str_fruit = "fruit: "; //ตัวแปรสำหรับเก็บรายการผลไม้ที่ผู้ใช้เลือกจาก listbox //เขียน foreach เพื่อเก็บรายการผลไม้ที่ผู้ใช้เหลือได้หลายๆ รายการ foreach (ListItem li in CheckBoxList1.Items) { if (li.Selected == true) str_fruit += li.Text + " "; } LBDisplay.Text = "name: " + TBName.Text + "\n" + "surname: " + TBSurname.Text + "\n" + "nation: " + DDLNation.SelectedItem.Text + "\n" + "gender:" + RadioButtonList1.SelectedValue + "\n" + str_fruit;

11 แบบฝึกหัด : ตัวอย่างโปรแกรมคำนวนค่า
สร้างฟอร์มดังนี้ กำหนด property AutoPostback ของ RadiobuttonList เป็น true

12 แบบฝึกหัด : ตัวอย่างโปรแกรมคำนวนค่า
เขียน event ที่เมธอด RadioButtonList1_SelectedIndexChanged โดยกำหนดให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกจะมีการแสดงผลลัพธ์ ทันที ใช้คำสั่ง Convert.ToDouble(TextBox1.Text) หรือ double.Parse(TextBox1.Text) ในการแปลงชนิดข้อมูลจาก string ให้กลายเป็น double


ดาวน์โหลด ppt ASP.NET Server Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google