งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. มีคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมนูดังนี้  JMenuBar ใช้สร้างแถบเมนูด้านบน ( จะได้พื้นที่ขาวๆ เปล่าๆ )  JMenu ใช้สร้างรายการกลุ่มเมนู ( ในภาพบนมี 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. มีคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมนูดังนี้  JMenuBar ใช้สร้างแถบเมนูด้านบน ( จะได้พื้นที่ขาวๆ เปล่าๆ )  JMenu ใช้สร้างรายการกลุ่มเมนู ( ในภาพบนมี 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 มีคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมนูดังนี้  JMenuBar ใช้สร้างแถบเมนูด้านบน ( จะได้พื้นที่ขาวๆ เปล่าๆ )  JMenu ใช้สร้างรายการกลุ่มเมนู ( ในภาพบนมี 3 ตัว คือ A Menu, Another Menu, A submenu)  JMenuItem ใช้สร้างเมนูย่อย ที่เป็นเมนูลูกตัวสุดท้าย ( ในภาพบนมี 5 ตัวคือ A text-only menu item, An item in the submenu, Another item และเมนูที่มีรูปภาพด้านหน้าอีก 2 อัน )  JCheckboxMenuItem ใช้สร้างเมนูแบบ checkbox ( ภาพบนมี 2 ตัว )  JRadioButtonMenuItem ใช้สร้างเมนูแบบ radiobutton ( ภาพบนมี 2 ตัว )  JSeparator ใช้สร้างเส้นคั่นรายการเมนู 2

3  ใช้สร้างแถบเมนูด้านบน มี constructor ดังนี้ public JMenuBar()  ตัวอย่าง myMenuBar = new JMenuBar();  การใช้งาน สามารถใส่ออบเจ็กต์ของคลาส JMenuBar ลงใน Frame ได้โดยใช้เมธอด setJMenuBar()  ตัวอย่าง this.setJMenuBar(myMenuBar); 3

4  ใช้สร้างรายการกลุ่มเมนู  constructor ที่สำคัญคือ public JMenu(String label);  ตัวอย่าง menuFood = new JMenu("Food");  การใช้งาน ต้องใส่ออบเจ็กต์ของคลาส JMenu ลงใน JMenuBar โดยใช้เมธอด add()  ตัวอย่าง myMenuBar.add(menuFood); 4

5  ใช้สร้างเมนูย่อยสุดที่เป็นเมนูลูก  constructor ที่สำคัญ public JMenuItem(String label);  ตัวอย่าง miChickenSteak = new JMenuItem("Chicken steak");  การใช้งาน ให้ใส่ menuItem ลงไปใน menu อีกทีหนึ่ง ด้วยเมธอด add() 5

6  สามารถใส่รูปภาพ icon ให้กับเมนูได้โดยใช้ คำสั่ง setIcon ตัวอย่าง menuFood.setIcon(new ImageIcon("./icon/food.jpg")); 6

7  คือการกำหนดคีย์ที่เป็น shortcut ให้กับเมนู โดยใช้ คำสั่ง setMnemonic() ตัวอย่าง miChickenNoodle.setMnemonic(KeyEvent.VK_C); หมายถึง เมื่อกด key ตัว C ในคีย์บอร์ดจะเป็นการ เลือกเมนูนี้ 7

8  ใช้สร้างรายการเมนูแบบ checkbox  Constructor ที่สำคัญ public JCheckBoxMenuItem(String label) public JCheckBoxMenuItem(String label, boolean state) 8

9 1. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส JMenuBar แล้วใส่ลงไป ใน Jframe ใช้คำสั่ง setJMenuBar() 2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส JMenu แล้วใส่ลงไปใน JMenuBar ใช้คำสั่ง add() 3. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส JMenuItem แล้วใส่ลงไป ใน Jmenu ใช้คำสั่ง add() 9

10 10

11 public class MenuTest extends JFrame{ //1. ประกาศชื่อออบเจ็กต์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโปรแกรม private JMenuBar myMenuBar; private JMenu menuFood, menuDrink, menuNoodle, menuSteak; private JMenuItem miChickenNoodle, miFishNoodle, miChickenSteak, miFishSteak; private JPanel p; private JTextArea ta; private JScrollPane sp; //2. เขียน constructor method เพื่อเริ่มต้นการทำงานขอบออบเจ็กต์ public MenuTest() { buildMenu(); // เรียกเมธอดเพื่อสร้างเมนู buildPanel(); // เรียกเมธอดเพื่อสร้างพาเนล this.setLayout(new BorderLayout()); this.add(p, BorderLayout.CENTER); this.setTitle("IT Restaurant"); setSize(300,300); setLocationRelativeTo(null); // ให้วินโดวส์อยู่กลางหน้าจอ setVisible(true); } //end constructor 11

12 //3. เขียนเมธอดเพื่อสร้างเมนู public void buildMenu() { //3.1 สร้าง new ออบเจ็บต์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม myMenuBar = new JMenuBar(); menuFood = new JMenu("Food"); menuDrink = new JMenu("Drink"); menuNoodle = new JMenu("Noodle"); menuSteak = new JMenu("Steak"); miChickenNoodle = new JMenuItem("Chicken noodle”); miFishNoodle = new JMenuItem("Fish noodle“); miChickenSteak = new JMenuItem("Chicken steak"); miFishSteak = new JMenuItem("Fish steak"); //3.2 ใส่รูปภาพให้เมนู menuFood.setIcon(new ImageIcon("./icon/food.jpg")); menuDrink.setIcon(new ImageIcon("./icon/drink.jpg")); miChickenNoodle.setIcon(new ImageIcon("./icon/noodlechicken.jpg")); miFishNoodle.setIcon(new ImageIcon("./icon/noodlefish.jpg")); miChickenNoodle.setMnemonic(KeyEvent.VK_C); // กำหนด mnemonic code miFishNoodle.setMnemonic(KeyEvent.VK_F); // กำหนด mnemonic code 12

13 // 3.3 เขียนดักจับ event ให้กับ menuItem miChickenNoodle.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { // method getText เพื่อดึงข้อความเดิมที่อยู่ใน textarea ออกมา // method setText เพื่อกำหนดค่าข้อความใหม่ลงไปใน textarea ta.setText(ta.getText() + "You order chicken noodle.\n"); } }); miFishNoodle.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { ta.setText(ta.getText() + "You order fish noodle.\n"); } }); 13

14 //3.4 add เมนูต่างๆ ลงไป myMenuBar.add(menuFood); myMenuBar.add(menuDrink); menuFood.add(menuNoodle); menuFood.addSeparator(); menuFood.add(menuSteak); menuNoodle.add(miChickenNoodle); menuNoodle.add(miFishNoodle); menuSteak.add(miChickenSteak); menuSteak.add(miFishSteak); //** สำคัญ ** เพิ่ม menuBar ลงไปใน Frame this.setJMenuBar(myMenuBar); } //end buildMenu() 14

15 //4. สร้างเมธอด buildPanel public void buildPanel() { p = new JPanel(new BorderLayout()); ta = new JTextArea(); sp = new JScrollPane(ta); // รวมให้ textarea มี scrollbar ด้วย // แล้ว add scrollpane ลงไปใน panel p.add(sp, BorderLayout.CENTER); } //5. เขียน main เพื่อเริ่มต้นทำงานโปรแกรม public static void main(String[] args) { MenuTest mt = new MenuTest(); } 15

16  เขียนโปรแกรม Notepad โดยมีเมนูดังนี้ 16 หมายเหตุ เปลี่ยนสีตัวอักษรใช้คำสั่ง ta.setForeground(Color.red); เปลี่ยน font ใช้คำสั่ง Font newfont = new Font(“Serif”,Font.Plain, 20); ta.setFont(newfont);


ดาวน์โหลด ppt 1. มีคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมนูดังนี้  JMenuBar ใช้สร้างแถบเมนูด้านบน ( จะได้พื้นที่ขาวๆ เปล่าๆ )  JMenu ใช้สร้างรายการกลุ่มเมนู ( ในภาพบนมี 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google