งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)
บทที่ 2 คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

2 WEEK4: LECT class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 25,27,28 assignment การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24

3 ขั้นตอนการใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน
การประกาศคลาส การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด การเข้าถึงสมาชิกของคลาส เรียกผ่านชื่อแอตทริบิวต์หรือเมธอดได้ โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์

4 โปรแกรมข้อ 25 (1) คลาส maxScore ประกอบด้วย 1) เมธอดรับและแสดงผล void inputShowData() ทำหน้าที่ รับข้อมูลคะแนนนักเรียนจำนวน 20 คน เรียกใช้เมธอดคำนวณคะแนนสูงสุด แสดงผลคะแนนนักเรียนแต่ละคนและคะแนนสูงสุดทางจอภาพ 2) เมธอดคำนวณคะแนนสูงสุด double calMaxScore(double[] scores) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส maxScore และเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้เมธอดในคลาส maxScore

5 // Java Main Class >>> ex25. java import java. util
// Java Main Class >>> ex25.java import java.util.Scanner; public class ex25 { public static void main(String[] args) { …………………………………. } โปรแกรมข้อ 25 (2) // Java Class >>> maxScore.java import java.util.Scanner; public class maxScore { public void inputShowData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter username >>> "); String u = scan.nextLine(); System.out.print("Enter password >>> "); String p = scan.nextLine(); double max = calMaxScore(s); …………………………………… } public double calMaxScore(double[] scores) {

6 โปรแกรมข้อ 27 (1) คลาส passExam ประกอบด้วย
1) เมธอดรับและแสดงผล void inputShowData() ทำหน้าที่ รับข้อมูลเลขที่สอบของนักเรียน เรียกใช้เมธอดค้นหาข้อมูล และแสดงผลค้นหาทางจอภาพ 2) เมธอดค้นหาข้อมูล boolean searchPassExam (String sid) ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลนักเรียนจากเลขที่สอบใน passList passList เป็นอาร์เรย์ของข้อมูลเลขที่สอบของนักเรียนที่สอบผ่าน String[] passList = {“408721”, “218141”, “775216”, “118721”, “016529”} จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส passExam และเขียนโปรแกรมเรียกใช้เมธอดในคลาส passExam กำหนดให้แสดงผล ตามรูปแบบดังนี้ ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อความว่า “Congratulation!!!” ถ้าไม่พบข้อมูลให้แสดงข้อความว่า “Sorry!!! You cannot pass this exam”

7 // Java Main Class >>> ex27. java import java. util
// Java Main Class >>> ex27.java import java.util.Scanner; public class ex27 { public static void main(String[] args) { …………………………………. } โปรแกรมข้อ 27 (2) // Java Class >>> passExam.java import java.util.Scanner; public class passExam { public void inputShowData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter student ID >>> "); String id = scan.nextLine(); boolean check = searchPassExam(sid) ; …………………………………… } public boolean searchPassExam (String sid) {

8 ประเภทของเมธอด (1) Instance Method
เป็นเมธอดที่เรียกผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสด้วยตัวดำเนินการ new

9 ประเภทของเมธอด (2) Static Method

10 ประเภทของเมธอด (3) โปรแกรมคำนวณเงินภาษีด้วย static method

11 โปรแกรมข้อ 28 (1) คลาส myMath1 ประกอบด้วย เมธอด static boolean CheckOdd(int num) ทำหน้าที่เลขคู่เลขคี่ของเลขจำนวนเต็ม จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส myMath1 และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธอด แสดงผล

12 โปรแกรมข้อ 28 (2) // Java Class >>> myMath1.java import java.util.Scanner; public class myMath1 { public static boolean CheckOdd(int num) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex28.java import java.util.Scanner; public class ex28 { public static void main(String[] args) { int n; //รับข้อมูลเก็บไว้ใน n boolean check = myMath1. CheckOdd(n); …………………………………. }


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google