งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object). class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 25,27,28 assignment การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object). class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 25,27,28 assignment การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

2 class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 25,27,28 assignment การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24 2

3  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส  เรียกผ่านชื่อแอตทริบิวต์หรือเมธอดได้ โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ 3

4 คลาส maxScore ประกอบด้วย 1) เมธอดรับและแสดงผล void inputShowData() ทำหน้าที่ รับข้อมูลคะแนนนักเรียนจำนวน 20 คน เรียกใช้เมธอด คำนวณคะแนนสูงสุด แสดงผลคะแนนนักเรียนแต่ละคนและคะแนนสูงสุด ทางจอภาพ 2) เมธอดคำนวณคะแนนสูงสุด double calMaxScore(double[] scores) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส maxScore และเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้เมธอดในคลาส maxScore 4

5 5 // Java Class >>> maxScore.java import java.util.Scanner; public class maxScore { public void inputShowData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter username >>> "); String u = scan.nextLine(); System.out.print("Enter password >>> "); String p = scan.nextLine(); double max = calMaxScore(s); …………………………………… } public double calMaxScore(double[] scores) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex25.java import java.util.Scanner; public class ex25 { public static void main(String[] args) { ………………………… ………. }

6 คลาส passExam ประกอบด้วย 1) เมธอดรับและแสดงผล void inputShowData() ทำหน้าที่ รับข้อมูลเลขที่สอบของนักเรียน เรียกใช้เมธอดค้นหา ข้อมูล และแสดงผลค้นหาทางจอภาพ 2) เมธอดค้นหาข้อมูล boolean searchPassExam (String sid) ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลนักเรียนจากเลขที่สอบใน passList passList เป็นอาร์เรย์ของข้อมูลเลขที่สอบของ นักเรียนที่สอบผ่าน String[] passList = {“408721”, “218141”, “775216”, “118721”, “016529”} จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส passExam และเขียนโปรแกรมเรียกใช้เมธอดในคลาส passExam กำหนดให้แสดงผล ตามรูปแบบดังนี้  ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อความว่า “Congratulation!!!”  ถ้าไม่พบข้อมูลให้แสดงข้อความว่า “Sorry!!! You cannot pass this exam” 6

7 7 // Java Class >>> passExam.java import java.util.Scanner; public class passExam { public void inputShowData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter student ID >>> "); String id = scan.nextLine(); boolean check = searchPassExam(sid) ; …………………………………… } public boolean searchPassExam (String sid) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex27.java import java.util.Scanner; public class ex27 { public static void main(String[] args) { ………………………… ………. }

8 Instance Method  เป็นเมธอดที่เรียกผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสด้วยตัว ดำเนินการ new 8

9 Static Method  เป็นเมธอดที่เรียกใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ สามารถ เรียกผ่านชื่อคลาสได้เลย แต่จะต้องเรียกใช้จากเมธอด ประเภท static method เหมือนกัน 9

10  โปรแกรมคำนวณเงินภาษีด้วย static method 10

11 คลาส myMath1 ประกอบด้วย เมธอด static boolean CheckOdd(int num) ทำหน้าที่เลขคู่เลขคี่ของเลขจำนวนเต็ม จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส myMath1 และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธอด แสดงผล 11

12 12 // Java Class >>> myMath1.java import java.util.Scanner; public class myMath1 { public static boolean CheckOdd(int num) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex28.java import java.util.Scanner; public class ex28 { public static void main(String[] args) { int n; // รับข้อมูลเก็บไว้ใน n boolean check = myMath1. CheckOdd(n); …………………………………. }


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object). class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 25,27,28 assignment การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 24 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google