งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object)

2  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ  เป็นเมธอดที่ไม่มีการคืนค่าและไม่ต้องระบุคีย์เวิร์ด void  ถ้าในโปรแกรมไม่มี Constructor คอมไพเลอร์ภาษา Java จะใส่ Constructor แบบ default ให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ  Default Constructor จะเป็น Constructor ที่ไม่มีคำสั่งใดๆ อยู่ภายใน 2 w7_000.r ar ข้อ 34, 35

3  เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแอตทริบิวต์หรือเมธอด ต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้งาน  Constructor สามารถรับพารามิเตอร์ได้เหมือนกับ เมธอด มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ [modifier] ClassName ([parameter]) { [statements] } โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติการ เข้าถึงเมธอด parameter เป็นตัวแปรที่ใช้รับข้อมูล อาร์กิวเมนต์จากคลาส ที่เรียกใช้งาน 3

4  ในการเรียกใช้งาน Constructor ก็คือการประกาศ ออบเจ็กต์นั้นเอง เนื่องจาก Constructor จะมีการ ทำงานโดยอัตโนมัตเมื่อสร้างออบเจ็กต์ใหม่ ซึ่งมี รูปแบบการสร้างออบเจ็กต์ดังนี้  ClassName objName = new ClassName ([argument]); โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ argument เป็นค่าอาร์กิวเมนต์ที่จะส่งไปให้กับ Constructor  พารามิเตอร์ของ Constructor จะต้องมีจำนวนและ ชนิดข้อมูลสอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ที่ส่งมาตอน ประกาศออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new 4

5 5

6 6

7  ภาษา Java อนุญาตให้สร้าง Constructor ได้ มากกว่า 1 ตัว เรียกว่า Overloading Constructor มี หลักการเดียวกับ Overloading Method  จำนวนหรือชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่ส่งไป ในแต่ละ Constructor ต้องแตกต่างกัน  คอมไพเลอร์จะเรียกใช้ Constructor ตัวใด ให้ทำงานนั้น พิจารณาจากจำนวนหรือชนิด ข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่สอดคล้องกัน  ทำให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์ได้ หลายรูปแบบ 7

8 8

9 หลักการห่อหุ้ม (Encapsulation)

10  Access modifier คือ คีย์เวิร์ดที่ใช้กำหนด ระดับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในคลาส  ระดับของ access modifier มี 4 ระดับ คือ  public สามารถเข้าใช้งานได้จากทุก คลาส  private สามารถเข้าใช้งานข้อมูลภายใน คลาสเดียวกันเท่านั้น  protected สามารถเข้าใช้งานข้อมูลภายใน คลาสเดียวกันและ คลาสที่สืบทอดกัน  package สามารถเข้าใช้งานข้อมูลภายใน คลาสเดียวกันและ คลาสอื่นที่อยู่ภายในแพ็คเกจเดียวกัน 10

11  กรณีที่ข้อมูลทำหน้าที่เป็นตัวแปรสาธารณะอนุญาตให้คลาส ใด ๆ เรียกใช้ได้โดยตรง ให้กำหนดเป็น public  กรณีที่ข้อมูลมีค่าเป็นส่วนตัวไม่อนุญาตให้คลาสอื่นมา เปลี่ยนแปลงค่าได้ ให้กำหนดเป็น private  กรณีที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีการสืบทอดจาก คลาสแม่สู่คลาสลูก ให้กำหนดเป็น protected  กรณีที่เป็นข้อมูลทั่วไป การไม่กำหนดระดับของ access modifier จะถือว่ามีระดับการใช้งานเป็น package ซึ่งมีการ ป้องกันระดับการเข้าใช้งาน ดังนี้  ข้อมูลสามารถถูกเรียกใช้จากคลาสที่อยู่ภายในแพ็คเกจ เดียวกัน  ถ้าต้องการใช้ข้อมูลจากคลาสต่างแพ็คเกจกัน จะต้อง กำหนดเป็นแบบ public  ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ตัวแปรเป็นสาธาณะ และไม่ ต้องการให้เป็นตัวแปรที่มีค่าส่วนตัว  สามารถจำกัดสิทธิการใช้งานภายในแพ็คเกจเดียวกัน 11

12  เป็นการกำหนดแอตทริบิวต์หรือเมธอดที่ต้องการ ให้สามารถเรียกใช้ได้จากคลาสใด ๆ 12

13  เป็นการกำหนดแอตทริบิวต์หรือเมธอดที่ต้องการ ให้สามารถเรียกใช้ได้จากคลาสเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้คลาสอื่นเรียกใช้งาน 13

14  เป็นการกำหนดแอตทริบิวต์หรือเมธอดที่อนุญาตให้ คลาสที่มีความสัมพันธ์จากคลาสแม่สู่คลาสลูกใช้งาน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้คลาสอื่นเรียกใช้ได้ 14

15  เป็นการกำหนดแอตทริบิวต์หรือเมธอดที่ต้องการใช้ งานในคลาสเดียวกันหรือคลาสที่อยู่ในแพ็คเกจ เดียวกัน  ไม่สามารถเรียกใช้จากคลาสที่อยู่ต่างแพ็คเกจกันได้  คลาสที่อยู่ในแพ็คเกจเดียวกันหมายถึงคลาสที่อยู่ใน โฟลเดอร์เดียวกัน 15

16  แพ็คแกจเป็นการจัดหมวดหมู่ของคลาส เพื่อให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการเรียกใช้ งาน  เปรียบได้กับโฟลเดอร์ที่มีไว้รวบรวมคลาส ให้อยู่ด้วยกัน โดยใช้ การตั้งชื่อแบบโครงสร้างต้นไม้ ซึ่งมี เครื่องหมาย ”.” คั่น  ตัวอย่าง เช่น Tax_Calculation.tax หมายถึง คลาส tax อยู่ในแพ็คเกจ Tax_Calculation 16

17  การอ้างถึงคลาสที่อยู่ในแพ็คแกจ เดียวกัน 17

18  การอ้างถึงคลาสจากแพ็คแกจอื่น 18


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google