งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Introduction to Object Oriented Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Introduction to Object Oriented Programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Introduction to Object Oriented Programming)

2  มองส่วนต่างๆ เป็นวัตถุหรือออบเจ็กต์ ที่ไม่ขึ้นต่อกันแต่มีการทำงานร่วมกัน  แต่ละออบเจ็กต์ คือขอบเขตของงาน ส่วนย่อยที่เป็นอิสระต่อกัน  ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ ขอให้มีอยู่จริง เช่น เวลาเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มีอยู่จริง 2

3  นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse)  ประหยัดเวลาในการพัฒนา (Rapid Delivery)  ใช้งานง่าย (User Friendly)  ดูแลรักษาได้ง่าย ( More Maintainable)  มีคุณภาพสูง (Greater Quality System) 3

4 4 ภาษาแบบมี โครงสร้าง ภาษาเชิงวัตถุ  Top-down Design  เน้นขั้นตอน กระบวนการ  ใช้ข้อมูลร่วมกัน  แยกข้อมูลออก จากฟังก์ชัน  Bottom-up Design  เน้นการมองเป็นวัตถุ  ซ่อนรายละเอียด ข้อมูล (Information hiding)  ห่อหุ้มข้อมูล (Encapsulation)

5 5 คลาส ออบเจ็กต์

6  คลาส คือ สิ่งที่ใช้อธิบายลักษณะและ ความสามารถของออบเจ็กต์ เปรียบได้ กับแม่แบบของออบเจ็กต์  ออบเจ็กต์ คือ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งมี คุณลักษณะ (Attribute) และ ความสามารถในการทำงาน (Method) ตัวอย่างออบเจ็กต์ เช่น  คน, รถยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 6

7  ให้ภาษีเป็น คลาส  คุณลักษณะของ ภาษี คือ อัตรา ภาษี, จำนวนเงิน ภาษีที่ต้องจ่าย  ส่วนการทำงาน คือ การคำนวณ จำนวนเงินภาษี ที่ต้องจ่าย 7

8  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การประกาศออบเจ็กต์  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส 8

9 [modifier] class ClassName { [AttributeName] [MethodName] } โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงคลาส ClassName เป็นชื่อคลาส AttributeName เป็นส่วนของการ ประกาศแอตทริบิวต์ MethodName เป็นส่วนของการประกาศเมธ อด 9

10 [modifier] dataType AttributeName; โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงแอตทริบิวต์ dataType เป็นชนิดข้อมูลของแอตทริ บิวต์ AttributeName เป็นชื่อแอตทริบิวต์ 10

11 [modifier] return_type Methodname ([parameter]) { [method_body] return varValue; } โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงเมธอด return_type เป็นชนิดของข้อมูลที่เมธอดจะ ส่งค่ากลับ ในกรณีที่ไม่มีการส่งค่ากลับ ให้ กำหนดเป็น void MethodName เป็นชื่อเมธอด parameter เป็นตัวแปรที่ใช้ในการรับข้อมูล method_body เป็นชุดคำสั่งการทำงานของเมธ อด varValue เป็นค่าที่ต้องการส่งค่ากลับ ใน กรณีที่กำหนดให้ return_type เป็น void จะไม่มีคำสั่ง return 11

12 ClassName ObjectName; และสามารถสร้างออบเจ็กต์ได้ตามรูปแบบดังนี้ ObjectName = new ClassName(); หรือ ClassName ObjectName = new ClassName(); โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงออบเจ็กต์ ClassName เป็นชื่อของคลาสที่ใช้สร้าง ออบเจ็กต์นั้น ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ที่ ประกาศใช้งาน 12

13 ObjectName.AttributeName; โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ AttributeName เป็นชื่อแอตทริบิวต์ที่ต้องการใช้ งาน ObjectName.MethodName ([argument]); หรือ dataType MethodValue = ObjectName.MethodName ([argument]); โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ MethodName เป็นชื่อเมธอดที่ต้องการใช้งาน argument เป็นค่าที่ต้องการส่งผ่านไปให้เมธอดที่ ต้องการใช้งาน dataType เป็นชนิดข้อมูลของเมธอดที่มีการคืนค่า MethodValue เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่ได้จากการ คืนค่าของเมธอด 13

14  จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลราคาสินค้า คำนวณราคารวม แสดงผลราคา สินค้าและราคารวมทางจอภาพ ( กำหนดให้ราคารวม = ราคาสินค้า + ภาษี 7%) 14

15 import java.util.Scanner; public class ex1_000 { public static void main(String[] args) { System.out.print("Enter product price >>> " ); Scanner scan = new Scanner(System.in); double productPrice = scan.nextDouble(); double totalPrice = productPrice + (0.07 * productPrice); System.out.println("product price = " + productPrice + " baht"); System.out.println("total price = " + totalPrice + " baht"); } 15

16  จงเขียนโปรแกรม รับข้อมูลราคา สินค้า เรียกใช้เมธอดคำนวณราคารวม double calProduct(double productPrice) จากคลาส product แสดงผลราคาสินค้าและราคารวมทาง จอภาพ ( กำหนดให้ราคารวม = ราคาสินค้า + ภาษี 7%) 16

17 import java.util.Scanner; class product { public double calProduct(double productPrice) { double totalPrice = 0.07 * productPrice; return totalPrice; } public class ex2_000 { public static void main(String[] args) { System.out.print("Enter product price >>> " ); Scanner scan = new Scanner(System.in); double productPrice = scan.nextDouble(); product p = new product(); double totalPrice = p.calProduct(productPrice); System.out.println("product price = " + productPrice + " baht"); System.out.println("total price = " + totalPrice + " baht"); } 17

18  เมธอดไม่มีการรับพารามิเตอร์และไม่มี การคืนค่า  เมธอดมีการรับพารามิเตอร์แต่ไม่มีการ คืนค่า  เมธอดไม่มีการรับพารามิเตอร์แต่มีการ คืนค่า  เมธอดมีการรับพารามิเตอร์และมีการคืน ค่า 18

19 มีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ ObjectName.MethodName (); โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ MethodName เป็นชื่อเมธอดที่ต้องการใช้งาน 19

20 มีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ ObjectName.MethodName ([argument]); โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ MethodName เป็นชื่อเมธอดที่ต้องการใช้งาน argument เป็นค่าข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านไปให้เมธอด 20

21 มีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ dataType MethodValue = ObjectName.MethodName (); โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ MethodName เป็นชื่อเมธอดที่ต้องการใช้งาน dataType เป็นชนิดข้อมูลของเมธอดที่มีการคืนค่า MethodValue เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่ได้จากการ คืนค่าของเมธอด 21

22 มีรูปแบบการเรียกใช้ดังนี้ dataType MethodValue = ObjectName.MethodName ([argument]); โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ MethodName เป็นชื่อเมธอดที่ต้องการใช้งาน argument เป็นค่าข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านไปให้ เมธอด dataType เป็นชนิดข้อมูลของเมธอดที่มีการคืน ค่า MethodValue เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่ได้จาก การคืนค่าของเมธอด 22


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Introduction to Object Oriented Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google