งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Component องค์ประกอบของ GUI. GUI (Graphical User Interface)  คือการเขียนโปรแกรมที่ใช้รูปภาพกราฟิกในการ โต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งในจาวาเราสามารถเลือกงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Component องค์ประกอบของ GUI. GUI (Graphical User Interface)  คือการเขียนโปรแกรมที่ใช้รูปภาพกราฟิกในการ โต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งในจาวาเราสามารถเลือกงานได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Component องค์ประกอบของ GUI

2 GUI (Graphical User Interface)  คือการเขียนโปรแกรมที่ใช้รูปภาพกราฟิกในการ โต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งในจาวาเราสามารถเลือกงานได้ หลายแบบ เช่น  Java Swing  Java AWT  Java Applet  Java Script

3 AWT (Abstract Windowing Toolkit)  คือเครื่องมือพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วย GUI ประกอบด้วย  AWT component  AWT Container จัดเป็น component อย่างหนึ่งที่ สามารถนำเอา component อื่นๆ มาใส่ได้  Layout Manager ใช้สำหรับจัดแสดง component ออกทางจอภาพ

4 Swing Component  เนื่องจากการที่ AWT เองมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นใน การใช้งาน เช่น เรื่องของความจำ ทำให้จาวา พัฒนา class ขึ้นมาใหม่ที่มีความสามารถในด้าน GUI แต่ปัญหาน้อยกว่า ซึ่ง Swing ไม่ได้ใช้งาน แทน AWT เพราะ AWT ยังมีอยู่ ในขณะเดียวกัน Swing ก็ยังคงต้อง extends บางคลาสจาก AWT มาใช้งาน

5 ตารางเปรียบเทียบ component ของ AWT และ Swing AWT Comp.Swing Comp.AWT Comp.Swing Comp. AppletJappletListJlist ComponentJcomponentMenuJmenu Container-MenuBarJMenuBar ButtonJbuttonMenuItemJMenuItem Canvas-PanelJpanel CheckBoxJCheckBoxScrollBarJScrollBar DialogJdialogTextAreaJTextArea FrameJframe TextComponentJTextComponent LabelJLabelTextFieldJTextField

6 1. import javax.swing.*; 2. class ExDialog { 3. public static void main(String []args) { 4. String firstNumber,seNumber; 5. int number1,number2, sum; 6. firstNumber = JOptionPane.showInputDialog("First num. is"); 7. seNumber = JOptionPane.showInputDialog ("And second num."); 8. number1 = Integer.parseInt(firstNumber); 9. number2 = Integer.parseInt(seNumber); 10. sum = number1+number2; 11. 12. JOptionPane.showMessageDialog (null," Sum of two numbers is :" 13. +sum," Result", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 14. System.exit(0); 15. } 16. }

7

8 Swing Component  JFileChooser  JScrollPane  JComboBox  JSlider  JList  JSplitPane  JPasswordField  JTabbedPane  JProgressBar  JToolTip  JRadioButton

9 ประเภทของ Component  Compound Components คือ คลาสที่ใช้ในการ สร้าง GUI ที่มี Component อื่นเป็นส่วนประกอบ เช่น เมนู

10 Menu Bar Menu MenuItem

11 ประเภทของ Component  Container Components คือ คลาสที่ใช้ในการ สร้าง GUI ที่สามารถนำเอา Component อื่นมา เป็นส่วนประกอบได้มีสองประเภท คือ  Non-top-level Container  Top-level Container

12 การสร้าง GUI  Component จะถูกสร้างขึ้นมาแล้ววางใน Container โดยที่การจัดวาง component นั้นจะ อาศัย Layout Manager เป็นตัวช่วยในการจัดวาง  จะต้องมีคำสั่ง setSise(int, int)  จะต้องมีคำสั่ง setShow() หรือ setVisible(true)

13 Top Level Container (Swing Component : JFrame)

14 JFrame  JFrame เป็น container ที่สืบทอดมาจาก Frame ของ AWT ซึ่งเป็น Top level container ที่สามารถ อยู่เดี่ยวๆได้ ไม่ต้องอาศัย window ลักษณะที่ สำคัญของ JFrame คือ การมีปุ่มปิดปุ่มคืนสภาพ และปุ่มย่อขนาดให้เล็กสุด

15 Title Bar Close Button Restore Button Minimize Button ความยาว : x ความสูง : y

16 การสร้าง  สร้างวัตถุ JFrame ขึ้นใหม่ โดยใช้คำสั่ง JFrame ชื่อเฟรม = new JFrame( " Title bar ")  การสืบทอดจาก JFame โดยใช้คำสั่ง class ชื่อคลาส extends JFrame

17 1. import javax.swing.*; 2. class JFrameDemo { 3. public static void main(String s[]) { 4. JFrame frame = new JFrame("JFrame Source Demo"); 5. frame.setSize(200,150); 6. frame.setVisible(true); 7. } 8. }

18 1. import javax.swing.*; 2. class JFrameDemo extends JFrame { 3. public static void main(String s[ ]) { 4. JFrameDemo f = new JFrameDemo(); 5. f.setTitle("Test"); 6. f.setSize(200,150); 7. f.setVisible(true); 8. } 9. }

19 Method การกำหนดค่า setResizable(false) กำหนดการปรับขนาด true ปรับ ขนาดได้ false ปรับขนาดไม่ได้ setDefaultCloseOperation(0) กำหนดการออกจาก frame 0 ปิด เฟรมไม่ได้ และ 1 ปิดเฟรมได้ setTitle("Title bar") กำหนดชื่อ Title bar setSize(200,150) กำหนดขนาด ( กว้าง, ยาว ) setName ("Name") กำหนดชื่อเฟรม setVisible(true) กำหนดการแสดง true แสดง false ไม่แสดง

20 Method การรับค่า getSize() การรับค่าขนาดของเฟรม getTitle() การรับค่าชื่อ title bar getBackground() การรับค่าสีพื้นหลัง getName() การรับค่าชื่อของเฟรม

21 JPanel

22  เป็น container ที่ไม่สามารถอยู่อย่างอิสระต้องอยู่ ภายใต้ Top Level Container Top Level Container JPanel OK Top Level Container OK

23 1. import java.awt.*; 2. class TestPanel{ 3. public static void main(String s[]){ 4. JFrame f = new JFrame ("Test"); 5. JPanel p = new JPanel(); 6. JPanel p1 = new JPanel(); 7. f.setLayout(new GridLayout()); 8. p.setBackground(Color.blue); 9. p1.setBackground(Color.BLACK); 10. f.add(p); 11. f.add(p1); 12. f.setSize(100,100); 13. f.show(true); 14. } 15. }


ดาวน์โหลด ppt Component องค์ประกอบของ GUI. GUI (Graphical User Interface)  คือการเขียนโปรแกรมที่ใช้รูปภาพกราฟิกในการ โต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งในจาวาเราสามารถเลือกงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google