งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Selected Topics in IT (Java) Week 7 : Abstract & Interface.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Selected Topics in IT (Java) Week 7 : Abstract & Interface."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Selected Topics in IT (Java) Week 7 : Abstract & Interface

2 Abstract Class Abstract Class เป็นคลาสว่างเปล่า ( ใน ภาษาโปรแกรมอื่นๆ อาจจะเรียกว่า Template) ไม่สามารถสร้างออบเจ็กต์ได้ แต่ สามารถสืบทอดต่อไปได้ แล้วเราค่อย ปรับแต่งองค์ประกอบภายใน ( ทั้งแอ ตทริบิวต์ และเมธอด ) จนกลายเป็นคลาส ใหม่ คราวนี้ก็จะสร้างออบเจ็กต์ได้

3 Abstract Class ( ต่อ ) รูปแบบการสร้าง Abstract Class รูปแบบของเมธอดใน Abstract class abstract class ชื่อคลาส { } abstract ชนิดของการคืนค่า ชื่อเมธอด ( พารามิเตอร์ ); { return ชื่อตัวแปรในการ คืนค่า ; }

4 Abstract Class ( ต่อ ) ตัวอย่าง

5 Abstract Class ( ต่อ ) รูปแบบการเรียกใช้งาน Abstract Class ตัวอย่างการเรียกใช้งาน class ชื่อคลาส extends ชื่อ AbstractClass

6 Abstract Class ( ต่อ ) ตัวอย่าง

7 Abstract Class ( ต่อ )

8

9 Interface Interface ก็มีลักษณะคล้าย Abstract Class ที่ทำงานในลักษณะที่เป็น Template ( หรือ ทำเป็นต้นแบบเอาไว้ ) แต่ไม่ได้กำหนดคำสั่ง การทำงานใดๆ ให้กับเมธอดใน Interface InterfaceAbstract Class ไม่ใช่ Class เป็น Class เมธอดใน Interface ไม่ต้อง ประกาศ abstract บางเมธอดของ Abstract Class ต้อง ประกาศ Abstract การเรียกใช้งานใช้คำว่า Implement การเรียกใช้งานใช้คำว่า extends คลาสที่ทำการ Implement จะต้องระบุเมธอดที่มีอยู่ใน Interface ให้ครบทุกเมธอด คลาสที่ทำการ extends ไม่ จำเป็นต้องระบุเมธอดที่มีอยู่ใน Abstract Class ครบทุก เมธอด

10 Interface ( ต่อ ) รูปแบบ Interface มีดังนี้ ส่วนรูปแบบของเมธอดภายใน Interface มี ดังนี้ รูปแบบการเรียกใช้งาน Interface public interface ชื่อของ Interface { } public ชนิดของการคืนค่า ชื่อ เมธอด ( พารามิเตอร์ ); public class ชื่อคลาส Implements ชื่อ Interface { }

11 Interface ( ต่อ ) ตัวอย่าง

12 Interface ( ต่อ )

13

14

15 ใช้ Interface สร้าง Multiple Inheritance Multiple Inheritance คือการสืบทอด คุณลักษณะจาก SuperClass หลายๆ คลาส สู่คลาส SubClass คลาสเดียว เช่นคลาส Child จะมาจากคลาส Father กับคลาส Mother ดังนั้นมันจึงมีแอตทริบิวต์ และเมธ อดจากทั้งสองคลาสมารวมกัน

16 ใช้ Interface สร้าง Multiple Inheritance ( ต่อ ) รูปแบบการเรียกใช้งานหลาย Interface public class ชื่อคลาส implements ชื่อ Interface1, ชื่อ Interface2,…, ชื่อ InterfaceN { }

17 ใช้ Interface สร้าง Multiple Inheritance ( ต่อ )

18

19 Interface Collection เรื่อง Interface Collection นี้เป็น เรื่องที่เกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูล ไม่ เกี่ยวข้องกับการสืบ ทอดหรือการใช้งาน Interface แบบเดิม เรากล่าวถึงใน ด้านบนเท่าไรนัก

20 Collection คืออะไร Collection เป็น Interface ที่มีเมธอดช่วยเก็บ โครงสร้างข้อมูล โดยสามารถจะระบุหรือไม่ระบุ ลำดับความสำคัญของสมาชิกก็ได้ และสามารถที่จะ กำหนดให้ค่าข้อมูลของสมาชิกซ้ำกันหรือไม่ก็ได้ Collection มีเมธอดที่สำคัญดังนี้ boolean add(Object element) ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ใน Collection boolean remove(Object element) ทำหน้าที่เอาข้อมูลที่เก็บไว้ใน Collection ออกไป int size( ) ทำหน้าที่คืนค่าจำนวนสมาชิกที่เก็บไว้ ใน Collection boolean isEmpty( ) ทำหน้าที่ตรวจสอบว่ามีข้อมูลเก็บอยู่ ใน Collection หรือไม่ boolean contains(Object element) ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลเก็บอยู่ ใน Collection หรือไม่ และไม่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่

21 Set คืออะไร Set เป็น Interface ที่มีเมธอดช่วยเก็บ โครงสร้างข้อมูล สืบทอดมาจากอินเตอร์เฟส Collection โดยค่าข้อมูลของสมาชิกจะไม่ สามารถซ้ำกันได้ และลำดับของสมาชิกไม่มี ความสำคัญ คลาสสำคัญที่ implement อินเตอร์เฟส Set คือคลาส HashSet

22 List คืออะไร List เป็น Interface ที่มีเมธอดช่วยเก็บ โครงสร้างข้อมูล สืบทอดมาจาก อินเตอร์เฟส Collection โดยค่าข้อมูล ของสมาชิกอาจจะซ้ำกันได้ และลำดับ ของสมาชิกก็มีความสำคัญ

23 List ( ต่อ ) เมธอดที่สำคัญที่เพิ่มมาจาก Interface Collection ดังนี้ void add(int index,Object element) ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ใน List ตามลำดับ Index Object remove(int index) ทำหน้าที่เอาข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ออกไปตามตำแหน่งที่ Index ระบุ Object get(int index) ทำหน้าที่คืนค่าข้อมูลในตำแหน่ง Index void set(int index,Object element) ทำหน้าที่เปลี่ยนค่าในตำแหน่ง Index ให้เป็นค่า Object ที่รับเข้า ไป int indexOf(Object element) ทำหน้าที่คืนค่าตำแหน่งของวัตถุที่ อยู่ใน List และถ้าพบวัตถุแล้วจะ เลิกค้นหาต่อไปทันที แต่ถ้าไม่พบ จะคืนค่าเป็น -1

24 List ( ต่อ ) Class สำคัญที่ implement อินเตอร์เฟส List คือ –ArrayList –Vector –LinkedList

25 การสร้างและเรียกใช้งาน Interface Collection ในการเขียนโปรแกรมต้อง Import java.util.* การเรียกใช้งาน Interface Collection มี รูปแบบดังนี้ ชื่อออบเจ็กต์. รูปแบบ ของเมธอด ( );

26 Interface Collection ( ต่อ ) ตัวอย่าง

27 สาระสำคัญ ในบทนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Abstract Class และ Interface ซึ่งเป็น แนวคิดที่มีประโยชน์มากในการสืบทอดคลาส เพราะให้ความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเรา สามารถปรับแต่งรายละเอียดภายในคลาสที่ สืบทอดมาได้ง่ายกว่าเดิม นอกจากนี้แนวคิด ของ Interface ยังช่วยให้เราสามารถทำการ สืบทอดในลักษณะ Multiple Inheritance ได้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt Selected Topics in IT (Java) Week 7 : Abstract & Interface.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google