งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class and Object (1) การสร้างและการใช้งาน คลาส w3_000.rar ข้อ Q1,4,6,8 as3_000.rar ข้อ 7,11,13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class and Object (1) การสร้างและการใช้งาน คลาส w3_000.rar ข้อ Q1,4,6,8 as3_000.rar ข้อ 7,11,13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class and Object (1) การสร้างและการใช้งาน คลาส w3_000.rar ข้อ Q1,4,6,8 as3_000.rar ข้อ 7,11,13

2  มองส่วนต่างๆ เป็นวัตถุหรือออบเจ็กต์ ที่ไม่ขึ้นต่อกัน แต่สามารถทำงานร่วมกัน  แต่ละออบเจ็กต์ คือขอบเขตของงาน ส่วนย่อยที่เป็นอิสระต่อกัน 2

3  คลาส คือ สิ่งที่ใช้อธิบายลักษณะและ ความสามารถของออบเจ็กต์ เปรียบได้ กับแม่แบบของออบเจ็กต์  ออบเจ็กต์ คือ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งมี คุณลักษณะ (Attribute) และ ความสามารถในการทำงาน (Method) ตัวอย่างออบเจ็กต์ เช่น  คน, รถยนต์, เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 3

4  ให้ภาษีเป็น คลาส  คุณลักษณะของ ภาษี คือ อัตรา ภาษี, จำนวนเงิน ภาษีที่ต้องจ่าย  ส่วนการทำงาน คือ การคำนวณ จำนวนเงินภาษี ที่ต้องจ่าย 4

5  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การประกาศออบเจ็กต์  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส 5

6 [modifier] class ClassName { [AttributeName] [MethodName] } โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงคลาส ClassName เป็นชื่อคลาส AttributeName เป็นส่วนของการ ประกาศแอตทริบิวต์ MethodName เป็นส่วนของการประกาศเมธ อด 6

7 [modifier] dataType AttributeName; โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงแอตทริบิวต์ dataType เป็นชนิดข้อมูลของแอตทริ บิวต์ AttributeName เป็นชื่อแอตทริบิวต์ 7

8 [modifier] return_type Methodname ([parameter]) { [method_body] return varValue; } โดยที่ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติ การเข้าถึงเมธอด return_type เป็นชนิดของข้อมูลที่เมธอดจะ ส่งค่ากลับ ในกรณีที่ไม่มีการส่งค่ากลับ ให้ กำหนดเป็น void MethodName เป็นชื่อเมธอด parameter เป็นตัวแปรที่ใช้ในการรับข้อมูล method_body เป็นชุดคำสั่งการทำงานของเมธ อด varValue เป็นค่าที่ต้องการส่งค่ากลับ ใน กรณีที่กำหนดให้ return_type เป็น void จะไม่มีคำสั่ง return 8

9 ClassName ObjectName; และสามารถสร้างออบเจ็กต์ได้ตามรูปแบบดังนี้ ObjectName = new ClassName(); หรือ ClassName ObjectName = new ClassName(); โดยที่ ClassName เป็นชื่อของคลาสที่ใช้สร้าง ออบเจ็กต์นั้น ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ที่ ประกาศใช้งาน 9

10 ObjectName.AttributeName; โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ AttributeName เป็นชื่อแอตทริบิวต์ที่ต้องการใช้ งาน ObjectName.MethodName ([argument]); หรือ dataType MethodValue = ObjectName.MethodName ([argument]); โดยที่ ObjectName เป็นชื่อออบเจ็กต์ MethodName เป็นชื่อเมธอดที่ต้องการใช้งาน argument เป็นค่าที่ต้องการส่งผ่านไปให้เมธอดที่ ต้องการใช้งาน dataType เป็นชนิดข้อมูลของเมธอดที่มีการคืนค่า MethodValue เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่ได้จากการ คืนค่าของเมธอด 10

11  จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลราคาสินค้า เพื่อคำนวณราคารวม จากนั้น แสดงผลราคาสินค้าและราคารวมทาง จอภาพ ( กำหนดให้ราคารวม = ราคา สินค้า + ภาษี 7%) 11

12 import java.util.Scanner; public class ex1 { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter product price >>> "); Scanner scan = new Scanner(System.in); double productPrice = scan.nextDouble(); double totalPrice = (productPrice) + 0.07 * productPrice; System.out.println("product price = " + productPrice + " baht"); System.out.println("total price = " + totalPrice + " baht"); } 12


ดาวน์โหลด ppt Class and Object (1) การสร้างและการใช้งาน คลาส w3_000.rar ข้อ Q1,4,6,8 as3_000.rar ข้อ 7,11,13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google