งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object). w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 19, 22 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object). w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 19, 22 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object)

2 w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 19, 22 2

3 สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ  ใช้งานจากคลาสที่ต่างกัน  สร้างออบเจ็กต์จากคลาสที่มีเมธอดที่เราต้องการ เรียกใช้งาน และเรียกใช้เมธอดผ่านออบเจ็กต์ที่ สร้างขึ้น  เมธอดดังกล่าวต้องไม่มี access modifier เป็น แบบ private  ใช้งานภายในคลาสเดียวกัน  เรียกผ่านชื่อเมธอดได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์  เมธอดดังกล่าวต้องไม่เป็นเมธอดแบบ static 3

4  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การประกาศออบเจ็กต์  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส เรียกใช้แอตทริบิวต์หรือเมธอด ผ่าน ออบเจ็กต์ที่สร้าง product p = new product(); double totalPrice = p.calProduct(productPrice); 4

5 คลาส discount ประกอบด้วยเมธอด ตรวจสอบส่วนลด boolean checkDiscount(double price) ที่ราคาสินค้า มากกว่า 5,000 บาท จะมีส่วนลด 5% ของราคาสินค้า และ เมธอดคำนวณส่วนลด double calDiscount(double price) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส discount และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธ อด แสดงผลราคาสินค้า ส่วนลด ราคาสินค้าสุทธิ ( ราคาสินค้า – ส่วนลด ) ในกรณีที่มีส่วนลดจึงจะเรียกใช้เมธอด คำนวณส่วนลด 5

6 // Java Class >>> discount.java public class discount { public boolean checkDiscount(double price) { } public double calDiscount(double price) { } 6 // Java Main Class >>> ex17.java import java.util.Scanner; public class ex17 { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter product price >>> "); double productPrice = scan.nextDouble(); discount d = new discount(); …………………………………. } }

7 คลาส student ประกอบด้วยเมธอด คำนวณคะแนนต่ำสุด double calMinScore(double[] scores) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส student และเขียนโปรแกรมรับข้อมูลคะแนน นักเรียนจำนวนหนึ่ง ( คะแนนต้องไม่เป็นค่าลบ ไม่มากกว่า 30 คะแนน ) เรียกใช้เมธอด แสดงผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคน และคะแนนต่ำสุด 7

8 8 // Java Class >>> student.java public class student { public double calMinScore(double[] scores) { } // Java Main Class >>> ex15.java import java.util.Scanner; public class ex15 { public static void main(String[] args) { int[] scores; int i=0; scores = new int[100]; Scanner scan = new Scanner(System.in); do { System.out.print("Enter score >>> "); …………………………………. } while(…….); student s = new student (); double min = s. calMinScore(scores); …………………………………. } }


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (2) (Class & Object). w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 19, 22 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google