งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Swing Component Basic Component. Swing Component พื้นฐาน  JButton  JLabel  JCheckBox  JRadioButton  JTextField & JPasswordField  JTextArea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Swing Component Basic Component. Swing Component พื้นฐาน  JButton  JLabel  JCheckBox  JRadioButton  JTextField & JPasswordField  JTextArea."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Swing Component Basic Component

2 Swing Component พื้นฐาน  JButton  JLabel  JCheckBox  JRadioButton  JTextField & JPasswordField  JTextArea

3 JButton  ใช้ในการสร้างปุ่มขึ้นมาใช้งานโดยปุ่มที่สร้างนั้น มีอยู่ 3 ประเภท คือ  JButton ได้แก่ปุ่มทั่ว ๆ ไป  JToggkeButton ใช้ในการสร้างปุ่มที่ให้ผู้ใช้เลือก แบบ on หรือ off  JmenuItem ใช้ในการสร้างปุ่มที่ให้ผู้ใช้เลือกแบบ on หรือ off เฉพาะภายในเมนู

4 Constructor  JButton( )A ใช้ในการสร้างปุ่มว่าง ๆ ไม่มี ข้อความอะไร  JButton(String text) ใช้ในการสร้างปุ่มมี ข้อความ text  JButton(Icon icon) ใช้ในการสร้างปุ่มที่มี ไอคอน  JButton(String text, Icon icon) ใช้ในการ สร้างปุ่มที่มีข้อความ text และ ไอคอน  การสร้าง JButton ชื่อวัตถุ = new JButton()

5 1.import java.awt.*; 2.import javax.swing.*; 3.class TestButton extends JFrame{ 4.FlowLayout layout; JButton ok,clear; 5.TestButton(){ 6.super ("Create FlowLayout"); 7.layout = new FlowLayout(); 8.Container c = getContentPane(); 9.c.setLayout(layout); 10.ok = new JButton(" OK "); 11.clear = new JButton(); 12.c.add(ok); c.add(clear); 13.layout.setAlignment(FlowLayout.RIGHT); } 14.public static void main(String s[]){ 15. TestButton f = new TestButton(); 16. f.setSize(300,300); 17. f.setVisible(true); } 18.}

6 JLabel  ใช้ในการแสดงข้อความหรือรูปภาพ Icon ใด ๆ บนจอภาพ โดยที่ข้อความนั้นจะไม่สามารถ แก้ไขได้ (Read only Tex;) Constructor  JLabel()  JLabel(Icon icon)  JLabel(Icon icon, int HAlight)  JLabel(String text)  JLabel(String text, Icon icon, int HAlight)  JLabel(String text, int HAlight)

7 Method  setText(“Text1”) ใช้ในการเปลี่ยนข้อความของ Label ที่สร้างไว้แล้ว มีรูปแบบการใช้งานคือ  ชื่อ Label.setText(“ ข้อความใหม่ ”)  getText()A  setTookTipText()

8 1.import javax.swing.*; 2.class TestLabel extends JFrame{ 3.FlowLayout layout; JLabel label; 4.TestLabel(){ 5. super ("Create FlowLayout"); 6. layout = new FlowLayout(); 7. Container c = getContentPane(); 8. c.setLayout(layout); 9. label = new JLabel("hello"); c.add(label) ; 10. layout.setAlignment(FlowLayout.RIGHT); } 11.public static void main(String s[]) { 12. TestLabel f = new TestLabel(); 13. f.setSize(300,300); 14. f.setVisible(true);} 15.}

9 CheckBox  ทำหน้าที่คล้ายกับสวิตช์ปิดเปิดหรือ on – off, yes no ในทุกครั้งที่คลิ๊ก ลักษณะของ CheckBox Constructor  JCheckBox(String text)  JCheckBox(String text, Icon icon) Check me 

10 RadioButton  คือ กลุ่มของปุ่มเรดิโอ ซึ่งมีรูปร่างดังนี้  ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น ( ภายในเรดิโอกลุ่มเดียวกัน ) Button 1 Button 2 Button 3 Button 4

11 Constructor  JRadioButton()  JRadioButton(Icon icon)  JRadioButton(Icon icon, boolean selected)  JRadioButton(String text)  JRadioButton(String text, boolean selected)  JRadioButton(String text, Icon icon)  JRadioButton(String text, Icon icon, boolean selected)

12 1.import java.awt.*; import javax.swing.*; 2.class RadioTest1 extends JFrame { 3.JRadioButton rb1,rb2; JLabel lb1; 4.FlowLayout layout; 5.RadioTest1 (){ 6. super("TestRadio") ; 7. layout = new FlowLayout(); 8. Container c = getContentPane(); 9. c.setLayout(layout); 10. lb1 = new JLabel("Your Gender is : "); 11. rb1 = new JRadioButton("Male"); 12. rb2 = new JRadioButton("Female"); 13. c.add(lb1); c.add(rb1); c.add(rb2); } 14.public static void main(String s[]){ 15. RadioTest1radio = new RadioTest1(); 16. radio.setSize(250,100); 17.radio.setVisible(true); } 18.} RadioTest1.java

13 ปัญหาที่พบ  สามารถเลือก Radio ได้หลายตัวเลือก เช่น เพศสามารถเลือกได้ทั้งเพศชายและหญิงใน เวลาเดียวกันได้ จึงต้องทำการสร้างกลุ่มของ ตัวเลือกขึ้นเพื่อให้สามารถเลือกได้เพียง ตัวเลือกเดียวด้วยคำสั่ง ButtonGroup()

14 1.import java.awt.*; import javax.swing.*; 2.class RadioTest2 extends JFrame{ 3.JRadioButton rb1,rb2; ButtonGroup myGroup; 4.JLabel lb1; FlowLayout layout; 5.RadioTest2 () { 6. super("TestRadio") ; 7. layout = new FlowLayout(); 8. Container c = getContentPane(); 9. c.setLayout(layout); 10. lb1 = new JLabel("Your Gender is : "); 11. rb1 = new JRadioButton("Male"); 12. rb2 = new JRadioButton("Female"); 13. myGroup = new ButtonGroup(); 14. myGroup.add(rb1); myGroup.add(rb2); 15. c.add(lb1); c.add(rb1); c.add(rb2); } 16.public static void main(String s[]) { 17. RadioTest2radio = new RadioTest2(); 18. radio.setSize(250,100); radio.setVisible(true); } 19.}

15 JTextField & JPasswordField  จะใช้ในการสร้างและรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน โดยตรง โดยที่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลที่ ป้อนเข้าไปได้ด้วย แต่มมีข้อจำกัดว่าสามารถ ป้อนเข้าไปได้เพียง 1 บรรทัดเท่านั้น โดยที่ JPasswordField จะรับข้อมูลเข้ามาแล้วจะ แสดงข้อมูลเหล่านั้นด้วย * แทน

16 Constructor  JTextField()  JTextField(int column)  JTextField(String text)  JTextField(String text, int column)  JPasswordField()  JPasswordField(int column)  JPasswordField(String text)  JPasswordField(String text, int column)

17 1.import java.awt.*; import javax.swing.*; 2.class TestJtextField extends JFrame{ 3.JTextField text; JLabel lb1; 4.FlowLayout layout; 5.TestJtextField (){ 6.super("TestRadio") ; 7.layout = new FlowLayout(); 8.Container c = getContentPane(); 9.c.setLayout(layout); 10. lb1 = new JLabel("Your name is : "); 11. text = new JTextField(10); 12.c.add(lb1); c.add(text); } 13.public static void main(String s[]) { 14. TestJtextField radio = new TestJtextField(); 15. radio.setSize(250,100); 16.radio.setVisible(true); } 17.}

18 TextArea  จะทำหน้าที่คล้าย JTextField แต่แสดง ข้อความได้มากกว่า 1 บรรทัด และมี scroll bar ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน Constructor  JTextArea()  JTextArea(int row,int column)  JTextArea(String text)  JTextArea(String text, int row,int column)


ดาวน์โหลด ppt Swing Component Basic Component. Swing Component พื้นฐาน  JButton  JLabel  JCheckBox  JRadioButton  JTextField & JPasswordField  JTextArea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google