งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object). class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 26,27 static method ข้อ 28 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object). class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 26,27 static method ข้อ 28 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object)

2 class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 26,27 static method ข้อ 28 2

3  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส  เรียกผ่านชื่อแอตทริบิวต์หรือเมธอดได้ โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ 3

4 คลาส login ประกอบด้วย 1) เมธอดรับข้อมูล void inputData() รับข้อมูลผู้ใช้ และรหัสผ่าน และเรียกใช้ เมธอดตรวจสอบรหัสผ่าน 2) เมธอดตรวจสอบรหัสผ่าน void checkUPass(String user, String pw) ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านใน userlist และ เรียกใช้เมธอดแสดงผล userlist เป็นอาร์เรย์ของข้อความ ประกอบด้วยข้อมูล รหัสผู้ใช้ 6 ตัวอักษร และรหัสผ่านไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร String[] userlist = {“7117221234”, “711735111”, “212224123”} 3) เมธอดแสดงผล void showResult(boolean passFlag)  ถ้าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านตรงกันให้แสดงข้อความว่า Login OK!  ถ้าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ตรงกันให้แสดง ข้อความว่า Login Fail! 4 จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส login และเขียนโปรแกรมเพื่อ เรียกใช้เมธอดในคลาส login

5 5 // Java Class >>> login.java import java.util.Scanner; public class login { public void inputData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter username >>> "); String u = scan.nextLine(); System.out.print("Enter password >>> "); String p = scan.nextLine(); checkUPass(u,p); } public void checkUPass(String user, String pw) { } public void showResult(boolean passFlag) { } // Java Main Class >>> ex26.java import java.util.Scanner; public class ex26 { public static void main(String[] args) { ………………………… ………. }

6 คลาส passExam ประกอบด้วย 1) เมธอดรับและแสดงผล void inputShowData() ทำหน้าที่ รับข้อมูลเลขที่สอบของนักเรียน เรียกใช้เมธอดค้นหา ข้อมูล และแสดงผลค้นหาทางจอภาพ 2) เมธอดค้นหาข้อมูล boolean searchPassExam (String sid) ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลนักเรียนจากเลขที่สอบใน passList passList เป็นอาร์เรย์ของข้อมูลเลขที่สอบของ นักเรียนที่สอบผ่าน String[] passList = {“408721”, “218141”, “775216”, “118721”, “016529”} จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส passExam และเขียนโปรแกรมเรียกใช้เมธอดในคลาส passExam กำหนดให้แสดงผล ตามรูปแบบดังนี้  ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อความว่า “Congratulation!!!”  ถ้าไม่พบข้อมูลให้แสดงข้อความว่า “Sorry!!! You cannot pass this exam” 6

7 7 // Java Class >>> passExam.java import java.util.Scanner; public class passExam { public void inputShowData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter student ID >>> "); String id = scan.nextLine(); boolean check = searchPassExam(sid) ; …………………………………… } public boolean searchPassExam (String sid) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex27.java import java.util.Scanner; public class ex27 { public static void main(String[] args) { ………………………… ………. }

8 Instance Method  เป็นเมธอดที่เรียกผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสด้วยตัว ดำเนินการ new 8

9 Static Method  เป็นเมธอดที่เรียกใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ สามารถ เรียกผ่านชื่อคลาสได้เลย แต่จะต้องเรียกใช้จากเมธอด ประเภท static method เหมือนกัน 9

10  โปรแกรมคำนวณเงินภาษีด้วย static method 10

11 คลาส myMath1 ประกอบด้วย เมธอด static boolean CheckOdd(int num) ทำหน้าที่เลขคู่เลขคี่ของเลขจำนวนเต็ม จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส myMath1 และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธอด แสดงผล 11

12 12 // Java Class >>> myMath1.java import java.util.Scanner; public class myMath1 { public static boolean CheckOdd(int num) { …………………………………… } // Java Main Class >>> ex28.java import java.util.Scanner; public class ex28 { public static void main(String[] args) { int n; // รับข้อมูลเก็บไว้ใน n boolean check = myMath1. CheckOdd(n); …………………………………. }


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (3) (Class & Object). class การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 26,27 static method ข้อ 28 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google