งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ ปี การศึก ษา ที่มา : SAR. 50-52 1 เป้าหมาย 75%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ ปี การศึก ษา ที่มา : SAR. 50-52 1 เป้าหมาย 75%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ ปี การศึก ษา ที่มา : SAR เป้าหมาย 75%

2 2 7.1 – 2 ผลการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ max คะแนนเฉลี่ย

3 นักศึกษาจบตาม กำหนดเวลา ปีการศึกษา ที่มา : SAR เป้าหมาย 80.0%

4 7.2 – 4(2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการ ของคณะ ที่มา : SAR เป้าหมาย 3.51

5 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดย Admission ที่มา : ndex.php ปีการศึกษา

6 6 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (Admission) ที่มา : ndex.php ปีการศึกษา

7 7 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน (Admission) ที่มา : ndex.php ปีการศึกษา

8 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดยวิธีรับตรง ที่มา : 8 ปีการศึกษา

9 9 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน ( รับตรง ) ปีการศึกษา ที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน ( วิธีพิเศษ ) ปีการศึกษา ที่มา : ฝ่ายวิชาการ คณะ เทคนิคการแพทย์

11 จำนวน MOU ACTIVE ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

12 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

13 จำนวน Visiting professor ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

14 QS University Ranking in Life science & Biomedicine อันดับ

15 จำนวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

16 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญ โดยสถาบันต่างประเทศ ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

17 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt 7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ ปี การศึก ษา ที่มา : SAR. 50-52 1 เป้าหมาย 75%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google