งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The 5 most satisfied items V2.6 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานได้จริง 4.02 V2.9 ความถูกต้องในการใช้คำ, ตัวสะกด, คำแปล ในเนื้อหาของสื่อ 4.01.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The 5 most satisfied items V2.6 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานได้จริง 4.02 V2.9 ความถูกต้องในการใช้คำ, ตัวสะกด, คำแปล ในเนื้อหาของสื่อ 4.01."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The 5 most satisfied items V2.6 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานได้จริง 4.02 V2.9 ความถูกต้องในการใช้คำ, ตัวสะกด, คำแปล ในเนื้อหาของสื่อ 4.01 V2.12 คุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำสื่อ เช่น กระดาษ, แผ่น VCD มีคุณภาพดี 4.00 V2.7 สื่อวิชาการของสถาบันมีความหลากหลายในรูปแบบการนำเสนอ 3.99 V2.10 ขนาดรูปเล่ม / บรรจุภัณฑ์เหมาะสม สะดวกในการพกพาและจัดเก็บ 3.99

2 The 5 least satisfied items V2.13 ท่านสามารถหาซื้อสื่อวิชาการของสถาบันเพิ่มฯ ได้ง่าย 3.54 V2.23 ท่านคิดว่าโปรแกรมส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ ดึงดูด 3.55 V2.14 ช่องทางในการสั่งซื้อสื่อวิชาการมีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย 3.63 V2.15 การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ / Internet จัดส่งสินค้าและใบเสร็จถูกต้อง รวดเร็ว 3.65 V2.18 เจ้าหน้าที่มีการติดต่อประสานงานดี และมีการติดตาม การส่งมอบสินค้าจนถึงมือลูกค้า 3.66

3 Factor Analysis จาก 21 หัวข้อคำถามซึ่งเป็นความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และใช้เป็นเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของในประเด็นต่างๆ สามารถ จัดกลุ่ม และสรุปรวมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิติคุณภาพ ที่ลูกค้าต้องการด้วยวิธี Factor Analysis ได้เป็น 5 องค์ประกอบ คือ การถ่ายทอด และองค์ความรู้ที่ได้รับจากสื่อวิชาการ (F1) การถ่ายทอด และองค์ความรู้ที่ได้รับจากสื่อวิชาการ (F1) คุณภาพของตัวสื่อ และการออกแบบ (F2) คุณภาพของตัวสื่อ และการออกแบบ (F2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (F3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (F3) ความสะดวก และช่องทางในการซื้อหาสื่อวิชาการ (F4) ความสะดวก และช่องทางในการซื้อหาสื่อวิชาการ (F4) ความหลากหลายและการส่งเสริมการขาย (F5) ความหลากหลายและการส่งเสริมการขาย (F5)

4 (0.022) (0.022) (0.022) หมายเหตุ : ** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน R 2 = 0.473 Adjust R 2 = 0.467 Durbin- Watson = 2.081 F1 การถ่ายทอด และองค์ความรู้ที่ได้รับจากสื่อวิชาการ F2 คุณภาพของตัวสื่อ และการออกแบบ F3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ F4 ความสะดวก และช่องทางในการซื้อหาสื่อวิชาการ F5 ความหลากหลายและการส่งเสริมการขาย Regression Analysis

5 3. มีคุณค่าควรแก่การแนะนำให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ 11. การออกแบบ และสีสรร 18. การติดต่อประสานงานและส่งมอบ 14. ช่องทางสั่งซื้อหลากหลาย เข้าถึงง่าย 20. มีสื่อหัวเรื่องใหม่ๆ ออกมาสม่ำเสมอ F1 ความรู้ & การถ่ายทอด F2 คุณภาพ & การออกแบบ F3 เจ้าหน้าที่ให้บริการ F4 ช่องทาง & สะดวกซื้อ F5 ความหลากหลาย & Promotion ความพึงพอใจ โดยรวม 19% 18% 15% 14% 29% 27% 25% 19% 35% 33 % 32% 27% 24% 22% 29% 26% 43% 20% 12% 10% 14% 4. ถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี เข้าใจง่าย 6. ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ในงานได้จริง 5. ความรู้ที่ได้รับทันสมัย 7. มีความหลากหลายในรูปแบบการนำเสนอ 8. นำเสนอทั้งวิชาการและประสบการณ์จริง 14% 10. ขนาดรูปเล่ม / บรรจุภัณฑ์เหมาะสม 12. คุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำสื่อ 9. ความถูกต้องการใช้คำ, ตัวสะกด, คำแปล 19. ให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ 17. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความกระตือรือล้น 13. สามารถหาซื้อสื่อวิชาการได้ง่าย 15. การจัดส่งสินค้า / ใบเสร็จถูกต้อง รวดเร็ว 16. สินค้าที่ได้รับเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน 25% 19% 21. เนื้อหาวิชาหลากหลาย ตรงความต้องการ 23. โปรแกรมส่งเสริมการขาย น่าสนใจ ดึงดูด 22. ราคาเทียบกับความรู้ / คุณภาพเหมาะสม

6 High Importance- Low Satisfaction Low Importance- Low Satisfaction High Importance- High Satisfaction Low Importance- High Satisfaction ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant นี้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูง แต่ยังมีระดับความพอใจต่ำ ต้องการการปรับปรุงความพึง พอใจให้สูงขึ้น ถือเป็นปัจจัย ทีต้องปรับปรุงแก้ไขในอันดับ ต้นๆ ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant นี้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญไม่ มากนักและมีระดับความพึง พอใจต่ำ ดังนั้นปัจจัยนี้ไม่ จำเป็นต้องปรับปรุงในขณะนี้ หรืออาจลดกิจกรรมด้านนี้ลง ได้หากไม่มีความสำคัญ ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant นี้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูง และมีระดับความพอใจสูง ปัจจัยนี้จะเป็นจุดสำคัญใน การตัดสินใจใช้บริการ ควร รักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ดี ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant นี้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญไม่ มากนักแต่มีระดับความพึง พอใจสูง หากนำเสนอให้ กลุ่มเป้าหมายเห็นถึง ความสำคัญได้จะเป็นปัจจัยที่ ใช้ ในการแข่งขันในอนาคต 1 st Priori ty 2 nd Priori ty 4 th Priori ty 3 rd Priori ty Gap Analysis

7 1 st Priori ty 2 nd Priori ty 4 th Priori ty 3 rd Priori ty ความสำคัญ / ความคาดหวัง ความพึงพอใจ


ดาวน์โหลด ppt The 5 most satisfied items V2.6 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานได้จริง 4.02 V2.9 ความถูกต้องในการใช้คำ, ตัวสะกด, คำแปล ในเนื้อหาของสื่อ 4.01.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google