งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมบำบัด คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมบำบัด คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมบำบัด คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต

2 เทคนิคการปรับพฤติกรรม  ใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)  วิธีการปรับพฤติกรรมมีเป้าหมาย 3 เรื่อง 1. ลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2. ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 3. สร้างพฤติกรรมใหม่

3 วิธีที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม  การเสริมแรง  การหยุดยั้ง  การงดร่วมกิจกรรม  การทำสัญญากับเด็ก  การลงโทษ  การเป็นแบบอย่างที่ดี

4 ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม : ปัญหาคือจุดเริ่มต้น  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม... ไม่สำเร็จ 1.. 2.. 3..  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม... สำเร็จ 1.. 2.. 3..

5 เมื่อทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว จึงเริ่ม ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมได้ดังนี้  ค้นหาพฤติกรรมที่ต้องการจะ เปลี่ยนแปลง  ตั้งรางวัลที่ต้องการ  มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ  ในการปรับพฤติกรรม ไม่ควรปรับ พร้อมกันหลาย ๆ พฤติกรรม ควรแก้ไขพฤติกรรม ไม่ เหมาะสมที่

6 เทคนิค : ตัวช่วยในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ถ้าพฤติกรรมนั้นยากหรือมีมากเกินไป ให้ แบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ  ให้เขียนหรือพูดพฤติกรรมที่ต้องการจะทำ ดังๆ  การใช้ประโยชน์จากบุคคลใกล้ชิด ( เสริมแรงบวก และ เสริมแรงลบ )  การสร้างพฤติกรรมคู่แข่ง ต้องมีกิจกรรม อื่นให้ทำแทน  คัดเลือกตัวอย่างที่ดีให้ทำตาม ผู้ที่เป็น ตัวอย่างควรมีลักษณะ ดึงดูดใจ

7 การจูงใจ (Motivation)  การจูงใจ หมายถึงสภาวะที่ถูก กระตุ้นหรือผลักดันโดยแรงจูงใจ ให้แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่าง ใดออกมา เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ หวังไว้

8 วัฏจักรของการจูงใจ

9 ทฤษฎีของแรงจูงใจ (Theories of motivation)  ทฤษฎีของความต้องการและแรงขับ (Theory of needs and drives)  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลยภาพและแรงขับ (Homeostasis and drive theory)  ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุกระตุ้นใจ (Incentive theory)  ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Instinct theory)  ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive theory)

10 กลวิธีคลายเครียด  จดบันทึกประจำวัน  ปรับปรุงทักษะการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น  หลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายหมดไฟในการตั้งใจลด น้ำหนัก ดูแลตัวเองให้สุขภาพดี สร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนในที่ทำงานและ นอกที่ทำงาน รู้จักลาพักผ่อน ลาพักร้อน ในบางกรณีจำเป็นต้องฝึกการปฏิเสธ หัด “Say No” หัดยับยั้งชั่งใจ ทางออกของความเครียด เช่น ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่เราสนุก การ อ่านหนังสือที่เราชอบ

11 การประเมินพฤติกรรม (Behavioral Assessment) วิธีการประเมินพฤติกรรม  การสังเกตพฤติกรรม  การจดบันทึกพฤติกรรม

12 ตัวอย่างการสังเกตและการบันทึกระดับ น้ำหนัก และอามรณ์ อารมณ์ดี / น้ำหนัก

13 ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมบำบัด คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google