งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Iodine and the Brain September 9, 2005 Rajata Rajatanavin, M.D., F.A.C.E. Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Iodine and the Brain September 9, 2005 Rajata Rajatanavin, M.D., F.A.C.E. Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Iodine and the Brain September 9, 2005 Rajata Rajatanavin, M.D., F.A.C.E. Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok

2 I OH NH 2 II OCH 2 CH COOH Triiodothyronine (T 3 ) OH I NH 2 I I I OCH 2 CH COOH Thyroxine (T 4 ) Thyroid Hormone

3 Actions of Thyroid Hormone Brain development and maturation Physical growth and development Energy expenditure Regulating function of multiple organs

4

5

6 012 wksbirth1 yr PHASE I Thyroxine-Dependent-Human Brain Development PHASE IIPHASE III Neuronal differentiation, Axonal outgrowth, Dendritic ontogeny, synaptosis, Cerebellar neurogenesis, Gliogenesis Myelinogenesis Cerebral neurogenesis & migration 012 wksbirth1 yr Maternal T 4 Fetal T 4 Neonatal T 4

7

8 No. of births No. of cretins Birth-prevalence rate of cretinism (per 1,000) Injection before conception Injection after conception Oil 592 1 1.7 Saline 487 26 53.4 Oil 95 5 52.5 Saline 90 5 55.6 Pharoah and Connolty, 1989

9 Clinical Manifestation of IDD Depends upon onset severity duration of iodine deficiency + other environmental factors

10 Adult -Multinodular goiter and its consequences In utero -Abortion -Endemic cretins Neonates -Stillbirths -Increased perinatal mortallty - congenital hypothyroidism Preschool age -Mental deficiency -Psychomotor defect School age -Goiter

11

12

13 Endemic Cognitive Deficiency in Sicily Study areas Prevalence Psychomotor of Goiter (%) Defect (%) IDD area A 70 14 IDD area B 46 13 Control area 9 4 Vermiglio F, 1990

14 Cretinism 1-10 % 5-30 % Some Brain Damage 30-70 % loss of Energy due to Hypothyroidism IDD ICEBERG

15 The Consequences of IDD Cretinism Cognitive and psychomotor deficiency Hypothyroidism Childhood mortality Reproductive failure Goiter Socioeconomic retardation

16

17 Odds ratio Rajatanavin R et al, Thyroid 1997;7:599

18 Odds ratio Rajatanavin R et al, Thyroid 1997;7:599

19 Maternal UI (  g/L) r = - 0.240 p = 0.001 n = 203

20 Maternal UI (  g/L) * P = 0.002 (9) (5) (49)

21 Indicators of IDD - UIE Population IDD Status WHO, UNICEF, ICCIDD (2001 ) Median value Iodine Status <20 µ g/l Severe iodine deficiency 20-49 Moderate iodine deficiency 50-99 Mild iodine deficiency 100-199 Ideal iodine intake 200-299* More than adequate intake (may pose risk of IIH)* > 300 Excessive iodine intake In populations with longstanding iodine deficiency and rapid improvement in iodine intake, median values above 200 µ g/l are not recommended. *IIH : iodine induced hyperthyroidism

22

23 Urinary iodine level in pregnant women after supplement with iodized oil capsule Suibnugarn et al, 2003 1 capsule 2 capsules no supplement (2003) Recommended range 

24 Serum TSH Level of Neonatal Cord Blood Dansai 1998 181 5.75 5.4-6.3 Bangkok 1023 5.80 5.6-6.0 n Median TSH (mU/L) 95%Cl (mU/L) Dansai 2003 203 6.56 5.5-7.2 Suibnukarn et al, 2003

25 Median of urinary iodine in pregnant women Median urine iodine level (µg/l) Department of Health, MOPH : 2004

26 Median of urinary iodine in pregnant women Median urine iodine level (µg/l) Department of Health, MOPH : 2004

27 Median of urinary iodine in pregnant women Median urine iodine level (µg/l) Department of Health, MOPH : 2004

28 Division of Nutrition Department of Health:MOPH 2004 N = 55 provinces Status of Iodine Nutrition in Thailand

29 0 5 10 15 20 number of provinces North - East CentralSouth Adequate iodine Inadequate iodine Excessive iodine Division of Nutrition Department of Health: MOPH 2004 N = 55 provinces

30 Recommended Daily Iodine Intake and Urinary Iodine Excretion Intake Urinary Excretion  g/d  g/L RecomExcessRecomExcess Pregnant 250 > 500 150- > 300 Women 200 Breast 250 > 500 100* Feeding 0-2 years 90 > 180 100* Of age *Need More data WHO/UNICEF Technical Conference, Geneva, January 2005

31 0 5 10 15 20 number of provinces North - East CentralSouth Inadequate iodine Adequate iodine Excessive iodine Division of Nutrition Department of Health: MOPH 2004 N = 55 provinces

32 คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานของระดับเชาวน์ปัญญาเด็ก วัยเรียน การศึกษา ( ปี พ. ศ.) กรุงเ ทพฯ ภาค กลาง ภาค เหนือ ภาค อีสา น ภาคใ ต้ รวมทั้ ง ประเ ทศ การสำรวจ ภาวะ สุขภาพ ครั้งที่ 2 (2539-2540) 96.5 (+13.7) 92.3 (+13.2) 87.9 (+15.9) 89.7 (+14.6) 94.7 (+14.5) 91.9 (+14.8) การศึกษา ครั้งนี้ (2545 ) 94.6 (+14.2) 88.8 (+12.0) 84.2 (+10.7) 85.9 (+11.1) 88.1 (+12.9) 88.0 (+12.6) นิชรา เรืองดารกานนท์ พัฒนาการและเชาวน์ปัญญาของ เด็กไทย, 2547

33 รายการ SD 9.83 9.66 11.44 X 85.52 88.72 84.70 SD 10.70 10.18 11.89 <.001 X 94.10 95.03 94.03 คะแนน IQ test Full IQ Verbal IO Performance IQ น้อย n = 100 รุนแ รง n = 100 ระดับการขาดสาร ไอโอดีนในพื้นที่ p Chavala Dhendhanoo, 1999

34 รายการ SD 2.21 2.58 3.64 2.51 2.27 2.70 2.31 2.36 2.34 2.43 X 8.08 7.36 8.66 8.06 8.90 7.26 7.40 8.68 7.24 8.44 SD 2.25 2.50 2.33 3.03 2.45 2.90 2.61 2.06 2.71 2.46.163.088.013.003.005.184.004.001.014 <.001 X 8.62 8.12 10.08 9.48 10.05 7.90 8.62 10.07 8.30 10.07 คะแนน subtest ของ IQ test Information Comprehension Arithmetic Similarity Digit Span Picture Completion Picture Arrangement Block Design Object Assembly Coding น้อย n = 100 รุนแรง n = 100 ระดับการขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ p Chavala Dhendhanoo, 1999

35

36


ดาวน์โหลด ppt Iodine and the Brain September 9, 2005 Rajata Rajatanavin, M.D., F.A.C.E. Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google