งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical Practice guideline “Cephalopelvic disproportion” QA ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 29 ตุลาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical Practice guideline “Cephalopelvic disproportion” QA ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 29 ตุลาคม 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical Practice guideline “Cephalopelvic disproportion” QA ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 29 ตุลาคม 2547

2 Trend of Cesarean Section around the world

3 C/S rate in USA 1989-1996 =Total C/S= Primary C/S= VBAC

4 Race and/or Hispanic origin Age of mother Primary cesarean rate by age, race, and Hispanic origin of mother: United Stated, 1989, 1996, and 2002 Non - Hispanic black Non - Hispanic white Hispan ic Under 30 years 30 – 39 years 40 years and over 19 89 19 96 20 02

5

6 Impacts N Mistrust N Incorrect attitude N Inequity N Inefficiency N Wasted resource N Lawsuit

7 To reach the appropriate rate for LT/CS Professional community takes leading role for checking and balancing to optimum, by peer review, and guidelines Purchasing community - introduce appropriate measures Empower women on vaginal delivery through intensive and better quality ANC T

8 Situation in Songklanagarind Hospital

9 90919293949596979899 NL C/S V/E F/E BREECH Modes of delivery in Songklanagarind Hospital

10 PRIMARY PREVIOUS Indications for Cesarean Section In Songklanagarind Hospital 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Year %

11 Indication for Primary Cesarean Section 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Year CPD. Fetal Distress Failed Induction Other %

12 Cesarean Section Practice of Staffs Private Service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 number %

13 1. Cervix ≥ 3 cm. 2. Good uterine contraction ≥ 2 hrs. 3. Protraction or arrest disorder 4. If 1, 2, 3 are not met, needed two obstetricians evaluation. First Guideline of CPD diagnosis (modified from ACOG recommendation) CPG was approved by Department committee and implemented in 2000

14 Physician compliance with the CPG was 89.2% C.Suwanrath-Kengpol et al. Int. J. for Quality in Health Care 2004;16;327-332 Pregnant outcomes were not different between the two periods Cesarean section rate due to CPD was decreased from 10.7% in 1999 to 8.6% in 2002

15 Table 4 Factors associated with physician non-compliance using a multivariate logistic regression mode Factors Odds ratio 95% CI P-value ……………………………………………………………………………………….…….. Private care16.0 3.7 - 69.6 <0.001 Birthweight  3500 g 2.6 1.3 - 5.1 0.01 Short stature (<150 cm) 3.4 1.2 - 9.5 0.02 Nulliparity 5.0 0.6 - 38.9 0.13 Age  35 years 1.0 0.4 - 2.9 0.98 95%CI, 95% confidence interval.

16 Cesarean Section rate was decreased, but higher than WHO recommendation Department committee approved revised CPG in December 2002 Revised CPG was implemented in January 2003 Summary

17 Trend of CS rate due to CPD --- Predicted CS rate Observed CS rate WHO recommendation CPG 2 C.Suwanrath-Kengpol et al. Int. J. for Quality in Health Care 2004;16;327-332 CPG 1

18 CRITERIA FOR DIAGNOSIS OF CPD Old CPGRevised CPG Cervix ≥ 3 cm Cervix ≥ 4 cm and 80% of effacement Good contraction ≥ 2 hrs.Same Protraction or arrest disorder Same If 1, 2, 3 not met, needed 2 obstetricians evaluation Same 20002003

19 เกณฑ์การวินิจฉัย CPD ( ชุด 1) ขอรับรองว่าผู้ป่วยรายนี้มีปัจจัย ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. Cervix dilate> 4 cm. Efface > 80% มี ไม่มี 2. Good uterine contraction > 2 Hr. มี ไม่มี 3. Arrest / Protraction of labor มี ไม่มี 4. Prolonged second stage มี ไม่มี ลงชื่อ …………………………MD. รหัส ……………………. กรณีไม่ครบ 1,2,3 หรือ 1,2,4 โปรด ใช้เกณฑ์ชุด 2

20 เกณฑ์การวินิจฉัย CPD ( ชุด 2) สูติแพทย์ 2 ท่าน ที่ลงนามต่อท้ายนี้ วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมี CPD จำเป็น้องผ่าตัดโดย เกณฑ์การวินิจฉัย ยังไม่ครบ สาเหตุ ( ระบุ )…………………………………… …………… ลงชื่อ สูติแพทย์คนที่ 1…………………… รหัส ………………. ลงชื่อสูติแพทย์คนที่ 2…………………… รหัส ……………….

21 Cesarean Section Rate for CPD 2003 8.4 8.5 5.2 6.4 12.2 10.9 0 2 4 6 8 12 14 CS rate (%) TotalNon-privatePrivate Type of service Before CPG After CPG

22 Compliance Rate of Revised CPG

23 before CPG N = 226 after CPG N = 229 P-value PP complication (%)2.71.70.54 APGAR at 1 min < 4 (%) 4 - 6 (%) 0.4 4.9 1.3 3.9 0.55 APGAR at 5 min < 7 (%)00.90.16 Thick meconium stained in AF (%) 9.310.90.57 Admission to NICU (%)0.41.70.37 Pregnancy outcomes of cesarean section due to CPD

24 Non-compliance factors (multivariate logistic regression model) Factors Odds Ratio 95% CIP-value Private care3.31.23-8.910.018 EFW ≥ 3,500 g.3.32.37 – 17.06< 0.001 Bishop score < 76.41.27 – 8.530.014

25 Compliance with the revised CPG = 83% (target compliance = 85%) After revised CPG, no adverse effect of pregnancy outcomes Cesarean section rate did not decrease within 1 year period Outcomes of Revised CPG

26 Using the revised CPG: decreased the difference of cesarean section rate between private and non-private groups (7% vs. 4%) CPG Evaluation as research (2 publications) Using CPG as a study model for medical personnel Summary

27


ดาวน์โหลด ppt Clinical Practice guideline “Cephalopelvic disproportion” QA ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 29 ตุลาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google