งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis Kannika Niwattayakul, M.D., Orawan Khow, M.S., And Visith Sitprija, M.D., Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis Kannika Niwattayakul, M.D., Orawan Khow, M.S., And Visith Sitprija, M.D., Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis Kannika Niwattayakul, M.D., Orawan Khow, M.S., And Visith Sitprija, M.D., Ph.D. Department of Medicine, Loei Hospital, Loei Queen Saovabha Memorial Institute, Bangkok, Thailand

2 Number of patients (deaths) of leptospirosis in Thailand 8 2 - - 7419 113102 365 266 2544 169 10,084 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

3 Leptospirosis จังหวัดเลย 1402/18 (1.3%) 3673/38 (1.1%) 11129/180 (1.6%) 2544 845/12 (1.4%) 11629/286 (2.5%) 3424/360 (2.7%) 2543 382/10 (2.6%) 5333/216 (4.1%) 5926/254 (4.3%) 2542 58/4 (6.8%) 2005/90 (4.0%) 2226/103 (4.6%) 2541 30/2 (6.6%) 2239/109 (4.8%) 2334/113 (4.8%) 2540 จำนวนป่วย / ตาย (% ป่วย ตาย ) จำนวนป่วย / ตาย (% ป่วย ตาย ) จำนวนป่วย / ตาย (% ป่วย ตาย ) จังหวัดเลยภาคอีสานประเทศปี พ. ศ.

4 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Leptospirosis Diagnosis : ผู้ป่วยที่มาด้วยไข้ทุกรายที่มี ประวัติสัมผัสโรค CBC, platelet count, U/A VS, BP, Pulse, temp, RR. Rx OPD case - อาการดี - BP > 90/60 - plt. >100,000 - หายใจ < 24 ครั้ง / นาที - ให้ Doxy 1x 2 + amoxy 2x 3 หรือ penV 1x 4 - Fu ทุก 1 วัน 3-4 ครั้ง Admit - BP<90/60 - plt.count<100,000 - ไข้สูงเกิน 3 วันรักษาแล้ว ไม่ดีขึ้น - clinical suspected มา Fu ยาก - ไข้ + ปัสสาวะน้อย + Cr - ไข้ + ตาเหลือง ตัว เหลือง - ไข้ + หอบเหนื่อยไอเป็น เลือด - ไข้ + CXR abnormal - ไข้ + เจ็บหน้าอก มี arrythmia - ไข้ + Encephalopathy Specific treatment - PGS 2 mu V ทุก 6 hr - Ceftriaxone 2 gm V ถ้า BP < 90/60 Supportive treatment - Lung hemorrhage - Shock - Acute renal failure - Hyperbilirubinemia - Thrombocytopenia

5 Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis ( ม. ค.42- ส. ค.43) จำนวนผู้ป่วย 148 ราย @ ชาย 107 ราย @ หญิง 41 ราย @ อายุ 8 - 76 ปี ( เฉลี่ย 36 ปี ) @ ระยะเวลาไข้ 1 - 14 วัน ( เฉลี่ย 4 วัน )

6 การรักษา Specific : PGS 2 mu IV ทุก 6 ชม.X 7 วัน : Add Ceftriaxone 2 gm IV OD ( ถ้ามี clinical sepsis) Supportive : Hypotension : Thrombocytopenia c bleeding : Acute renal failure : Respiratory failure : Hyperbilirubinemia

7 Clinical manifestation in leptospirosis19.611Cough 20.931Hepatomegaly 33.149Jaundice 61.591 Conjunctival suffusion 62.292 Muscle tenderness 97.3144Headache 97.3144FeverPercentPatient

8 Clinical manifestation in leptospirosis1.42 Sore throat 3.45Hemoptysis 3.45Epitaxis 3.45 Bleeding per gum 4.16 GI hemorrhage 4.77DiarrhaePercentPatient

9 Clinical manifestation in leptospirosis 23 Pulmonary edema 46 Interstitial pneumonitis 69 Pulmonary hemorrhage 1014ARDS 2232 Pulmonary complication 5885 Impaired renal function 6494HypotensionPercentPatient

10 Clinical manifestation in leptospirosis 2434 G-6-PD deficincy 6190 Abnormal urine finding 2638 Hypokalemia (K< 3.5 mmol/L) 69 Hyperkalemia (K > 5 mmol/L) 4161Thrombocytopenia 1421Hyperbilirubinemia 40.560 Total bilirubin > 2.5 mg/dl PercentPatient

11 Hypoten sion16Pneumonitis 014ARDS 03 Pulmonary ededma 08 Pulmonary hemorrhage 131 Pulmonary complication 4.9  1.7 8.2  2.7 Creatinine (mg./dl) 5 (5%) 34 (36%) Acute renal failure 2.9  0.9 3.0  0.9 Creatinine (mg./dl) 16 (30%) 30 (32%) prerenal azotemia 1.0  0.1 0.9  0.1 creatinine ( mg/dl ) 33 (61%.) 30 (32%) Normal renal function Normotension ( n = 54 ) Hypotension ( n = 94 )

12 Impaired renal funtion Creatinine >1.5 mg/dl ( 85 patient ) 42 - Pnuemonitis - Pnuemonitis 30 -Pulmonary edema -Pulmonary edema 81 - Pulmonary Hge - Pulmonary Hge 140 - ARDS - ARDS 293 Lung complication 2628icteric 1318nonicteric 3430Hypotension 12 day 5 day Duration 4 day 3 day Onset 6.5  2.1 3  0.9 Cr (mg/dl) 88.6  2.4 60  11.2 BUN (mg/dl) ARF (n=39) Prerenal (n = 46 )

13 Renal and pulmonary complication in Hypotensive and normotensive patients HT NT (N=34) (N=5) HT NT (N=30) (N=16) HT NT (N=30) (N=33) 4.4+1.5 4.4+1.4 3.2+1.2 3.1+1.2 2.8+1.1 2.7+1.1 Admission after onset (day) 4 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0Pneumonitis 14 0 14 0 0 0 0 0 ARDS 3 0 3 0 0 0 0 0 Pulmonary edema 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Pulmonary hemorrhage 8.2+2.7 4.9+1.7 3.0+0.9 2.9+0.9 0.9+0.1 1.0+0.1 Serum creatinine(mg/dl) On admission ARF Pre-renal azotemia Normal renal function HT : hypotension; NT : normotension

14 Out come Hemodilysis7 ราย Peritoneal dialysis2 ราย PD+HD1 ราย Blood Exchange9 ราย ใส่ Tube on respirator 18 ราย

15 Out come Complete recovery143 ราย Dead 5 ราย ( mortality 3.4 % ) Pulmonary Hge 3 ราย ARDS c Sepsis 1 ราย Pneumonia c Sepsis 1 ราย


ดาวน์โหลด ppt Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis Kannika Niwattayakul, M.D., Orawan Khow, M.S., And Visith Sitprija, M.D., Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google