งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis
Kannika Niwattayakul, M.D., Orawan Khow, M.S., And Visith Sitprija, M.D., Ph.D. Department of Medicine, Loei Hospital, Loei Queen Saovabha Memorial Institute, Bangkok, Thailand

2 Number of patients (deaths) of leptospirosis in Thailand
10,084 365 266 169 8 7 4 19 113 102 2544

3 Leptospirosis จังหวัดเลย
1402/18 (1.3%) 3673/38 (1.1%) 11129/180 (1.6%) 2544 845/12 (1.4%) 11629/286 (2.5%) 3424/360 (2.7%) 2543 382/10 (2.6%) 5333/216 (4.1%) 5926/254 (4.3%) 2542 58/4 (6.8%) 2005/90 (4.0%) 2226/103 (4.6%) 2541 30/2 (6.6%) 2239/109 (4.8%) 2334/113 2540 จำนวนป่วย/ตาย (% ป่วยตาย) จังหวัดเลย ภาคอีสาน ประเทศ ปี พ.ศ.

4 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Leptospirosis
Diagnosis : ผู้ป่วยที่มาด้วยไข้ทุกรายที่มีประวัติสัมผัสโรค CBC, platelet count , U/A VS, BP, Pulse, temp, RR. Rx OPD case อาการดี BP > 90/60 plt. >100,000 หายใจ < 24 ครั้ง/นาที ให้ Doxy 1x 2 + amoxy 2x 3 หรือ penV 1x 4 Fu ทุก 1 วัน 3-4 ครั้ง Admit BP<90/60 plt.count<100,000 ไข้สูงเกิน 3 วันรักษาแล้วไม่ดีขึ้น clinical suspectedมาFuยาก ไข้ + ปัสสาวะน้อย + Cr ไข้ + ตาเหลือง ตัวเหลือง ไข้ + หอบเหนื่อยไอเป็นเลือด ไข้ + CXR abnormal ไข้ + เจ็บหน้าอก มี arrythmia ไข้ + Encephalopathy Specific treatment PGS 2 mu V ทุก 6 hr Ceftriaxone 2 gm V ถ้า BP < 90/60 Supportive treatment Lung hemorrhage Shock Acute renal failure Hyperbilirubinemia Thrombocytopenia

5 Hypotension, renal failure and pulmonary complication
in leptospirosis (ม.ค.42-ส.ค.43) จำนวนผู้ป่วย ราย ชาย 107 ราย หญิง 41 ราย อายุ ปี (เฉลี่ย 36 ปี) ระยะเวลาไข้ วัน (เฉลี่ย 4 วัน)

6 การรักษา Specific : PGS 2 mu IV ทุก 6 ชม.X 7 วัน
: Add Ceftriaxone 2 gm IV OD (ถ้ามี clinical sepsis) Supportive : Hypotension : Thrombocytopenia c bleeding : Acute renal failure : Respiratory failure : Hyperbilirubinemia

7 Clinical manifestation in leptospirosis
19.6 11 Cough 20.9 31 Hepatomegaly 33.1 49 Jaundice 61.5 91 Conjunctival suffusion 62.2 92 Muscle tenderness 97.3 144 Headache Fever Percent Patient

8 Clinical manifestation in leptospirosis
1.4 2 Sore throat 3.4 5 Hemoptysis Epitaxis Bleeding per gum 4.1 6 GI hemorrhage 4.7 7 Diarrhae Percent Patient

9 Clinical manifestation in leptospirosis
2 3 Pulmonary edema 4 6 Interstitial pneumonitis 9 Pulmonary hemorrhage 10 14 ARDS 22 32 Pulmonary complication 58 85 Impaired renal function 64 94 Hypotension Percent Patient

10 Clinical manifestation in leptospirosis
24 34 G-6-PD deficincy 61 90 Abnormal urine finding 26 38 Hypokalemia (K< 3.5 mmol/L) 6 9 Hyperkalemia (K > 5 mmol/L) 41 Thrombocytopenia 14 21 Hyperbilirubinemia 40.5 60 Total bilirubin > 2.5 mg/dl Percent Patient

11 Hypotension 1 6 Pneumonitis 14 ARDS 3 Pulmonary ededma 8 Pulmonary hemorrhage 31 Pulmonary complication 4.9  1.7 8.2  2.7 Creatinine (mg./dl) 5 (5%) 34 (36%) Acute renal failure 2.9  0.9 3.0  0.9 16 (30%) 30 (32%) prerenal azotemia 1.0 0.1 0.9 0.1 creatinine ( mg/dl ) 33 (61%.) Normal renal function Normotension ( n = 54 ) Hypotension ( n = 94 )

12 Impaired renal funtion
4 2 -Pnuemonitis 3 -Pulmonary edema 8 1 -Pulmonary Hge 14 -ARDS 29 Lung complication 26 28 icteric 13 18 nonicteric 34 30 Hypotension 12 day 5 day Duration 4 day 3 day Onset 6.5  2.1 3  0.9 Cr (mg/dl) 88.6  2.4 60  11.2 BUN (mg/dl) ARF (n=39) Prerenal (n = 46 ) Impaired renal funtion Creatinine >1.5 mg/dl ( 85 patient )

13 ARF Renal and pulmonary complication in Hypotensive and
normotensive patients HT NT (N=34) (N=5) (N=30) (N=16) HT NT (N=30) (N=33) Admission after onset (day) Pneumonitis ARDS Pulmonary edema Pulmonary hemorrhage Serum creatinine(mg/dl) On admission ARF Pre-renal azotemia Normal renal function HT : hypotension; NT : normotension

14 Out come Hemodilysis 7 ราย Peritoneal dialysis 2 ราย PD+HD 1 ราย
Blood Exchange 9 ราย ใส่ Tube on respirator 18 ราย

15 Out come Complete recovery 143 ราย Dead 5 ราย ( mortality 3.4 % )
Pulmonary Hge ราย ARDS c Sepsis ราย Pneumonia c Sepsis ราย


ดาวน์โหลด ppt Hypotension, renal failure and pulmonary complication in leptospirosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google