งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการประเด็นยุทธศาสตร์ ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2553 - 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการประเด็นยุทธศาสตร์ ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2553 - 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการประเด็นยุทธศาสตร์ ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2553 - 2556

2 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น(SRM) ภายในปี พ.ศ.2553 - 2556 สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์กรต้นแบบ บูรณาการหลักสูตร สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการพัฒนานวัตกรรมและ องค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ มีคลังความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม แสวงหาความต้องการ มีการสื่อสารสาธารณะ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เร่งรัดการเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม สร้างเสริมจิตสาธารณะ มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัย พัฒนาผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สธ.สนับสนุนวิชาการและ บริการสุขภาพ มีสถานบริการสุขภาพต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นศูนย์ประสานงาน อปท.มีส่วนร่วมและสนับสนุน มีแผนพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแบบ บูรณาการ สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง มีข้อกำหนดท้องถิ่นรองรับ ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ และนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพ มีทักษะการทำแผนงาน/ โครงการ แสวงหาทุน ภาครัฐ/เอกชนสนับสนุน บูรณาการงานร่วมกัน สนับสนุนทรัพยากร สร้างกระแส ชี้นำสังคม มีระบบกำกับติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบกำกับติดตาม ถอดบทเรียน/รูปแบบการพัฒนางาน จัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนา/แก้ไข ปัญหา มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออำนวย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน สร้างค่านิยมองค์กรแห่งการเอื้ออาทร สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีศักยภาพ จัดตั้งชมรม/แกนนำ/ เครือข่าย/ศูนย์เรียนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานสุขภาพ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีความตระหนัก ความรู้และทักษะ ชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นบุคคลต้นแบบเด็กไทยทำได้ จัดกิจกรรมบูรณาการ พัฒนาและเฝ้าระวังสุขภาพด้วย ตนเอง ครอบครัวมีการเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพ จัดตั้งแกนนำ/เครือข่ายครอบครัว มีระบบการดูแลช่วยเหลือ จัดทำข้อเสนอแนะ/ข้อตกลงสู่ชุมชน ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน ระบบการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล พัฒนาเนื้อหา พัฒนาช่องทางสื่อสาร เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นไทยสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

3 ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ.2554 สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์กรต้นแบบ KPI มีโรงเรียนต้นแบบ มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ KPI มีองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม KPI ภาคีเครือข่ายสามารถจัดทำกิจกรรม/ โครงการฯ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง KPI มีแผนพัฒนาบุคลากรตามประเด็นสมรรถนะที่ เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัย KPI มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ถูกต้อง สธ.สนับสนุนวิชาการและบริการสุขภาพ มีสถานบริการสุขภาพต้นแบบ KPI มีสถานบริการที่ให้บริการที่เป็นมิตรแก่เด็กวัยเรียนและ วัยรุ่น อปท.มีส่วนร่วมและสนับสนุน มีแผนพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ KPI อปท.บรรจุแผนพัฒนาสุขภาพเก็กวัยเรียนวัยรุ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีความตระหนัก ความรู้และทักษะชีวิตด้าน ส่งเสริมสุขภาพ บุคคลต้นแบบเด็กไทยทำได้ KPI แกนนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสามารถ ดูแลสุขภาพตนเองได้ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีศักยภาพ จัดตั้งชมรม/แกนนำ/เครือข่าย/ศูนย์เรียนรู้ KPI แกนนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็น ต้นแบบด้านสุขภาพ ชุมชนมีแผนงาน/โครงการและนวัตกรรม ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ KPI มีแผนชุมชน/นวตกรรมเพื่อการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ภาครัฐ/เอกชนสนับสนุน -บูรณาการงานร่วมกัน มีระบบกำกับติดตามและประเมินผล -พัฒนาระบบกำกับติดตาม มีวัฒนธรรมองค์กที่เอื้ออำนวย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน KPI มีสถานที่ทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบครัวมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จัดตั้งแกนนำ/เครือข่ายครอบครัว KPI แกนนำครอบครัวสามารถทำบทบาท เฝ้าระวังพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใน ครอบครัวและชุมชน ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล KPI มีสื่อควมรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 12 3 5 4 6 7 8 9 1 1313 1515 1212 1414 1010

4 เด็กวัยเรียนและเยาวชน มีความตระหนัก มีความรู้และทักษะชีวิต ด้านส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย สนับสนุนให้หลักสูตร RH ในสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมสภาเด็ก / สภานักเรียน ท้องถิ่น ระบบการเฝ้าระวังเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นในครอบครัว สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ระบบบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมระบบเฝ้าระวัง สุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น วัยรุ่นต้นแบบ สามารถประเมินและดูแลสุขภาพ แสวงหาบริการสุขภาพ อย่างเหมาะสม แกนนำเด็ก วัยเรียนและวัยรุ่น เด็กนักเรียนและวัยรุ่นไทยสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง แนวคิดการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ถ่ายทอดความรู้ในชุมชน การรณรงค์สร้างกระแส รวมกลุ่มแก้ปัญหา สร้างข้อตกลงในชุมชน แผนพัฒนาเด็ก วัยเรียนและวัยรุ่น จัดทำแผนพัฒนาเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นแบบบูรณการ แกนนำ / เครือข่าย ครอบครัว แผนชุมชน / นวัตกรรม ชุมชน ครอบครัว สถานบริการสุขภาพ สพท./ ร. ร ชมรม / ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ สนับสนุนวิชา / บริการสุขภาพ ผลิตคู่มือ มาตรฐาน สื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ / นวัตกรรม การจัดการความรู้ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

5 เป้าประสงค์ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นไทยสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

6 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KRI) เป้าหมาย ปี 2553ปี 2554ปี 2555ปี 2556 - ร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี18161412 - จำนวนจังหวัดที่มี่เด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก ฟันผุร้อยละ45 ขึ้นไป 40506070 - จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร 36

7 พันธมิตร / ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานลดปัจจัย เสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 1. สภาเด็กและเยาวชน / สภาเยาวชน / สภา นักเรียน 2. กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 3. กระทวงศึกษาธิการ ( สพท./ สพฐ.) 4. มหาวิทยาลัย 5. สำนักงานสาธารณสุข / โรงพยาบาล 6. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7. สื่อมวลชน

8 นโยบาย / คณะกรรมการสนับสนุนการ ดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น 1. นโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์ - เป้าประสงค์หนึ่งของนโยบายคือ เพื่อให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นทั้งนี้ บนหลักความสมัครใจเสมอภาค และทั่วถึง - ยุทธศาสตร์ - ส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมี พฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพ ทางเพศที่เหมาะสม - พัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 2. คณะกรรมการ / คณะทำงานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 3. คณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์จังหวัด 4. อยู่ในบทบัญญัติแห่ง พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2550 5. นโยบายปลอดน้ำอัดลม / ขนมกรุบกรอบ 6. สพท. อ่อนหวาน

9 แหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน - สสส. - สคส. - สปสช. - องค์การระหว่างประเทศ

10 แผนปฏิบัติการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2553-2556

11 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 1. พัฒนาระบบ ข้อมูลสุขภาพ - พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ Friend Corner.biz มีฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง กอง.อพ -พัฒนาระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ มีระบบและมีผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล มีระบบ/ผู้ดูแล ระบบข้อมูล 1 ระบบ (ศูนย์ ละ 1-2 คน) 1 ระบบ (ศูนย์ ละ 1-2 คน) 1 ระบบ (ศูนย์ ละ 1- 2 คน) 1 ระบบ (ศูนย์ ละ 1-2 คน) กอง ทันตฯ - ติดตามประเมินผลและจัดทำ สถานการณ์ทันตสุขภาพ1 ครั้ง กอง ทันตฯ - จัดทำฐานข้อมูลการประเมินสมรรถนะ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านการ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น1 เรื่อง สำนัก ส.* - พัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน1 เรื่อง สำนัก ส. ระดับพื้นฐาน

12 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 2. ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง -ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน2 ครั้ง กอง.อพ. - จัดอบรมบุคลากร ให้ความรู้เรื่องการ ตั้งครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี 12 ศูนย์/24 จว.กอง.อพ. - รวบรวมรายชื่อโรงเรียนเพื่อพัฒนา เครือข่าย 576 ร.ร. กอง ทันตฯ - อบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็น เครือข่าย รร.ส่งเสริมทันต์120 คน กอง ทันตฯ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างเครือข่าย300 คน กอง ทันตฯ - สรุปบทเรียนกระบวนการสร้าง เครือข่าย1 ครั้ง กอง ทันตฯ - สรุปองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการ ดำเนินงานเครือข่าย1 เรื่อง กอง ทันตฯ - จัดทำคู่มือ สามารถ ดำเนินงาน เฝ้าระวังได้1 เรื่อง กอง ทันตฯ - สัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง/สรุปและจัดทำ เอกสาร มีข้อมูลเพื่อ วางแผนแก้ไข ปัญหา1 ครั้ง กอง ทันตฯ ระดับพื้นฐาน

13 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 2. ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง - จัดทำการประเมินสมรรถนะบุคลากร มีแผนพัฒนา บุคลากรตาม ประเด็นสมรรถนะ50 %60 %70 %80 %สำนัก ส. - ประมวลจัดทำฐานข้อมูลการประเมิน สมรรถนะ มีฐานข้อมูล สมรรถนะบุคลากร111สำนัก ส. - จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะหลัก รายบุคคล1111สำนัก ส. - ประมวลหลักสูตรและจัดอบรมฯ111สำนัก ส. - พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำ การ ทำงานเป็นทีม บุคลากรมี สมรรถนะและ ทักษะตามเกณฑ์60 คน สำนัก ส. - สร้างเสริมความรู้และ-ทักษะเฉพาะ ทาง/หลักสูตรที่สอดคล้องกับงาน 30 คน สำนัก ส. - สัมมนาสัญจรวิชาการสุขอนามัยใน ถิ่นทุรกันดาร40 คน สำนัก ส.* - คัดเลือกหน่วยงาน /คนสร้างสรรค์ ในถิ่นทุรกันดาร 10 หน่วยงาน สำนัก ส.* ระดับพื้นฐาน

14 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 4. มีการ จัดการความรู้ - ประชุมการจัดการความรู้การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญ พันธุ์ในวัยรุ่น(ระดับจังหวัด) มีองค์ความรู้และ นวัตกรรมที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่1 เรื่อง กอง อ.พ - จัดทำเกณฑ์มาตรฐานครอบครัว ต้นแบบและแนวทางสู่ครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 1 เรื่อง/ 3 จังหวัด 1 เรื่อง/ 3 จังหวัด กอง อ.พ ศูนย์ 2/4/6 -จัดทำเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ต้นแบบและแนวทางสู่อนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น1 เรื่อง กอง อ.พ - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเจริญ เติบโตของเด็ก 6-18 ปี1 เรื่อง กอง โภชนาการ - ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้2 ครั้ง สำนัก ส. - วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน สุขภาพในถิ่นทุรกันดาร5 เรื่อง สำนัก ส -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงาน (พื้นที่สูง)1 ครั้ง สำนัก ส* - พัฒนาและสร้างเครือข่ายโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับเพชร 12 ศูนย์/ 24 ร.ร 12 ศูนย์/ 24 ร.ร 12 ศูนย์/ 24 ร.ร 12 ศูนย์/ 24 ร.ร สำนัก ส. ศูนย์เขต* - ประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ครั้งที่3 (ปลาย มี.ค) 600 คน สำนัก ส - สัมมนาสัญจรโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร50คน สำนัก ส ระดับกระบวนการ

15 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 5. พัฒนาสื่อ บุคคล - สื่อสร้างสรรค์สารพันข่าวสาร: สนับสนุนสื่อเอกสารวิชาการ มีสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับ พื้นที่ 20,000 เล่ม 30,000 เล่ม 40,000 เล่ม 50,000 เล่ม สำนัก ส - คู่มือสอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ ช่องปาก1 เล่ม กอง ทันตฯ - เทปเพลงการแปรงฟัน ชุดที่ 31 ชุด กอง ทันตฯ - วิดิทัศน์สำหรับครูและ จนท.สธ.เรื่องการส่งเสริมทันต สุขภาพเด็กวัยเรียน1 เรื่อง กอง ทันตฯ 6. สร้างการมี ส่วนร่วม - ประชุมชี้แจงโครงการประกวด คู่หูทันตสุขภาพกับศูนย์อนามัย เขต (ต.ค) ภาคีเครือข่ายสามารถจัด กิจกรรม/โครงการ 36 คู่หู/ 72 ร.ร 36 คู่หู/ 72 ร.ร 36 คู่หู/ 72 ร.ร 36 คู่หู/ 72 ร.ร กอง ทันตฯ - พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการ สร้างและใช้แผนยุทธศาสตร์การ เจริญเติบโตเด็ก6-18 ปี20 คน80 คน 400 คน กอง โภชนาการ - จัดทำทะเบียนผู้ประสานงาน หลักและภาคีเครือข่าย2ครั้ง สำนักส * -สร้างการมีส่วนร่วมในการ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์สู่การ ปฏิบัติ60 คน สำนัก ส* ระดับกระบวนการ

16 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 7. พัฒนาระบบ กำกับติดตาม - สร้างระบบติดตามประเมินผล การเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน 6- 18 ปี60คน20คน 100 คน กอง โภชนาการ - ผลักดัน/สนับสนุนให้ เครือข่ายดำเนินการเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตเด็ก 6 – 18 ปี ภาคีเครือข่ายดำเนินการเฝ้า ระวังตามเกณฑ์75 จว. กอง โภชนาการ - พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะ สุขภาพเด็กและเยาวชน1 ครั้ง สำนัก ส - นิเทศติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่เป้าหมาย4ครั้ง 15 ครั้ง สำนัก ส* - ตรวจเยี่ยมและร่วมรับเสด็จ2 ภาค4ภาค สำนัก ส* - ประเมินมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ร.ร.ส่งเสริมฯที่ผ่านการ ประเมิน36ร.ร.36ร.ร36ร.ร.36ร.รสำนัก ส* ระดับกระบวนการ

17 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 8. มีสถาน บริการสุขภาพ ต้นแบบ - สนับสนุนสถานบริการให้มีการ จัดบริการที่เป็นมิตรและมี คุณภาพ(ศูนย์ละ 1จังหวัด) มีสถานบริการที่ ให้บริการที่เป็นมิตรแก่ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 120 รพ. กอง อ.พ/ ศูนย์เขต 9. สร้างองค์กร ต้นแบบ - สร้างโรงเรียนต้นแบบมีโรงเรียนต้นแบบ 3 จังหวัด 30 รร. 2จังหวัด 20 รร. 2จังหวัด 20 รร. 2จังหวัด 20รร. กอง อ.พ - สร้างครอบครัวต้นแบบมีครอบครัวต้นแบบ 300 ครอบครัว 200 ครอบครัว กอง อ.พ - โครงการ สพท.อ่อนหวาน เกิดเขต พท.การศึกษา ปลอดน้ำอัดลม 50100150185 กอง ทันตฯ - พัฒนากลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (Good practice model) 10% ของ ร.ร สพฐ 20% ของ ร.ร สพฐ 30 % ของ ร.ร. สพฐ 40% ของร.ร. สพฐ กอง ทันตฯ - ประเมินผลการดำเนินงานตาม หลักสูตร1 เรื่อง กอง ทันตฯ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังฯ ผ่านระบบ E-service (เหลืออยู่ 27จังหวัด) สามารถเป็นโรงเรียน ต้นแบบการเฝ้าระวัง120คนสำนัก ส ระดับภาคีเครือข่าย

18 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 11. มีแผนพัฒนา เด็กวัยเรียนและ วัยรุ่นแบบบูรณาการ - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรจุ หลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์ ในระดับมหาวิทยาลัย -จำนวนมหาวิทยาลัยที่ มีหลักสูตรอนามัยการ เจริญพันธุ์5 ม. กอง อ.พ - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาหลักสูตรอนามัยการเจริญ พันธ์ระดับปริญญาตรี จำนวนมหาวิทยาลัยที่ หลักสูตรผ่านการ อนุมัติจาก สภา มหาวิทยาลัยและสคอ.15 ม.18 ม.23 ม.26 ม.กอง อ.พ - ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา คู่มือการสอน อพ.ใน ระดับอุดมศึกษา18 คน26 คนกอง อ.พ - ประชุมเพื่อขยายรูปแบบการทำ แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ จังหวัดมีแผน ยุทธศาสตร์อนามัย การเจริญพันธุ์ 15 จ.ว.กอง อ.พ -จัดกระบวนการเรียนรู้และสร้าง การมีส่วนร่วมกับ อปท.ในการ จัดทำแผน อปท.บรรจุแผนพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น 120 คนสำนัก ส - จัดเวทีสัมมนาประชาคมบูรณา การร่วมกัน 150 คนสำนัก ส - จัดกระบวนการเรียนรู้การ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียน/ศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน.ในถิ่น ทุรกันดาร 300 แห่ง สำนัก ส* - สนับสนุนและพัฒนาสู่การเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 36 แห่ง สำนัก ส* ระดับภาคีครือข่าย

19 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 11. มีแผนพัฒนา เด็กวัยเรียนและ วัยรุ่นแบบบูรณาการ -สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ การเรียนชุมชนฯ ต้นแบบ20แห่ง สำนัก ส * - ส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียนรู้ด้านการ จัดการเรียนการสอนการ เตรียมความพร้อมการเป็น พ่อแม่ที่ดี2ครั้ง สำนัก ส * - สร้างการมีส่วนร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดอบรม ในการจัดทำแผนการสอน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ5ครั้ง สำนัก ส* ระดับภาคีเครือข่าย

20 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิดชอบ 53545556 12. ส่งเสริมให้มี ระบบเฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพ - เสริมสร้างศักยภาพนักเรียน แกนนำในโรงเรียนถิ่น ทุรกันดาร มีแผนพัฒนาชุมชน / นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนและ วัยรุ่น 300คน/ 36 รร. 300คน/ 36 รร. 300คน/ 36 รร. 300 คน/ 36 ร.ร. สำนักส * - จัดทำคู่มือ/หนังสือ 20,000 เล่ม 20,000 เล่ม 20,000 เล่ม สำนักส * - จัดซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และไอโอดีน 200 แห่ง 700 แห่ง สำนักส * - สร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้กับแกนนำชุมชนในการ จัดทำแผนงานโครงการ200คน สำนักส * - ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศึกษาดูงานในพื้นที่ ต้นแบบ5ครั้ง สำนักส * ระดับประชาชน

21 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม (KPI) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดวัดสำเร็จ ผู้รับ ผิด ชอบ 53545556 13. จัดตั้งชมรม /แกนนำ/ เครือข่าย/ศูนย์ การเรียนรู้ - สร้างแกนนำเยาวชนด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ แกนนำเด็กวัยเรียนและ วัยรุ่นสามารถดูแล สุขภาพตนเองได้ 180 คน กอง อ.พ - เพิ่มพูนความรู้และทักษะชีวิต ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ เยาวชนในสถานสงเคราะห์และ สถานศึกษา 250 คน กอง อ.พ - พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยใส ด้านโภชนาการ แกนนำโภชนาการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง240คน260คน กอง โภชนาการ - พัฒนาศักยภาพแกนนำ เครือข่ายชมรมเด็กไทยทำได้ ระดับจังหวัด นักเรียนแกนนำสามารถ เป็นต้นแบบ150คน160คนสำนัก ส - เสริมสร้างศักยภาพชมรม เด็กไทยทำได้โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 1,800 คน 1,800 คน 1,800 คน 1,800 คน สำนัก ส / 12 ศูนย์ เขต -พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกน นำใน ร.ร.สังกัดระทรวง ศึกษาธิการ92 ร.ร. สำนัก ส / 12 ศูนย์ เขต 15. เป็นบุคคล ต้นแบบเด็กไทย ทำได้ - สร้างนักเรียนแกนนำต้นแบบ เฝ้าระวังน้ำดื่มในโรงเรียน (ศูนย์ 11 /12 ดำเนินการแล้ว) 10 ศูนย์/ 10 ร.ร./ 100 คน สำนัก ส ระดับประชาชน

22 งบประมาณจัดสรรให้ศูนย์อนามัย พ.ศ. 2553 โครงการ ศูนย์อนามัยทั้ง 12 เขต เป้าหมาย แต่ละศูนย์ฯ งบประมาณ หน่วยงาน - สนับสนุนการอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่น (ศูนย์เขตละ 1 จังหวัด) 1จว./50 คน.25กอง อพ. -ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด 4 แห่ง.08กอง อพ. - อบรมแกนนำนักเรียน/สภาเด็กและเยาวชน12 ศูนย์เขต0.1กอง อพ. - สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเครือข่าย เด็กไทยฟันดีและติดตาม สนับสนุนการ ดำเนินงานจังหวัด 2 จว./ 6 เครือข่าย/ 60โรงเรียน.15กองทันตฯ - สร้างระบบติดตามและประเมินผล (M&E) ด้านการเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปี) - ประชุมพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 60 คน/3 ครั้ง.04 กอง โภชนาการ

23 โครงการ ศอ.1ศอ.2ศอ.3ศอ.4ศอ.5ศอ.6 เป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1. เสริมสร้างศักยภาพ ชมรมเด็กไทยทำได้ใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้HPS ก้าวสู่ระดับเพชรระดับ ศอ.) 16 ร.ร..0916 ร.ร..0916 ร.ร..0916 ร.ร..0916 ร.ร..0916 ร.ร..09 2. พัฒนาและสร้าง เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพก้าวสู่ระดับเพชร 2 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..05 3. สร้างเสริมศักยภาพ นักเรียนแกนนำในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดาร ------------ 4. สำรวจสภาวะสุขภาพ นักเรียนในโรงเรียน(ตชด.) --1 โครงการ.031 โครงการ.031 โครงการ.031 โครงการ.03 5. จัดเวทีสัมมนาวิชาการ พัฒนาสุขภาพเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ตลาดนัดความรู้สู่ สุขอนามัยแม่และเด็กและ เยาวชนในศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา) ------------ งบประมาณจัดสรรให้ศูนย์อนามัย พ.ศ.2553 หน่วยต่อล้าน

24 โครงการ ศอ.7ศอ.8ศอ.9ศอ.10ศอ.11ศอ.12 เป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบเป้าหมายงบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1. เสริมสร้างศักยภาพ ชมรมเด็กไทยทำได้ใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้HPS ก้าวสู่ระดับเพชรระดับ ศอ.) 16 ร.ร..0916 ร.ร..0920 ร.ร..1232 ร.ร..1928 ร.ร..1628 ร.ร..16 2. พัฒนาและสร้าง เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพก้าวสู่ระดับเพชร 2 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..052 ร.ร..05 3. สร้างเสริมศักยภาพ นักเรียนแกนนำในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดาร --20 ร.ร. 2 จังหวัด.4013 ร.ร. 3 จังหวัด.40--5 ร.ร. 3 จังหวัด.10 4. สำรวจสภาวะสุขภาพ นักเรียนในโรงเรียน(ตชด.) 1 โครงการ.03------1 โครงการ.03-- 5. จัดเวทีสัมมนาวิชาการ พัฒนาสุขภาพเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ตลาดนัดความรู้สู่ สุขอนามัยแม่และเด็กและ เยาวชนในศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา) ------1ครั้ง/ 200 คน.50---- งบประมาณจัดสรรให้ศูนย์อนามัย พ.ศ.2553 หน่วยต่อล้าน

25 งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2553 - ส่วนกลาง กองอนามัยการเจริญพันธุ์ 15.8 ล้าน ( ปี 2552 = 14.0) กองทันตสาธารณสุข 8. 8 ล้าน ( ปี 2552 = 8.8) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 11.10 ล้าน ( ปี 2552 = 7.2) กองโภชนาการ 2.45 ล้าน ( ปี 2552 = 0) - ศูนย์อนามัย 3.50 ล้าน รวม 40.26 ล้าน ( ปี 2552 = 30)


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการประเด็นยุทธศาสตร์ ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2553 - 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google