?> function_nopass1.php">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ฟังก์ชันของ PHP การประกาศฟังก์ชัน การประกาศฟังก์ชัน function ชื่อฟังก์ชัน ([ อาร์กิวเมนต์ 1, อาร์กิวเมนต์ 2, … ]) { Statement; } function ชื่อฟังก์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ฟังก์ชันของ PHP การประกาศฟังก์ชัน การประกาศฟังก์ชัน function ชื่อฟังก์ชัน ([ อาร์กิวเมนต์ 1, อาร์กิวเมนต์ 2, … ]) { Statement; } function ชื่อฟังก์ชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ฟังก์ชันของ PHP การประกาศฟังก์ชัน การประกาศฟังก์ชัน function ชื่อฟังก์ชัน ([ อาร์กิวเมนต์ 1, อาร์กิวเมนต์ 2, … ]) { Statement; } function ชื่อฟังก์ชัน ([ อาร์กิวเมนต์ 1, อาร์กิวเมนต์ 2, … ]) { Statement; }

2 function asterisk() { echo “***************************** * ”; } function asterisk() { echo “***************************** * ”; }

3 การใช้งานฟังก์ชันโดยไม่มีการส่งผ่านค่า การใช้งานฟังก์ชันโดยไม่มีการส่งผ่านค่า ?> function_nopass1.php

4 การส่งผ่านค่าให้แก่ฟังก์ชัน การส่งผ่านค่าให้แก่ฟังก์ชัน function_pass1.php

5 function_pass2.php function_pass2.php ?>

6 การคืนค่ากลับของฟังก์ชัน การคืนค่ากลับของฟังก์ชัน ?>

7 ประเภทของตัวแปร และขอบเขตของ ตัวแปร ประเภทของตัวแปร และขอบเขตของ ตัวแปร  ตัวแปร local คือตัวแปรที่มีขอบเขตการใช้งาน ภายในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้น เช่นมี ขอบเขตการใช้งานเฉพาะภายในฟังก์ชันเท่านั้น ถ้ามีตัวแปรที่ใช้งานภายในฟังก์ชัน และใช้งาน ภายนอกเป็นชื่อตัวแปรเดียวกันเราจะถือว่าตัว แปร 2 ตัวนี้เป็นตัวแปรคนละตัวกัน  ตัวแปร global คือตัวแปรที่มีขอบเขตการ ใช้งานทั่วทั้งโปรแกรม ไม่ว่าจะใช้ตัวแปร ประเภทนี้บริเวณใดก็ตามทุกส่วนของโปรแกรม จะรู้จักตัวแปรตัวนี้ ในการประกาศให้ตัวแปรใด เป็นประเภท global เราจะใช้คำสั่ง global วาง ไว้หน้าชื่อตัวแปรที่ต้องการ

8 scope1.php scope1.php

9 scope2.php scope2.php ?>

10 ประเภทของการส่งผ่านค่า ประเภทของการส่งผ่านค่า  การส่งผ่านด้วยค่าของตัวแปร (Pass by Value) การเปลี่ยนแปลงใดๆของค่า อาร์กิวเมนต์จะไม่มีผลต่อค่าของตัวแปรที่ ส่งผ่านค่าไปยังฟังก์ชัน  การส่งผ่านด้วยการอ้างอิงในหน่วยความจำ (Pass by Reference) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของค่าอาร์กิวเมนต์จะมีผลต่อค่าของตัวแปรที่ ส่งผ่านค่าไปยังฟังก์ชัน โดยจะใช้สัญลักษณ์ & นำหน้าตัวแปรที่จะส่งผ่านไปยังฟังก์ชัน

11 pass_by_value.php pass_by_value.php ?>

12 pass_by_ref.php pass_by_ref.php


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ฟังก์ชันของ PHP การประกาศฟังก์ชัน การประกาศฟังก์ชัน function ชื่อฟังก์ชัน ([ อาร์กิวเมนต์ 1, อาร์กิวเมนต์ 2, … ]) { Statement; } function ชื่อฟังก์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google