งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ให้ขยายสิทธิประโยชน์การให้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผส. อายุ > 65 ปี และป่วยด้วยโรค เรื้อรัง 7 โรค 2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอายุ < 65 ปี 3. ผส. ที่มีอายุ > 65 ปี ที่ไม่มีโรคเรื้อรัง นโยบายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในระบบUC

3 งบประมาณ & เป้าหมาย ปี 2551ปี 2552 เป้าหมายอายุ > 65 ปี และ ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรคจำนวน 400,000 ราย ทุกกลุ่มอายุที่ป่วย ด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค จำนวน 1,798,872 ราย งบประมาณ103,320,000357,397,600

4 สาขาเขตยอดจัดสรร จำนวนการฉีดแยกรายโรค รวมร้อยละ COPD Asthma HDCVDCKDChemoDM เชียงใหม่ 12,340 5,407 828 488 384 80 1,721 8,90872.19 พิษณุโลก 5,930 1,180 702 308 204 36 1,326 3,75663.34 นครสวรรค์ 5,170 721 400 267 70 4 1,053 2,51548.65 สระบุรี 9,810 1,250 862 974 222 29 2,864 6,20163.21 ราชบุรี 10,630 1,083 1,514 628 162 25 1,828 5,24049.29 ระยอง 10,420 921 759 291 234 19 1,801 4,02538.63 ขอนแก่น 8,220 2,242 1,010 775 580 11 2,269 6,88783.78 อุดรธานี 7,210 997 548 315 344 20 1,843 4,06756.41 นครราชสีมา 8,910 1,592 807 644 347 72 2,567 6,02967.67 อุบลราชธานี 6,190 735 541 364 488 12 1,689 3,82961.86 สุราษฎร์ธานี 9,360 1,275 490 563 99 14 1,528 3,96942.40 สงขลา 8,010 1,441 385 443 91 9 987 3,35641.90 กรุงเทพฯ 17,310 699 1,414 878 345 102 2,010 5,44831.47 รวม 119,510 19,543 10,260 6,938 3,570 433 23,486 64,23053.74 ผลงานปี 2551 แหล่งข้อมูลผลงานจาก website วัคซีนไข้หวัดใหญ่และรายงาน Flu3

5 สาขาเขต ผลงานสูงสุด(%) ผลงานต่ำสุด(%) ค่าเฉลี่ย(%) เชียงใหม่ น่าน (192.89%) เชียงใหม่ (19.54%) 72.19 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ (73.66%) สุโขทัย (39.36%) 63.34 นครสวรรค์ กำแพงเพชร (97.29%) นครสวรรค์ (23.74%) 48.65 สระบุรี สิงห์บุรี (100.56%) นครนายก (26.81%) 63.21 ราชบุรี กาญจนบุรี (87.70%) สมุทรสงคราม (14.47%) 49.29 ระยอง ปราจีนบุรี (63.98%) สมุทรปราการ (22.21%) 38.63 ขอนแก่น มหาสารคาม (96.47%) กาฬสินธุ์ (48.16%) 83.78 อุดรธานี หนองคาย (66.34%) หนองบัวลำภู (25.53%) 56.41 นครราชสีมา บุรีรัมย์ (82.10%) นครราชสีมา (59.95%) 67.67 อุบลราชธานี มุกดาหาร (85.37%) อำนาจเจริญ (55.60%) 61.86 สุราษฎร์ธานี พังงา (85.88%) ภูเก็ต (18.11%) 42.40 สงขลา ยะลา (70.65%) นราธิวาส(23.53%)41.90 กรุงเทพฯ 31.47 รวม 53.74 ผลการให้บริการสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยแยกรายสาขาเขต แหล่งข้อมูลผลงานจาก website วัคซีนไข้หวัดใหญ่และรายงาน Flu3

6 จังหวัดที่มีผลงานสูงสุด 10 อันดับจังหวัดร้อยละน่าน192.89 พะเยา159.89 ลำพูน104.38 สิงห์บุรี100.56 เชียงราย100.05 กำแพงเพชร97.29 มหาสารคาม96.47 สระบุรี94.84 ขอนแก่น90.08 กาญจนบุรี87.70

7 สาขาเขต ร้อยละการฉีดแยกรายโรค COPD Asthma HDCVDCKD CA on Chemo DM เชียงใหม่60.709.305.484.310.9019.32 พิษณุโลก31.4218.698.205.430.9635.30 นครสวรรค์28.6715.9010.622.780.1641.87 สระบุรี20.1613.9015.713.580.4746.19 ราชบุรี20.6728.8911.983.090.4834.89 ระยอง22.8818.867.235.810.4744.75 ขอนแก่น32.5514.6711.258.420.1632.95 สกลนคร24.5113.477.758.460.4945.32 นครราชสีมา26.4113.3910.685.761.1942.58 อุบลราชธานี19.2014.139.5112.740.3144.11 สุราษฎร์ธานี32.1212.3514.182.490.3538.50 สงขลา42.9411.4713.202.710.2729.41 กรุงเทพฯ12.8325.9516.126.331.8736.89 รวม30.4315.9710.805.560.6736.57 สัดส่วนการฉีดวัคซีนแยกรายโรค จำแนกรายเขต

8

9 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริการวัคซีนได้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2. ลดอัตราการสูญเสียวัคซีน 3. ลดอัตราป่วยจากภาวะแทรกซ้อน ของโรคไข้หวัดใหญ่ใน กลุ่มเป้าหมาย

10 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ปี 2552 1. ร้อยละความครอบคลุม การได้รับวัคซีนใน กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 90% 2. อัตราการสูญเสียวัคซีน ไม่เกิน 5%

11 กิจกรรมดำเนินงาน ขั้นเตรียมการก่อนรณรงค์ การจัดซื้อ จัดส่ง และ กระจายวัคซีน จัดส่งวัคซีนเป็น 2 งวด งวด 1 5-8 พ. ค.52 งวด 2 12-15 พ. ค.52 การสำรวจ นัดหมายและ จัดทำแผนการรณรงค์ให้ วัคซีน 20 ม. ค.-31 พ. ค.52 ประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานต่างๆ ม. ค.- มิ. ย.52 ประชุมชี้แจงพื้นที่ * มี. ค. – เม. ย. 52 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มิ. ย.- ก. ค.52 กิจกรรมดำเนินการ ประชุมกลุ่มผู้บริหาร 26 ก. พ.52 ประชุมระดับผู้ปฏิบัติ 4 ภาค ( เหนือ 5 มี. ค, ใต้ 11 มี. ค, กลาง 26 มี. ค., ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 เม. ย.52

12 กิจกรรมดำเนินงาน ช่วงรณรงค์และติดตาม ประเมินผล ช่วงรณรงค์ให้วัคซีน 1 กค. – 31 สค.52 วันรณรงค์ใหญ่ทั่ว ประเทศ 1 ก. ค.52 ช่วงการบันทึกข้อมูล โปรแกรม ก. ค.- ก. ย.52 เก็บตกข้อมูล ต. ค.- ธ. ค.52 กำกับ ติดตาม ประเมินผลโดยสสจ./ สปสช. เขต / สคร./ สธน. ก. ค.- ธ. ค.52 กิจกรรมดำเนินการ ( ต่อ )

13

14 ผังการสนับสนุน งบประมาณโครงการ งบประมาณ สนับสนุน กรมควบคุมโรค (16.48 ลบ.) องค์การเภสัช กรรม (299.25 ลบ.) การดำเนินงาน ในพื้นที่ สสจ. (12.04 ลบ.) หน่วยบริการ (41.86 ลบ.)

15 กรมควบคุมโรค สนับสนุนงบประมาณรวม 16,480,000 บาท ดำเนินงานกิจกรรม - จัดประชุมชี้แจงระดับผู้บริหารส่วนกลาง และผู้แทนหน่วยงาน - จัดทำและพิมพ์เอกสารแนวทางการ ดำเนินงาน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง - พิมพ์ใบนัด แผ่นพับความรู้ - กำกับ ติดตาม ประเมินผล

16 องค์การเภสัชกรรม สนับสนุนงบประมาณรวม 299,250,192 บาท เพื่อ - จัดซื้อวัคซีนจำนวน 1,608,872 dose - กระจายวัคซีนจำนวน 1,798,872 dose ( รวมกับวัคซีนปี 2551 จำนวน 190,000 dose) องค์การเภสัชกรรมกระจายวัคซีนลง หน่วยบริการระหว่าง ปลายพฤษภาคม – มิถุนายน เพื่อให้หน่วยบริการมีวัคซีนพร้อม ให้บริการในช่วงรณรงค์ ( กรกฎาคม - สิงหาคม )

17 รายละเอียดการสนับสนุน งบประมาณ สสจ. 1) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสม. และจัดทำ แผนการรณรงค์ 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน เป้าหมายในพื้นที่ ( จังหวัด / อำเภอ / ตำบล ) 3) จัดทำแผนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลในพื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณแก่ หน่วยบริการ 1) กิจกรรมการสำรวจ นัดหมาย กลุ่มเป้าหมาย 2) กิจกรรมการบันทึกข้อมูล 3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์

18 บทบาทเภสัชกรต่อการดำเนินงาน โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1. บริหารคลังวัคซีนของหน่วยบริการ 2. บันทึกข้อมูลรายงานยอดคงเหลือ วัคซีน ยอดการเบิกจ่ายวัคซีนใน โปรแกรม VMI ของ GPO 3. ควบคุมคุณภาพระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain) ของหน่วยบริการ

19 นโยบายการบริหารคลัง วัคซีน EPI ผ่านระบบ VMI องค์การ เภสัชกรรม

20 วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัคซีน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการวัคซีนของ กลุ่มเป้าหมาย - ความครอบคลุมและเท่าเทียม - ความครอบคลุมและเท่าเทียม - คุณภาพการให้บริการวัคซีน - คุณภาพการให้บริการวัคซีน ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีน ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีน เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังผลข้างเคียง การให้วัคซีน (AEFI) เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังผลข้างเคียง การให้วัคซีน (AEFI)

21 กลยุทธ์การดำเนินงาน หน่วยบริการในระบบหลักประกันฯเป็นคลังวัคซีนสนับสนุนแก่ เครือข่ายหน่วยบริการ เพิ่มความครอบคลุมการให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการและต้นทุนของวัคซีน - การจัดซื้อรวม – การต่อรองและแข่งขันด้านราคา - การลดอัตราการสูญเสียวัคซีน - ลดขั้นตอนการขนส่งและคลังเก็บวัคซีน โดยนำ ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม เพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพการบริการวัคซีน - การจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น ( Cold chain ) - การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงการให้ วัคซีน ( AEFI )

22 บทบาทเภสัชกรต่อการจัดการวัคซีน EPI บริหารและสนับสนุนคลังวัคซีนของหน่วยบริการและเครือข่าย บริหารและสนับสนุนคลังวัคซีนของหน่วยบริการและเครือข่าย ควบคุมคุณภาพระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีน ควบคุมคุณภาพระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีน ร่วมกับผู้รับผิดชอบการให้บริการวัคซีนในหน่วยบริการและ เครือข่ายในการวางแผน กำหนดเป้าหมายการให้วัคซีนแก่ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้รับผิดชอบการให้บริการวัคซีนในหน่วยบริการและ เครือข่ายในการวางแผน กำหนดเป้าหมายการให้วัคซีนแก่ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ร่วมเฝ้าระวังและติดตามผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนของการให้ วัคซีน ร่วมเฝ้าระวังและติดตามผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนของการให้ วัคซีน ร่วมกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการวัคซีนในภาพรวม ของหน่วยบริการและเครือข่าย ร่วมกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการวัคซีนในภาพรวม ของหน่วยบริการและเครือข่าย

23


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google