งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3.1 Condition for the Equilibrium of a Particle ( เงื่อนไขของความสมดุลของ อนุภาค ) - อนุภาคอยู่กับที่ ถ้าเมื่อตอนเริ่มต้นอยู่กับที่ (static equilibrium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3.1 Condition for the Equilibrium of a Particle ( เงื่อนไขของความสมดุลของ อนุภาค ) - อนุภาคอยู่กับที่ ถ้าเมื่อตอนเริ่มต้นอยู่กับที่ (static equilibrium)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3.1 Condition for the Equilibrium of a Particle ( เงื่อนไขของความสมดุลของ อนุภาค ) - อนุภาคอยู่กับที่ ถ้าเมื่อตอนเริ่มต้นอยู่กับที่ (static equilibrium) หรืออนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว (V) คงที่ ถ้า ตอนเริ่มต้นเคลื่อนที่ด้วย V คงที่ Chapter 3 Equilibrium of a Particle คนยืนบนพื้น อยู่ในสภาพ สมดุลย์ คนยืนบนรถที่วิ่งด้วย ความเร็วคงที่อยู่ในสภาพ สมดุลย์ ถ้ารถเริ่มเพิ่มความเร็ว มีอัตรา เร่ง a (acceleration) หรือลด ความเร็วลง คนที่ยืนอยู่ จะไม่อยู่ในสภาพสมดุลย์

2 2 3.2 Free Body Diagram (FBD) แผนภาพวัตถุอิสระ 1. วาดโครงร่างของวัตถุ โดยเป็นอิสระจาก การยึดรั้ง หรือรอยต่อ หรือจุดรองรับ 2. แสดงแรงและโมเมนต์ทั้งหมด ที่กระทำต่อ วัตถุ 2.1 แสดงแรงภายนอกที่กระทำทั้งหมด 2.2 วาดแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตรงบริเวณ จุดรองรับ 2.3 แสดงน้ำหนักของวัตถุผ่าน จุดศูนย์ถ่วงของหน้าตัด ( ในกรณีที่ พิจารณา ) 3. แสดงสัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับแรงที่ทราบ ค่าแล้ว และตัวอักษรสำหรับแรงที่ไม่ทราบ ค่า ตามตำแหน่งระยะทางและขนาดให้ เหมาะสม

3 3 3.2 Free Body Diagram (FBD) แผนภาพวัตถุอิสระ A W TBTB TCTC

4 4 3.3 Type of Force ( ชนิดของแรง ) แรงจะหมายถึง การผลัก ดึง หรือยก ขนาด ของแรงที่เราพบใน ชีวิตประจำวัน เช่น เทปแม่เหล็กสามารถรับ แรงดึงได้ 2.2 N แรงพบกันที่จุด เดียวกัน แรงหลายแรงที่ ขนานกัน

5 5 แรงที่กระทำกับวัตถุ เรียกว่า Body force แรงที่กระทำกับปริมาตรของวัตถุ เรียกว่า Surface force Gravitational Force W = mg (g = 9.81 m/sec 2 = gravity acceleration) Contraction Force แรงที่เกิดจากการแตะ หรือสัมผัสระหว่างวัตถุ เช่นการใช้มือดันกำแพง N = Normal force f = Friction force เส้นสัมผัส (tangent)

6 6 Ropes and Cables ( เชือกและเคเบิล ) เราสามารถถ่ายแรง เข้าสู่วัตถุได้ โดยใช้เชือกสายเคเบิล เชือกเป็นเส้นตรง และแรงในเชือก จะเป็นแรงดึง (Tension) เท่านั้น น้ำหนักของเชือกหรือเคเบิลจะถือ ว่าน้อยมาก Pulley ( รอก ) แรง T 1 = T 2 ( ในกรณี รอกไม่มีความฝืด ) Springs ( สปริง ) F = ks

7 7 3.4 ระบบสมดุลย์แรงในระนาบ (Coplanar Force Systems) ๏ ผลรวมของเวคเตอร์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่ อยู่ในสภาพสมดุลย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ ๏ ในการหาแรงที่ไม่ทราบค่าของวัตถุที่อยู่ใน สภาพสมดุลย์จะต้องเขียน F.B.D. เพื่อเขียนแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทำ กับวัตถุนั้น

8 8 Ex 1: Determine the tension in cables BA and BC necessary to support the 60 kg cylinder in Figure. Ex 2: If the mass of cylinder C is 40 kg, determine the mass of cylinder A in order to hold the assembly in the position shown.

9 9 Ex 3: Determine the required length of cord AC so that the 8 kg lamp can be suspended in the position shown. The undeformed length of spring AB is l’ AB = 0.4 m, and the spring has a stiffness of kAB = 300 N/m.

10 10 3.5 ระบบสมดุลย์แรงใน 3 มิติ (Three-Dimensional Force Systems) ๏ ผลรวมของเวคเตอร์ของแรงที่กระทำต่อ วัตถุที่อยู่ในสภาพสมดุลย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ โดยการคำนวณลักษณะเหมือนกับ 2 มิติ แต่ เพิ่มอีก 1 ทิศทางเท่านั้น  F = 0  Fxi +  Fyj +  Fzk = 0  Fx = 0  Fy = 0  Fz = 0

11 11 Ex 4: Determine the force in the cables and the stretch of the spring for equilibrium. Cable AD lies in the x-y plane and cable AC lies in the x-z plane. (example 3.5 R.C.Hibbeler 12nd Edition) N N/m

12 12 Ex 5: Determine the force in each cable used support the 40 kN crate shown in figure below. (example 3.7 R.C.Hibbeler 12nd Edition) m m m m

13 13 Ex 6: Determine the tension in each cord used to support the 100-kg crate shown in figure below. (example 3.8 R.C.Hibbeler 12nd Edition)


ดาวน์โหลด ppt 1 3.1 Condition for the Equilibrium of a Particle ( เงื่อนไขของความสมดุลของ อนุภาค ) - อนุภาคอยู่กับที่ ถ้าเมื่อตอนเริ่มต้นอยู่กับที่ (static equilibrium)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google