งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงข้อความ echo- echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”; echo “Hello”.$text; // Hello World print- print “Hello”;// Hello printf - $text = “Hello”;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงข้อความ echo- echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”; echo “Hello”.$text; // Hello World print- print “Hello”;// Hello printf - $text = “Hello”;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงข้อความ echo- echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”; echo “Hello”.$text; // Hello World print- print “Hello”;// Hello printf - $text = “Hello”; printf(“%s”,$text);// Hello

2 PHP Array

3 การสร้างอาร์เรย์ผ่านฟังก์ชัน array(); กำหนดโดย Array Identifier $array_name[]

4 Array(); $Variable = array(value1,value2,value3,……); $nick = array(“Som”, “Bom”, “Beer”, “Mew”); $animal = array(“Tiger”, “Dog”, “Lion”, “Elephant”);

5 Array Identifier $Variable[ ] $animal[] = “Tiger”; $animal[] = “Dog”; $animal[] = “Lion”; $animal[] = “Elephant”; $animal[] = “Horse”; echo $animal[2] ; // Lion

6 foreach $name = array(“Boy”, “Mint”, “Cat”, “Bom”); foreach($name as $val) { echo $val. “ ”; } Boy Mint Cat Bom

7 ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ array count() นับสมาชิก อาร์เรย์ array_merge() รวมอาร์เรย์ array_push() เพิ่มอาร์เรย์ sort() เรียงข้อมูล

8 PHP Function

9 ฟังก์ชันที่มากับ PHP (Built-in Function) ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง

10 ฟังก์ชันที่มีมากับ PHP ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับวันและเวลา ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณทางด้าน คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการจัดการกับสตริง หรือข้อความ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการติดต่อกับ ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ

11 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง function function_name($argument1,$argument2,…) { ……….. } function_name ชื่อฟังก์ชัน $argument ตัวแปรที่ใช้ในการรับ - ส่งค่า ระหว่างฟังก์ชัน

12 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน function_name(); ไม่มีการส่งค่าไปยัง ฟังก์ชัน function_name($x,$y); มีการส่งค่าไปยัง ฟังก์ชัน 2 ค่า

13 การคืนค่าจากฟังก์ชัน function Multiply_Num($a) { return ($a*5); } $x = Multiply_Num(20); echo $x; //100

14 การแสดงค่าจากฟังก์ชัน function Multiply_Num($a) { $x = $a*5; echo $x; } Multiply_Num(20); //100

15 การจัดการกับสตริง รหัสควบคุม สตริง รหัสคำอธิบาย \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t แท็บ \\ พิมพ์เครื่องหมาย \ \$ พิมพ์เครื่องหมาย $ \“ พิมพ์เครื่องหมาย “

16 String Function strlen() จำนวนตัวอักษรของ ข้อความ strpos() ค้นหาตำแหน่งของตัวอักษร ในข้อความ substr() ตัดข้อความ str_replace() ค้นหาและแทนที่ข้อความ strtolower() ทำข้อความเป็นตัวอักษรเล็ก strtoupper() ทำข้อความเป็นตัวอักษร ใหญ่ ucfirst() ทำตัวอักษรแรกของข้อความเป็น ตัวอักษรใหญ่ ucwords() ทำตัวอักษรแรกของทุกคำใน ข้อความเป็นตัวอักษรใหญ่

17 String Function ltrim() ตัดค่าว่างทางด้านซ้าย ออก rtrim() / chop() ตัดค่าว่างทางด้านขวาออก trim() ตัดค่าว่างทั้งด้านซ้ายและ ขวาออก chr() แปลงรหัส ASCII เป็น ตัวอักษร ord() แปลงตัวอักษรเป็นรหัส ASCII strrev() เรียงสลับข้อความจากหลัง ไปหน้า explode() แยกข้อความโดยใช้ เครื่องหมายแยก (Array)

18 PHP Time & Date / Form

19 Date / Time time();Time Stamp //1387094451 getdate(); วันและเวลาปัจจุปัน คืนค่า กลับในรูปแบบ อาร์เรย์ getdate(Key); getdate(second); วินาที getdate(minute); นาที getdate(0);Timestamp

20 คีย์ (Key) คำอธิบายตัวอย่าง second วินาที ( 0 – 59 ) 25 minutes นาที ( 0 – 59 ) 50 hours ชั่วโมง ( 0 – 23 ) 22 mday วันที่ ( 1 – 31 ) 15 wday ลำดับของวันในสัปดาห์ ( 0 -6 ) 5 mon เดือน ( 1 – 12 ) 7 year ปี ( ตัวเลข 4 หลัก ) 2013 yday ลำดับของวันในปี ( 0 – 365 ) 254 weekday ชื่อวัน ( ภาษาอังกฤษ ) Thursday month ชื่อเดือน ( ภาษาอังกฤษ ) July 0 ( ศูนย์ ) Time Stamp 1118850684

21 Date / Time date() date(format, timestamp) format รหัสในการจัดรูปแบบวันและเวลา timestamp ค่าตัวเลขที่ได้จากฟังก์ชัน time() หรือ mktime() ไม่ระบุก็ได้

22 รหัสคำอธิบายตัวอย่าง aam / pmam AAM / PMAM d วันที่ (01 – 31) 07 D วัน (Sun – Sat) Sun F เดือน (January – December) December h ชั่วโมง (01 – 12) 06 H ชั่วโมง (00 – 23) 13 g ชั่วโมง (1 – 12) 6 G ชั่วโมง (0 – 23) 21 i นาที (00 – 59) 08 j วันที่ (1 - 31) 5

23 รหัสคำอธิบายตัวอย่าง l ( แอล ) วัน (Sunday - Saturday) Wednesday L ปีอธิกมาส ( 0 หรือ 1) 1 m เดือน (01 - 12) 02 M เดือน (Jan - Dec) Jan n เดือน (1 - 12) 5 s วินาที (00 - 59) 30 UTime Stamp 1357569027 y ปี ค. ศ. 13 Y ปี ค. ศ. 2013 z ลำดับในหนึ่งปี (0 - 365) 289

24 mktime() ฟังก์ชันในการสร้าง Time Stamp จาก วันและเวลาที่ระบุ mktime(hour,minute,second,month,day,year) hour ชั่วโมง minute นาที second วินาที month เดือน day วันที่ year ปี

25 Check Date checkdate() หากถูกต้อง จะคืนค่า 1 checkdate(month, day, year); month เดือน day วันที่ year ปี ค. ศ.

26 Form name ชื่อฟอร์ม method ประเภทการส่งข้อมูล - get - post actionurl หรือ หน้าที่ต้องการส่งค่าไป

27 text password checkbox radio submit reset button hidden file image

28 …. ….

29 $_POST[“ ชื่อ input”] ค่าตัวแปรในรูปแบบ ของ POST $_GET[“ ชื่อ input”] ค่าตัวแปรในรูปแบบ ของ GET isset() ตรวจสอบว่ามีการประกาศ ค่าตัวแปรหรือไม่

30 index.php ------------------------------------------------------------------------------------------------------ index2.php

31 index.php -------------------------------------------------------------------------------- http://localhost/index.php?Fname=ton Index2.php My Name is ton


ดาวน์โหลด ppt การแสดงข้อความ echo- echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”; echo “Hello”.$text; // Hello World print- print “Hello”;// Hello printf - $text = “Hello”;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google