งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Resource Leveling การจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Resource Leveling การจัดการทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Resource Leveling การจัดการทรัพยากร

2

3 การบริหารจัดการทรัพยากร Resource management ทรัพยากรประกอบด้วย วัสดุ คนงาน เครื่องจักร และ ผู้รับเหมาช่วง Resources include material, labor, equipment, and subcontractor. สมมติฐานของวิธีการ CPM คือมีทรัพยากรพร้อม เมื่อเวลาที่จะใช้งาน The original assumption in CPM was that material, labor, equipment, and other needs will be available when required. อย่างไรก็ตามสมมติฐานที่ว่าทรัพยากรพร้อมที่จะ ใช้งานไม่เป็นจริง Since resources are looked upon as scare, this assumption is not practical. การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นสิ่งที่ต้อง พิจารณา Thus, resource management comes in order.

4 การบริหารจัดการทรัพยากรทำเพื่อให้มีทรัพยากร เพียงพอต่อการดำเนินงานก่อสร้าง Supply and support of field operations so that: - เพื่อให้สามารถทำงานให้สำเร็จได้ตามเวลาที่ กำหนด The established time objectives can be met. - เพื่อให้ต้นทุนมีค่าตามงบประมาณที่กำหนดไว้ The costs can be kept within the construction budget. การบริหารจัดการทรัพยากรจึงเกี่ยวข้องกับทั้ง Resource management involves: –- การวางแผนงาน Planning. –- การติดตามงาน Follow up

5 การวางแผนจัดการทรัพยากร Resource planning การรวมกันของทรัยพากรที่ใช้ในแต่ละวัน Detailed compilation of daily resource requirements: 1- การจัดทำตารางการใช้ทรัพยากร Tabulation of resource requirements

6 2- สรุปการใช้ทรัพยากรของโครงการ ( ตารางและแผนภูมิรูปภาพ ) Project resource summary (Tabulation & time- scaled diagram). ความต้องการกลุ่มคนงานในแต่ละวันสำหรับการ วางแผนแบบเริ่มต้นเร็วที่สุด Daily demand of crews based on early times

7 เปรียบเทียบระหว่างทรัพยากรที่ต้องการกับทรัพยากรที่มี อยู่ Check required against available resources: ข้อมูลประกอบการพิจารณาประกอบด้วย ทรัพยากรที่ ต้องการ ทรัพยากรที่มีอยู่ เวลาในการทำงานของโครงการ Given: Resource requirements, resource availability, project duration. สิ่งที่ต้องหา คือ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำงานให้ สำเร็จภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด Required: Is it possible to finish with the time limitation specified คำตอบคือ Answer: เป็นได้ หากแต่จะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของแต่ละ กิจกรรมใหม่ โดยใช้ประโยชน์ของ floats ของแต่ละ กิจกรรม เพื่อจัดให้ใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างสมดุล หรือ เรียกว่า Resource leveling: Yes: Reschedule the activities with floats to achieve smoother resource requirements (resource leveling)

8 ไม่ได้ หากทรัพยากรที่ต้องการมีไม่เพียงพอ การหา ทรัพยากรเพิ่มหรือการนำผู้รับเหมาช่วงมาช่วยในการ ทำงานก็สามารถช่วยได้ No: If there is a localized shortage in resources try to work out utilizing activities’floats, working additional shifts, or subcontracting part of the work. นอกจากนี้ควรพิจารณาหาว่า Otherwise, seek out an activity schedule that: - จะทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัยพากรที่ต้องการอยู่ใน ปริมาณที่กำหนด Keep resource requirements within the defined level. - ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละงานยังคงไว้หรือหาก ต้องยืดเวลาการทำงานออกไปก็จะยืดออกไปไม่มากนัก Maintain job logic at a minimum extension of job duration.

9 การบริหารจัดการทรัพยากรจึงเป็นการทำให้ทรัพยากร ที่ใช้ในแต่ละวันอยู่ในปริมาณที่คงที่ This is the process of smoothing out daily resource demand. ลดการเปลี่ยนแปลงของทรัยพากรที่จะต้องทำให้ต้อง จ้างคนเพิ่มหรือเอาคนออก เพราะจะทำให้ Variation in demand, recurrent hiring and laying off of personnel on a short-time basis are: มีปัญหาในการทำงาน Troublesome. ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ Inefficient. เพิ่มต้นทุนในการทำงาน More expensive.

10

11 ทรัพยากรที่ต้องการในแต่ละวัน Daily Resource Requirements Note: The duration is 16 days and the daily resource requirement in some days exceeds the level of 13 crews.

12 ต้องการ Required: ทบทวนแผนการทำงานของกิจกรรมดังต่อไปนี้ Re-schedule the activities such that: 1. จำนวนคนงานมากที่สุดที่มีคือ 13 คนต่อวัน Maximum available crews per day is 13 crew. 2. ให้ความสำคัญกับวันเริ่มต้นงานที่ช้าที่สุดเท่าที่ จะเป็นได้ Priority is given to the activity with the least late start. 3. ในกรณีที่มี 2 กิจกรรมที่มีวันเริ่มต้นงานที่ช้า ที่สุดเท่ากัน ให้พิจารณาเป็นพิเศษในกิจกรรมที่มี total float น้อยกว่า : In case of two activities with the same late start, priority is given to that of less total float.

13 Resource leveling - การจัด / ปรับระดับทรัพยากรให้ปริมาณการ ใช้งานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีการเชิง ตัวเลขวิธีหนึ่งเพื่อการจัดการโครงการโดย ไมมีข้อจำกัดของปริมาณทรัพยากรนั้น - มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโยกย้ายหรือ เลื่อนกิจกรรม (Activities) ที่มี float ภายใน ช่วง float จากแผนการที่วางไว้ด้วยวิธีการ Critical Path Method ให้ได้แรงงานที่ สม่ำเสมอมากที่สุด แต่มีทรัพยากรใน โครงการอยู่จำกัด ทำให้บางช่วงเวลา ทรัพยากรไม่เพียงพอ

14 Resource scheduling การจัดการแผนงานเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด โดยอาจทำให้เวลาของโครงการเพิ่มขึ้น ทำการเลื่อนงานที่ไม่ได้อยู่บน critical path ออกไปโดยเลื่อนงานที่มี total float มากที่สุด ก่อน หรือ ให้เริ่มทำงานที่มี total float น้อย ที่สุดก่อน

15 วัตถุประสงค์ของการทำ Resource Leveling เพื่อจัดการทรัพยากรที่จำกัด ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ให้ทรัพยากรแต่ละชนิดทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

16

17

18

19

20

21

22 Load diagram resource A

23 Load diagram resource B

24 เวลา ทรัพยากร ( คน )

25 กำหนดให้คนงานในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละวันไม่คงที่

26 Late start schedule

27 กำหนดให้คนงานในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละวันไม่คงที่ Selected schedule

28 กำหนดให้คนงานในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละวันคงที่

29

30

31

32

33 Man-day 10 28 27 3 6 32 18 โครงการนี้รับพนักงานขับเครนใหม่จำนวน 6 คน โดยคนที่ 6 สามารถมาทำงานได้ในวันที่ 7 จะต้องจัดทรัพยากรอย่างไร

34 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 1 1 1 3 2 -1-1-1 -1 0 0 0 0 0 0 -2-2 0 0 0 Man-day 10 28 27 3 6 32 18

35

36 คนงานที่มีทั้งหมดเท่ากับ 12 คน Man-day 10 10 16 12 8 16 24 24

37

38

39

40 ให้คนงานในแต่ละกิจกรรมในแต่ละ วันไม่คงที่

41

42

43 การจัดทรัพยากรมากกว่า 1 ชนิด

44

45

46

47 Early start schedule

48 Latest start schedule

49 Schedule for minimum equipment and then minimum men

50

51 Early start schedule

52 Latest start schedule

53 Schedule for minimum equipment and then minimum men

54

55

56

57 Resource scheduling TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= TF= FF= R=

58 จำนวนคนไม่เกิน 70 คน

59 เลื่อน 1-2, 2-3, 3-6 และ 1-7, 7-8 โดยพิจารณาถึง float ของกิจกรรมดังกล่าว โดยระวังอย่าให้เกิดการ ซ้อนทับกับกิจกรรม 1-4 มีเพียงกิจกรรม 7-8 เท่านั้นที่เคลื่อนที่ภายใต้ float ที่มีอยู่ เส้นทางวิกฤติคือ 1-7, 7-8, 8-9

60 กิจกรรม 3-6 และ 6-9 ได้เพิ่ม float อีก 3 สัปดาห์ ทำให้เปลี่ยนแปลงแผนการทำงานโดย ให้ 3-6 และ 6-9 ทำหลัง 7-8 แล้วเสร็จ

61 Resource scheduling

62 โจทย์พิเศษ

63 The owner set a date of completion for the sports field Processes 11 to 18 for the 40th day of the project, and the date of completion for the sports hall Processes 1 to 10 for the 70th day. เจ้าของงานต้องการให้งานในส่วนของสนาม กีฬา กิจกรรม 11 ถึง 18 เสร็จใน 40 วัน และ ต้องการให้งานในส่วนของโรงยิม กิจกรรม 1 ถึง 10 เสร็จใน 70 วัน

64

65


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Resource Leveling การจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google