งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานรับนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานรับนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานรับนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

2 สรุปผลการดำเนินงานรับนักศึกษา
เป้าหมายระยะสั้น ได้จำนวนนักศึกษาตาม แผน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนนักศึกษายืนยัน สิทธิ์ (ณ ปัจจุบัน) มี 679 คน จากแผน 649 คน เป้าหมายระยะสั้น ปรับลดจำนวนรับผ่าน Admission เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนรับปรับลดจาก 80 คน เป็น 60 คน เป้าหมายระยะยาว เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาที่ เรียนดี กำลังดำเนินการ ผ่านคณะกรรมการประชม สัมพันธ์รับนักศึกษา หน้านี้จะเป็นการสรุปเฉพาะผลการดำเนินการค่ะ

3 เป้าหมาย (Goals) เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว
ได้จำนวนนักศึกษาตามแผน ปรับลดจำนวนรับผ่าน Admission เป้าหมายระยะยาว เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อลดการตก ออก ตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไป จะเป็นการอธิบายถึง เป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการที่เราดำเนินการ พร้อมข้อมูลในรายละเอียดของผลการดำเนินการต่างๆ คะ

4 กลยุทธ์ (Strategy) ปรับวิธีการรับเข้าของโครงการต่างๆ ที่ดูแล โดยคณะฯ
จัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น โปสเตอร์ Road-show เป็นต้น ปรับจำนวนรับนักศึกษาตามโครงการต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ วางแผนคัดกรองนักเรียนผ่านการสัมภาษณ์ ตามโครงการต่างๆ เตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ การตัดสินใจ ในการปรับแผนการรับ นักศึกษาต่อไป อย่างยั่งยืน

5 รายละเอียดจำนวนรับผ่านโครงการต่างๆ
ชื่อโครงการ แผน ยืนยันสิทธิ์ ทุนมงคลสุข 50 21 โควตา วิศวฯ 150 261 เรียนดี 54 รับตรง 288 226 GAT/PAT 30 93 อื่นๆ 24 รวม 649 679 เหลือรับผ่าน Admission อีก 60 คน

6 รายละเอียดจำนวนรับแยกตามสาขาวิชา
แผน ยืนยัน ทั่วไป 413 ME 100 44 EE 60 5 MtE 40 10 BME 20 1 MnE 30 CE 19 MaE 45 EnE 6 ChE 25 IE 48 - CoE 80 50 MfE 36 18 CoE(sp) 41 ** ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2556


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานรับนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google