งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานรับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ. สรุปผลการดำเนินงานรับ นักศึกษา  เป้าหมายระยะสั้น ได้จำนวนนักศึกษา ตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนนักศึกษา ยืนยันสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานรับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ. สรุปผลการดำเนินงานรับ นักศึกษา  เป้าหมายระยะสั้น ได้จำนวนนักศึกษา ตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนนักศึกษา ยืนยันสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานรับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ

2 สรุปผลการดำเนินงานรับ นักศึกษา  เป้าหมายระยะสั้น ได้จำนวนนักศึกษา ตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนนักศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ( ณ ปัจจุบัน ) มี 679 คน จาก แผน 649 คน  เป้าหมายระยะสั้น ปรับลดจำนวนรับผ่าน Admission เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนรับปรับลดจาก 80 คน เป็น 60 คน  เป้าหมายระยะยาว เพิ่มสัดส่วนนักศึกษา ที่เรียนดี กำลังดำเนินการ ผ่านคณะกรรมการประชม สัมพันธ์รับนักศึกษา

3 เป้าหมาย (Goals)  เป้าหมายระยะสั้น ได้จำนวนนักศึกษาตามแผน ปรับลดจำนวนรับผ่าน Admission  เป้าหมายระยะยาว เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อลดการ ตกออก

4 กลยุทธ์ (Strategy)  ปรับวิธีการรับเข้าของโครงการต่างๆ ที่ ดูแลโดยคณะฯ  จัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะฯ  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น โปสเตอร์ Road-show เป็นต้น  ปรับจำนวนรับนักศึกษาตามโครงการ ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์  วางแผนคัดกรองนักเรียนผ่านการ สัมภาษณ์ ตามโครงการต่างๆ  เตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ การตัดสินใจ ในการปรับแผนการรับ นักศึกษาต่อไป อย่างยั่งยืน

5 รายละเอียดจำนวนรับผ่าน โครงการต่างๆ ชื่อโครงการแผนยืนยัน สิทธิ์ ทุนมงคลสุข 5021 โควตา วิศวฯ 150261 เรียนดี 5054 รับตรง 288226 GAT/PAT3093 อื่นๆ 24 รวม 649679 เหลือรับผ่าน Admission อีก 60 คน

6 รายละเอียดจำนวนรับแยกตาม สาขาวิชา สาขาแผนยืนยันสาขาแผนยืนยัน ทั่วไป 413ME10044 EE605MtE4010 BME201MnE3020 CE6019MaE4520 EnE306ChE6025 IE48-CoE8050 MfE3618CoE(sp)4041 ** ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2556


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานรับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ. สรุปผลการดำเนินงานรับ นักศึกษา  เป้าหมายระยะสั้น ได้จำนวนนักศึกษา ตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนนักศึกษา ยืนยันสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google