งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

221-481 Civil Engineering and Construction Management การบริหาร การก่อสร้าง โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "221-481 Civil Engineering and Construction Management การบริหาร การก่อสร้าง โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 221-481 Civil Engineering and Construction Management การบริหาร การก่อสร้าง โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

3

4

5

6 Work Breakdown Structure - เป็นขั้นแรกของการวางแผนงาน โครงการ ( ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ ตาม ) - จาก WBS จะนำไปสู่การวางแผน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพงานได้ อย่างชัดเจน - เนื่องจากโครงการคือ งานหลายๆงาน มาประกอบกัน ดังนั้นเราจึงจัดทำ WBS ขึ้นเพื่อ ไม่ให้มองข้ามงานใดๆไป

7 ลำดับขั้นตอนของการจัดทำ แผนงาน ศึกษาแบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง จัดแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย จัดลำดับขั้นตอนของงานย่อย การประมาณเวลาการทำงาน

8 Work Breakdown Structure เริ่มจากการแบ่งประเภทของงาน ออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้องานที่จะต้อง ทำ การแบ่งหมวดหมู่จะแบ่งออกเป็นลำดับ ขั้นเรื่อยๆ ตามลักษณะของงาน ถ้ามีงาน ย่อยก็สามารถแบ่งออกไปได้เรื่อย แต่ไม่ควรแบ่งแยกย่อยจนเกินไปจะทำ ให้ยากเกินไปต่อการควบคุม หลักพื้นฐานคือการแบ่งงานจนถึงงานที่ มีลักษณะเดียวกันและทำไปพร้อมกัน

9 ตัวอย่าง WBS ในงาน ก่อสร้าง 00000 โครงการบ้านพักอาศัย 10000 การเตรียมงาน 20000 งานโครงสร้างใต้ดิน 30000 งานโครงสร้างชั้น 1 40000 งานโครงสร้างหลังคา 50000 งานระบบ

10 ตัวอย่าง WBS ในงาน ก่อสร้าง 20000 งานโครงสร้างใต้ดิน 21000 งานขุดดิน 22000 งานฐานราก 23000 งานคานคอดิน 24000 งานถมดิน

11 ตัวอย่าง WBS ในงาน ก่อสร้าง 21000 งานขุดดิน 22000 งานฐานราก 22100 ไม้แบบฐานราก 22200 ผูกเหล็กฐานราก 22300 คอนกรีตฐานราก หากงานใดไม่สามารถแบ่งออกได้อีกก็ ไม่จำเป็นต้องแบ่ง หากงานใดแบ่งออกได้จึงแบ่งลงไปอีก 1 ระดับ

12 ตัวอย่าง WBS ในงาน ก่อสร้าง งานฐานรากโซน 1 ไม้แบบฐานรากโซน 1 ผูกเหล็กฐานรากโซน 1 คอนกรีตฐานรากโซน 1 บางครั้งหากงานหน้ากว้าง อาจต้องแบ่ง ออกเป็นโซนในกรณีที่ทำงานไม่พร้อมกัน ไม่มีกฎ หรือรูปแบบมาตรฐานตายตัว แบ่งให้เหมาะสมกับขนาดโครงการ ไม่มาก ไป ( งานเอกสารเยอะ ) และไม่น้อยไป ( ควบคุมงานได้ไม่ละเอียดพอ ) งานฐานรากโซน 2 ไม้แบบฐานราก โซน 2 ผูกเหล็กฐานราก โซน 2 คอนกรีตฐานราก โซน 2

13 การให้รหัสงาน WBS Coding เช่น 10000 11000 12000 เช่น A10 - 33000 เช่น 12000-67-89000-56-B ไม่มีรูปแบบตายตัวอักเช่นเดียวกัน แต่ จะต้องระบุงานได้ ไม่ซ้ำซ้อน แสดงลำดับ ชั้นได้ชัดเจน แสดงสิ่งที่ต้องการระบุอย่าง ชัดเจน ไม่ยาวเกินไป และ ไม่สั้นจนเกินไป

14 จากกิจกรรมก่อสร้างที่กำหนดให้ วิเคราะห์กิจกรรมก่อนหน้า กิจกรรม I เป็นกิจกรรมก่อนหน้ากิจกรรม J จำเป็นต้องทำกิจกรรม I ให้เสร็จก่อนแล้วจึงทำ J IJ การวางแผนแบบโครงข่าย

15 วิธีหาแนวทางวิกฤติ Critical path method (CPM) ESD (Early Start Date) วันเริ่มต้นเร็วที่สุด EFD (Early Finish Date) วันเสร็จเร็วที่สุด LSD (Late Start Date) วันเริ่มต้นช้าที่สุด LFD (Late Finish Date) วันเสร็จช้าที่สุด A Dij ES EF LS LF A Dij ES EF LSLF A Dij ระยะเวลาที่สามารถ ใช้ทำงาน A ได้ EF=ES+DijLS=LF-Dij

16 Example A2A2 B5B5 C2C2 D7D7 E1E1 F2F2 G0G0 ES EF LS LF

17 Example A2A2 0 2 02 B5B5 2 7 27 C2C2 7 9 1315 D7D7 7 14 7 E1E1 9 10 1516 F2F2 14 16 1416 G0G0

18 Schedule Development A2A2 0 2 02 B5B5 2 7 27 C2C2 7 9 1315 D7D7 7 14 7 E1E1 9 10 1516 F2F2 14 16 1416 G0G0

19 Critical Path A2A2 0 2 02 B5B5 2 7 27 C2C2 7 9 1315 D7D7 7 14 7 E1E1 9 10 1516 F2F2 14 16 1416 G0G0

20 Precedence Relationships Chart

21 Earliest Start / Earliest Finish – Forward Pass A 90 B 15 C5C5 F 25 I 30 G 14 D 20 E 21 H 28 J 45 90,105 90,115 90,120 105,110 110,124 115,129 129,149 149,170 149,177 120,165 149,194 170 194 A 0,90 B I FCG D EH J 177 194 EARLIEST FINISH

22 B F C A I E D G H H 28 166,194 J J 45 149,194 E 21 173,194 90,105 90,115 90,120 105,110 115,129 129,149 149,170 149,177 149,194 153,173 146,166 194 129,149 0,90 129,149 D 20 129,149 G 14 115,129 I 30 119,149 29,119 C5C5 110,115 B 15 95,110 5,95 F 25 90, 115 0,90 A 90 Latest Start / Latest Finish – Backward Pass

23 วิธี CPM ใช้หาระยะเวลาดำเนินงานของ โครงการที่สั้นที่สุด เวลาที่จะช้าได้ทั้งหมด (TF: total float) คำนวณได้จากจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ ระหว่าง LF กับ EF หรือ LS กับ ES TF=LF-EF หรือ TF=LS-ES เวลาที่จะช้าได้เสรี (FF: free float) คำนวณได้จากจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ ระหว่าง ES ของงานถัดไป กับ EF ของงาน นั้น FFij=ESjk-EFij

24 24 –Slack time แบบ TF คือเวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้า ได้โดยไม่ทำให้โครงการล่าช้า –Slack time แบบ FF คือเวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้า ได้โดยไม่ทำให้กิจกรรมต่อไปล่าช้า Slack Time = LS - ES = LF - EF TF, FF คือ Slack Times

25 25 Critical activities ไม่มีการล่าช้า Critical activities ไม่มีการล่าช้า Slack time

26 B F C A I E D G H H 28 166,194 J J 45 149,194 E 21 173,194 90,105 90,115 90,120 105,110 115,129129,149 149,170 149,177 149,194 D 20 0,90 129,149 G 14 115,129 I 30 119,149 A 90 C5C5 110,115 B 15 95,110 F 25 90, 115 0,90 The Critical Path

27 การวางแผนการทำงานโดยอาศัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยทั่วไปเวลาของแต่ละกิจกรรมไม่แน่นอน หรือความถูกต้องไม่ 100% PERT (Program Evaluation and Review Technique) เป็นวิธีการที่กำหนดให้เวลาของ กิจกรรมเป็นตัวแปรแบบสุ่ม (random variables) การประมาณเวลาแล้วเสร็จใช้วิธี Three Time Estimate approach

28 The T hree Time Estimate approach สำหรับหา เวลาของแต่ละกิจกรรม The T hree Time Estimate approach สำหรับหา เวลาของแต่ละกิจกรรม สัญลักษณ์ : a = เวลาสั้นที่สุดของกิจกรรม สัญลักษณ์ : a = เวลาสั้นที่สุดของกิจกรรม m = เวลาที่กิจกรรมทำเสร็จบ่อยที่สุด b = เวลายาวที่สุดของกิจกรรม The Probability Approach – Three Time Estimates

29 ประมาณค่าเฉลี่ย mean และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation ของเวลาของกิจกรรมโดยปรับ a, m, b เป็น Beta distribution. The Distribution, Mean, and Standard Deviation of an Activity

30 สมมติฐานที่ใช้ในการหาเวลาแล้วเสร็จของโครงการคือ ให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการมีรูปแบบการกระจายตัว แบบ normal distribution The Project Completion Time Distribution - Assumptions Mean = Sum of mean completion times along the critical path. Variance = Sum of completion time variances along the critical path. Standard deviation =  Variance

31 ค่าเฉลี่ยเวลาโครงการ = ผลรวมของค่าเฉลี่ยของ เวลาของกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤติ critical path The Project Completion Time Distribution ค่าความแปรปรวน = ผลรวมของค่าความ แปรปรวนของเวลาของกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤติ critical path Standard deviation =  Variance

32 32 The Probability Approach

33  A = [76+4(86)+120] / 6 = 90   = (120 - 76) / 6 = 7.33  A 2 = (7.33) 2 = 53.78  Finding activities’ mean and variance

34 the critical path is A - F- G - D – J. –Expected completion time =  A +  F +  G +  D +  J =194. –The project variance =  A 2 +  F 2 +  G 2 +  D 2 +  J 2 = 85.66 –The standard deviation = = 9.255  ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของเส้นทางวิกฤติ

35 The probability of completion in 194 days = The Probability Approach – Probabilistic analysis 194

36 An interval in which we are reasonably sure the completion date lies is  z 0.025 The Probability Approach – Probabilistic analysis.95  The interval is = 194  1.96(9.255)  [175, 213] days. The probability that the completion time lies in the interval [175,213] is 0.95.

37 The probability that the completion time is longer than 210 days = XZXZ 194 0.4582 210 1.73 ? 0.0418 The Probability Approach – Probabilistic analysis

38 XZXZ 194 0 Provide a completion time that has only 1% chance to be exceeded. X 0 2.33 0.01.49 The Probability Approach – Probabilistic analysis P(X  X 0 ) = 0.01, or P(Z  X 0 –  )/  = P(Z  Z 0 ) =.01 P(Z  2.33) = 0.01; X 0 =  +Z 0  =194 + 2.33(9.255) = 215.56 days. There is 99% chance that the project is completed in 215.56 days.

39 39 The Probability Approach – Critical path spreadsheet

40

41


ดาวน์โหลด ppt 221-481 Civil Engineering and Construction Management การบริหาร การก่อสร้าง โดย อ. ดร. เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google