งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานพบปะและแนะนำนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานพบปะและแนะนำนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานพบปะและแนะนำนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548
งานพบปะและแนะนำนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 31 พฤษภาคม 2548 อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่
KU65 E61 CPE19

3 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและลาพักการศึกษา
ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

4 ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนมหาวิทยาลัยกับมัธยมศึกษา
การเรียนและการทำกิจกรรม ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนมหาวิทยาลัยกับมัธยมศึกษา วิธีเรียน การสอบ กลุ่มเพื่อน กิจกรรม และชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ

5 ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
การเรียนและการทำกิจกรรม ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เรียนเต็มที่ เรียนให้เป็น เข้าใจและรู้จักตนเอง ทำกิจกรรมบ้าง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รู้จักแบ่งเวลา รู้จักคบเพื่อน มีปัญหาให้ปรึกษาอาจารย์ ฯลฯ

6 ข้อพึงระวังในการเรียนชั้นปีที่ 1
การเรียนและการทำกิจกรรม ข้อพึงระวังในการเรียนชั้นปีที่ 1 รายวิชายอดฮิต (ยอดตกสูง = ได้เกรด F) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยเจ้าปัญหา

7 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและลาพักการศึกษา
ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

8 (คุณต้องทำคำร้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ)
การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีปกติ 9 <= credit <= 22 กรณีพิเศษ credit<9 หรือ credit>22 (คุณต้องทำคำร้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ) การรักษาสภาพ และการลงทะเบียนเรียน ล่าช้าได้ <= 3 สัปดาห์ คุณยังลงทะเบียนได้ ล่าช้า > 3 สัปดาห์ คุณจะถูกคัดชื่อออก

9 นิสิตที่เรียนได้ระดับคะแนน A ตั้งแต่ 5 รายวิชา
การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา นิสิตที่เรียนได้ระดับคะแนน A ตั้งแต่ 5 รายวิชา ข่าวดี 5 A จะได้รับการยกเว้น “ค่าลงทะเบียน” ในภาคการศึกษาปกติถัดไป

10 การลาพักการศึกษา ถ้าจะลาพักการศึกษา ถ้าจะขอกลับเข้าศึกษา
การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา การลาพักการศึกษา ถ้าจะลาพักการศึกษา ต้องยื่นใบคำร้อง ต้องชำระเงินรักษาสภาพทุกภาคการศึกษา กรณีที่เจ็บป่วย ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ด้วย ถ้าจะขอกลับเข้าศึกษา

11 “ความผิดฐานปลอมแปลงลายเซ็นต์อาจารย์” พักการศึกษาถึงให้ออก
การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา ใบคำร้อง ลำดับขั้นตอนการยื่นใบคำร้อง ต้องเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา ติดต่อรับใบคำร้อง ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล “ความผิดฐานปลอมแปลงลายเซ็นต์อาจารย์” พักการศึกษาถึงให้ออก

12 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม
การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

13 สถานที่ติดต่อเรื่องทุนการศึกษา
ติดต่อกองกิจการนิสิต ทุนการศึกษา บริการและสวัสดิการ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจกรรมนิสิต แนะแนวการศึกษา ยืมอุปกรณ์กีฬา อื่นๆ

14 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม
การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

15 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ห้องพัก หมายเลข 316 ชั้น 3 ตึก 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรติดต่อ ต่อ 1436

16 การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (~ 5 วิธี)
ทางโทรศัพท์ ( ต่อ 1436) ทางอีเมล์ ทางเว็บ ทาง MSN – ถ้าไม่พบอาจารย์  ติดต่อธุรการภาควิชา ชั้น 4

17 การนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (~ 4 วิธี)
วิธีที่1 เข้าพบในวันและเวลาที่กำหนด วิธีที่2 อีเมล์นัดก่อนที่จะเข้าพบ วิธีที่3 โทรนัดก่อนที่จะเข้าพบ วิธีที่4 ทิ้งข้อความไว้หน้าห้อง

18 วันสำคัญของภาคต้น ปีการศึกษา 2548
30 พ.ค. 48 วันลงทะเบียนรหัส 48 5 ก.ค. 48 วัน Add/Drop รายวิชา 30 ก.ค. ถึง 5 ส.ค. 48 ช่วงสอบกลางภาค 26 ก.ย. ถึง 7 ต.ค. 48 ช่วงสอบปลายภาค

19 สรุป การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและลาพักการศึกษา ทุนการศึกษา
การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

20 เว็บที่น่าสนใจสำหรับนิสิต
กองกิจการนิสิต สำนักทะเบียนและประมวลผล ระบบสารสนเทศนิสิต

21 ขอบคุณครับ สอบถามได้ครับ


ดาวน์โหลด ppt งานพบปะและแนะนำนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google