งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งานพบปะและแนะนำนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 31 พฤษภาคม 2548 อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งานพบปะและแนะนำนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 31 พฤษภาคม 2548 อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 งานพบปะและแนะนำนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 31 พฤษภาคม 2548 อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์

2 2 ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตใหม่ KU65KU65 E61E61 CPE19CPE19

3 3 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและลาพักการศึกษา ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

4 4 มหาวิทยาลัยมัธยมศึกษา ข้อแตกต่างระหว่างการเรียน มหาวิทยาลัย กับ มัธยมศึกษา วิธีเรียน การสอบ กลุ่มเพื่อน กิจกรรม และชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ การเรียนและการทำกิจกรรม

5 5 มหาวิทยาลัย ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย เต็มที่ เรียนเต็มที่ ให้เป็น เรียนให้เป็น ตนเอง เข้าใจและรู้จักตนเอง กิจกรรม ทำกิจกรรมบ้าง ออกกำลังกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แบ่งเวลา รู้จักแบ่งเวลา เพื่อน รู้จักคบเพื่อน ปรึกษาอาจารย์ มีปัญหาให้ปรึกษาอาจารย์ ฯลฯ การเรียนและการทำกิจกรรม

6 6 ระวัง ข้อพึง ระวัง ในการเรียนชั้นปีที่ 1 รายวิชายอดฮิต F รายวิชายอดฮิต ( ยอดตกสูง = ได้ เกรด F)  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยเจ้าปัญหา เกรดเฉลี่ยเจ้าปัญหา การเรียนและการทำกิจกรรม

7 7 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและลาพักการศึกษา ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

8 8 กำหนด ข้อ กำหนด ในการลงทะเบียน เรียน ในแต่ละภาคการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา  กรณีปกติ 9 <= credit <= 22  กรณีพิเศษ credit 22 ( คุณ ต้องทำคำร้อง ให้อาจารย์ที่ ปรึกษาเห็นชอบ ) การรักษาสภาพ และการ ลงทะเบียนเรียน การรักษาสภาพ และการ ลงทะเบียนเรียน คุณ  ล่าช้าได้ <= 3 สัปดาห์ คุณ ยัง ลงทะเบียนได้ คุณ  ล่าช้า > 3 สัปดาห์ คุณ จะถูกคัดชื่อ ออก การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

9 9 นิสิตที่เรียนได้ระดับคะแนน A ตั้งแต่ 5 รายวิชา ข่าวดี 5 A ยกเว้น 5 A จะได้รับการ ยกเว้น “ ค่าลงทะเบียน ” ภาคการศึกษาปกติ ใน ภาคการศึกษาปกติ ถัดไป การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

10 10 การลาพักการศึกษา ถ้าจะลาพักการศึกษา ถ้าจะลาพักการศึกษา  ต้องยื่นใบคำร้อง  ต้องชำระเงินรักษาสภาพทุกภาค การศึกษา  กรณีที่เจ็บป่วย ต้องยื่นใบรับรอง แพทย์ด้วย ถ้าจะขอกลับเข้าศึกษา ถ้าจะขอกลับเข้าศึกษา  ต้องยื่นใบคำร้อง การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

11 11 ใบคำร้อง ลำดับขั้นตอนการยื่นใบคำร้อง ลำดับขั้นตอนการยื่นใบคำร้อง  ต้องเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ต้องเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา ติดต่อรับใบคำร้อง ที่หน่วย ทะเบียนและประเมินผล ติดต่อรับใบคำร้อง ที่หน่วย ทะเบียนและประเมินผล “ ความผิดฐานปลอมแปลง ลายเซ็นต์อาจารย์ ” พักการศึกษาถึงให้ออก การลงทะเบียนและการลาพักการศึกษา

12 12 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและการลาพัก การศึกษา ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

13 13 สถานที่ติดต่อเรื่อง ทุนการศึกษา ติดต่อกองกิจการนิสิต ติดต่อกองกิจการนิสิต – ทุนการศึกษา – บริการและสวัสดิการ – กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา – กิจกรรมนิสิต – แนะแนวการศึกษา – ยืมอุปกรณ์กีฬา – อื่นๆhttp://www.sa.ku.ac.th ทุนการศึกษา

14 14 หัวข้อที่จะแนะนำ การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและการลาพัก การศึกษา ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

15 15 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ชื่อ อภิรักษ์ จันทร์สร้างห้องพัก หมายเลข 316 ชั้น 3 ตึก 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เบอร์โทรติดต่อ 02-9428555 ต่อ 1436http://www.cpe.ku.ac.th/~aphirakอาจารย์ที่ปรึกษา

16 16 การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (~ 5 วิธี ) ทางโทรศัพท์ (02-9428555 ต่อ 1436) ทางอีเมล์ (aphirak.j@ku.ac.th) ทางเว็บ http://course.ku.ac.thhttp://course.ku.ac.th ทาง MSN – fengapj@ku.ac.thfengapj@ku.ac.th ถ้าไม่พบอาจารย์  ติดต่อธุรการ ภาควิชา ชั้น 4

17 17 การนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (~ 4 วิธี ) วิธีที่ 1 วิธีที่ 1 เข้าพบในวันและเวลาที่กำหนด วิธีที่ 2 วิธีที่ 2 อีเมล์นัดก่อนที่จะเข้าพบ วิธีที่ 3 วิธีที่ 3 โทรนัดก่อนที่จะเข้าพบ วิธีที่ 4 วิธีที่ 4 ทิ้งข้อความไว้หน้าห้องอาจารย์ที่ปรึกษา

18 18 วันสำคัญของภาคต้น ปี การศึกษา 2548 30 พ. ค. 48 วันลงทะเบียนรหัส 48 5 ก. ค. 48 วัน Add/Drop รายวิชา 30 ก. ค. ถึง 5 ส. ค. 48 ช่วงสอบ กลางภาค 26 ก. ย. ถึง 7 ต. ค. 48 ช่วงสอบ ปลายภาค http://www.regis.ku.ac.th

19 19 สรุป การเรียนและการทำกิจกรรม การลงทะเบียนและลาพักการศึกษา ทุนการศึกษา การพบอาจารย์ที่ปรึกษา

20 20 เว็บที่น่าสนใจสำหรับนิสิต กองกิจการนิสิต http://www.sa.ku.ac.th สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.registrar.ku.ac.th/framepage.htm ระบบสารสนเทศนิสิต http://www.regis.ku.ac.th/

21 21 ขอบคุณครับ สอบถาม ได้ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 งานพบปะและแนะนำนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 31 พฤษภาคม 2548 อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google