งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบทาง วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบทาง วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบทาง วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Surasak.S@ku.ac.th

2 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ อะไรคือการออกแบบทางวิศวกรรม กระบวนการออกแบบ บทบาทของอาจารย์และนิสิตในโครงงานออกแบบ

3 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อะไรคือการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบ การถ่ายทอดความคิดออกให้อยู่ในรูปแบบของผลงานที่ บุคคลสามารถรับรู้ได้ การออกแบบทางวิศวกรรม กระบวนการถ่ายทอดความคิดและตัดสินใจ (decision making) กำหนดแบบของระบบหรือชิ้นส่วนวัตถุให้สามารถ ทำงานได้ตามความต้องการที่กำหนดโดยอาศัยหลัก วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำไมต้องออกแบบ ชี้ให้เห็นและเข้าใจในรูปร่างหรือองค์ประกอบของ ชิ้นงาน ชิ้นงานอาจเป็นรูปวาด แบบร่าง แบบจำลอง หรือแบบย่อส่วน แสดงรายละเอียดของชิ้นงานเพื่อให้เข้าใจในงาน ร่วมกัน กำหนดรายละเอียดเพื่อการสร้างหรือผลิต

5 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ อะไรคือการออกแบบทางวิศวกรรม กระบวนการออกแบบ บทบาทของอาจารย์และนิสิตในโครงงานออกแบบ

6 6 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระบวนการออกแบบ 1) วิเคราะห์ความต้องการ 2) นิยามปัญหา 3) วางแผนงาน 4) เก็บข้อมูล 5) สร้างแนวคิดที่เป็นไปได้ 6) ประเมินแนวคิด 7) เลือกวิธีที่เหมาะสม 8) สื่อสารระหว่างการออกแบบ 9) ปฏิบัติให้เห็นผลจริง อ้างอิงจาก Fundamentals of Engineering Design, Barry Hyman

7 7 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความเข้าใจเบื้องต้น การออกแบบมีลักษณะทำซ้ำ ต้องพร้อมย้อนกลับไปขั้นตอนใดๆในกระบวนการที่ เคยผ่านมาแล้ว

8 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบต้องสนองตอบ “ความต้องการที่ กำหนด” (ดูนิยาม) การออกแบบต้องเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้ ต้องแยกแยะผู้ใช้ บุคคล กลุ่มบุคคล ลักษณะเฉพาะของบุคคล กลุ่มบุคคล เช่น เพศ วัย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้เพื่อเก็บความต้องการ แยกระหว่าง “ความต้องการ” และ “เป้าหมาย” ให้ได้

9 9 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) นิยามปัญหา กำหนดโจทย์ที่ประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อจำกัด กำหนดเป้าหมาย ตอบคำถามว่า “ทำอย่างไรให้ใด้ตามความต้องการ” อธิบายโดยย่อถึงสิ่งที่ต้องทำให้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการ ตั้งวัตถุประสงค์ ความคาดหวังที่ชี้วัดได้ ระบุข้อกำหนดบางอย่างของผลผลิต ระบุเกณฑ์ประเมินหากสามารถทำได้ ข้อจำกัด ระบุถึงข้อจำกัดที่มีอยู่ ระบุถึงข้อกำหนดที่ชิ้นงานอนุญาตให้มีได้ ระบุข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม

10 10 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) การวางแผนงาน สร้างแผนงาน ระบุระยะเวลาดำเนินงานและเนื้องาน ระบุผลผลิตที่ต้องส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา งบประมาณที่ใช้ เครื่องมือช่วยสร้างแผนงาน แผนภูมิแกนต์ CPM (Critical Path Method)

11 11 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4) การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล แหล่งความรู้/ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ลักษณะอย่างไร วารสาร หนังสือ คู่มือ สารานุกรม รายงาน หาอย่างไร การสืบค้น การอ่าน การเข้าฟัง การประชุม หาที่ไหน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

12 12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5) สร้างแนวคิดที่เป็นไปได้ หาคำตอบที่เป็นไปได้แรกเริ่ม สร้างข้อเผื่อเลือกการออกแบบกว้างๆไว้ ต้องการความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก

13 13 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (6) ประเมินแนวคิด ประเมินว่าขอบเขตแนวคิดนั้นตอบสนองความต้องการ ประเมินลักษณะสมบัติเชิงสมรรถนะของแต่ละแนว ทางการออกแบบ ทำอย่างไร? สร้างโมเดลคณิตศาสตร์ สร้างต้นแบบ ในงานจริงอาจต้องประมาณการ : ค่าใช้จ่ายการผลิต ความน่าจะเป็นของระยะใช้งานก่อนชำรุด

14 14 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7) เลือกวิธีที่เหมาะสม ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดจากข้อเลือกที่มีอยู่ ต้องกำหนดเกณฑ์การเลือกตามสภาพแวดล้อม เน้นให้ตอบสนองผู้ใช้

15 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (8) สื่อสารระหว่างการออกแบบ จัดทำข้อเสนอ งานเขียน นำเสนองานออกแบบ งานพูด

16 16 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9) ปฏิบัติให้เห็นผลจริง แปลงงานออกแบบไปสู่ชิ้นงานจริง สร้าง ทดสอบ สร้างแล้วต้องทดสอบให้เห็นจริงว่าทำงานได้ เลือกวิธีทดสอบมาตรฐาน สร้างวิธีทดสอบใหม่ ชี้วิธีการหรือข้อมูลที่ใช้ทดสอบ ชี้ผลการทดสอบที่แสดงว่า ชิ้นงานทำงานได้ตามกำหนด ชิ้นงานทำงานได้โดยไม่มีปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อาจทดสอบกรณี Worst case

17 17 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ อะไรคือการออกแบบทางวิศวกรรม กระบวนการออกแบบ บทบาทของอาจารย์และนิสิตในโครงงานออกแบบ

18 18 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อนิสิตเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประโยชน์การเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้น เรียนพื้นฐาน : สร้างรากฐานความรู้ทางวิศวกรรม ฝึกแก้ปัญหาเพื่อเสริมความสามารถด้านวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะของปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้นเรียน มีขนาดเล็กและจัดรูปแบบมาอย่างดี มีคำตอบที่สั้นและกระทัดรัด มองเห็นจุดปลายทางได้ชัด สามารถเลือกความรู้เฉพาะเรื่องมาแก้ปัญหาได้

19 19 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อทำงานออกแบบหรือจบออกไปทำงาน ปัญหาทางวิศวกรรมในโลกความเป็นจริงไม่ได้มี ลักษณะเฉพาะเช่นที่เรียน! ไม่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมให้แก้ปัญหา ไม่ได้มีคำตอบเดียว ไม่สามารถกำหนดจุดปลายทางได้ชัด มักจำเป็นต้องใช้ความรู้หลายสาขาเข้าช่วยแก้ปัญหา นิสิตที่เรียนเก่งอย่างเดียวแต่ขาดการฝึกฝนด้านการ ออกแบบจึงอาจมีปัญหาเมื่อต้องทำงานจริง

20 20 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียน V.S. การทำงาน ปัญหาในชั้นเรียน กฏเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง หากเรียนเข้าใจ นิสิตจะรู้สึกมั่นใจ ไม่กังวล ปัญหาการออกแบบในงานจริง มีแต่ความไม่แน่นอน ความคลุมเครือ ความไม่คงเส้นคงวา นิสิตส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่มั่นคง ต้องใช้ฝีมือและความสามารถที่แตกต่างจากชั้นเรียน

21 21 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องเรียนกับงานจริง ยืนอยู่บนหน้าผาที่มั่นคง ว่ายในน้ำ เท้าไม่แตะพื้น แก้ปัญหาในห้องเรียน งานออกแบบจริง

22 22 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเตรียมโครงงานออกแบบ พร้อมกระโดดจากหน้าผาไปว่ายน้ำ แบบดิ่งลงตัวเปล่า? หรือมีเครื่องช่วยพร้อม?

23 23 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์กับนิสิตในชั้นเรียน การเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบถ่ายทอดความรู้ ความรู้คล้ายเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่ถ่ายทอดจากอาจารย์สู่ นิสิต รูปแบบการถ่ายทอดมักเป็นแบบทิศทางเดียวจาก อาจารย์โดย เล่าให้ฟัง (บรรยาย) ฝึกให้ทดลอง สั่งให้ทำการบ้าน แนะให้อ่านหนังสือ จัดให้อภิปรายในชั้นเรียน

24 24 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์กับนิสิตในการฝึกออกแบบ การออกแบบมักไม่มีคำตอบสำเร็จรูปเพียงคำตอบเดียว การตัดสินว่าวิธีออกแบบหนึ่งดีกว่าอีกวิธีหนึ่งจะขึ้นอยู่ กับหลายปัจจัยการประเมิน อาจารย์จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนไปเป็นที่ปรึกษา ผู้สนับสนุนและให้คำแนะนำระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ผู้ร่วมงานซึ่งร่วมช่วยหาคำตอบในปัญหานั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษายังอาจมีหน้าที่อื่นๆคล้ายกับ ผู้ตัดสินเกม : กำกับว่านิสิตเล่นอยู่ในกรอบกติกาหรือไม่ โค้ช : สอนและให้คำแนะนำว่านิสิตเดินไปในทิศทางที่สร้าง งานให้สำเร็จหรือไม่

25 25 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทบาทที่แท้จริงของอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของงาน ออกแบบ งานการออกแบบยังคงมีลักษณะเดิมคือ ไม่แน่นอน คลุมเครือ ไม่คงเส้นคงวา แต่จะช่วยสร้างให้นิสิตพร้อมอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงโดย สร้างความพร้อมให้นิสิต “ลงน้ำอย่างมั่นคง” และ ”ว่ายถูก ทิศทางไปถึงเป้าหมาย”

26 26 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปจุดประสงค์ของโครงงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ ให้นิสิตเข้าใจหลักการออกแบบทางวิศวกรรมอย่าง ลึกซึ้งด้วยตัวเอง ฝึกฝนการใช้ความรู้และฝีมือในงานวิศวกรรม เตรียมพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรออกแบบที่ดี

27 27 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาถาสำหรับการออกแบบ งานของวิศวกรต้อง ดี งาม ง่าย ถูก ทน ภุชงค์ อุทโยภาศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบทาง วิศวกรรม สุรศักด์ สงวนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google