งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ความหมาย - วัตถุประสงค์และขั้นตอนการ วางแผนการผลิตรวม - กลยุทธ์สำหรับการวาง แผนการผลิตรวม - การวางแผนการผลิตรวมด้วย วิธีกราฟและแผนภูมิ - การวางแผนการผลิตรวมด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ความหมาย - วัตถุประสงค์และขั้นตอนการ วางแผนการผลิตรวม - กลยุทธ์สำหรับการวาง แผนการผลิตรวม - การวางแผนการผลิตรวมด้วย วิธีกราฟและแผนภูมิ - การวางแผนการผลิตรวมด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ความหมาย - วัตถุประสงค์และขั้นตอนการ วางแผนการผลิตรวม - กลยุทธ์สำหรับการวาง แผนการผลิตรวม - การวางแผนการผลิตรวมด้วย วิธีกราฟและแผนภูมิ - การวางแผนการผลิตรวมด้วย ตัวแบบคณิตศาสตร์

2 บทนำ การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Planning) นี้จัดอยู่ในกิจกรรมการวางแผน ระยะปานกลาง การวางแผนการผลิตรวม หมายถึง กิจกรรมเพื่อการกำหนดปริมาณในการผลิต อย่างคร่าวๆ ในกรณีโรงงานที่มีการผลิตเพียง ผลิตภัณฑ์เดียวจะไม่มีปัญหา แต่ในโรงงานที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาจจะต้องเทียบผลิตภัณฑ์อื่นๆมาเป็น ผลิตภัณฑ์หลักที่โรงงานผลิต

3 วัตถุประสงค์และขั้นตอนการวาง แผนการผลิตรวม เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด และต้นทุนในการ ปฏิบัติการต่ำสุด โดยการวางแผนการผลิต รวมมีขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน 1. การพยากรณ์ความต้องการ - เพื่อคาดหมายปริมาณความต้องการ 2. กาวางแผนการผลิต - กำหนดกลยุทธ์สำหรับการผลิต - โดยพิจารณาจากปัจจัยการผลิตและ เงื่อนไข 3. การกำหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ จะผลิต - กำหนดปริมาณในการผลิตในแต่ละ ผลิตภัณฑ์

4 กลยุทธ์สำหรับการวาง แผนการผลิตรวม เมื่อปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ในแต่ละ ช่วงเวลาไม่เท่ากัน 1. การผลิตให้พอดีกับความต้องการโดยการ เปลี่ยนแปลงจำนวนคนงาน - ผลิตเท่าที่มีความต้องการ - ใช้จำนวนคนงานเท่าที่ต้องการเท่านั้น 2. การผลิตให้พอดีกับความต้องการโดย เปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตของคนงาน - ทำการผลิตให้พอดีกับความต้องการ - จ้างคนงานจำนวนเท่าเดิมตลอด - ยอมให้คนงานเกิดการว่างงานในกรณีความ ต้องการน้อย - ถ้ามีความต้องการมากจะมีการทำงานล่วงหน้า หรือการรับเหมาช่วง

5 กลยุทธ์สำหรับการวางแผนการ ผลิตรวม ( ต่อ ) 3. การผลิตด้วยอัตราการผลิตคงที่โดยยอม ให้มีสินค้าคงเหลือ - อัตราการผลิต และจำนวนคนงาน คงที่ ตลอดเวลา - ไม่มีการจ้างคนงานใหม่หรือปลดคนงาน ออก - มีการเก็บสินค้าคงคลัง

6 กลยุทธ์สำหรับการวางแผนการผลิต รวม ( ต่อ ) กลยุทธ์ข้อดีข้อเสีย 1. ผลิตให้พอดี กับความต้องการ โดยเปลี่ยน จำนวนคน - ไม่มีสินค้าคงคลัง - ไม่เสี่ยงเมื่อเกิดการ ล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ - ค่าใช้จ่ายด้านคนงานสูง - ถ้าเป็นงานแบบต้องการ ความชำนาญพิเศษจะทำไม่ ทัน - ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม - ขวัญกำลังไจของคนงาน เสีย 2. ผลิตให้พอดี กับความต้องการ โดนเปลี่ยนอัตรา การผลิต - ไม่ต้องเก็บสินค้าคง คลัง - ประหยัดค่าใช้จ่ายใน ด้านการจ้างคนงานใหม่ และให้คนงานออก - แก้ปัญหาเรื่องความ ต้องการแรงงานชำนาญ การ - มีต้นทุนในการทำงาน ล่วงเวลาและการว่างงานมาก - ผลงานที่ได้จากการทำงาน ล่วงเวลาประสิทธิภาพต่ำ - ขวัญกำลังไจของคนงาน เสีย 3. การผลิตด้วย อัตราการผลิต คงที่ยอมให้มี สินค้าคงคลัง - ต้นทุนด้านการทำงาน ล่วงเวลาและการ ว่างงานน้อย - ไม่มีปัญหาเรื่องจ้าง คนงานใหม่และปลด คนงานออก - มีต้นทุนด้านสินค้าคงคลังสูง - มีโอกาสที่สินค้าจะเกิดการ ล้าสมัย

7 การวางแผนการผลิตรวมด้วยวิธี กราฟและแผนภูมิ เป็นวิธีที่ใช้ กราฟ แผนภูมิ และตาราง เพื่อใช้ ในการวางแผน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การพยากรณ์ความต้องการในแต่ละ ช่วงเวลา 2. คำนวณกำลังการผลิต 3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 4. เลือกกลยุทธ์สำหรับการผลิตรวม 5. เปรียบเทียบกำลังการผลิตที่ได้ในแต่ละ ช่วงเวลากับปริมาณความต้องการ 6. คำนวณต้นทุน 7. ปรับปรุงแผน

8 การวางแผนการผลิตรวมด้วยวิธี กราฟและแผนภูมิ ( ต่อ ) ตัวอย่าง จากการพยากรณ์คามต้องการของ ผลิตภัณฑ์ในระยะ 12 เดือน ข้างหน้าและจำนวน วันทำงานปกติและวันทำงานที่สามารถทำ ล่วงเวลาได้ แสดงในตารางต่อไปนี้ เดือ น 123456789101112 ต้อง การ 2500 150020003500 400055005000600035002500 ปกติ 2219212221 2221 222018 OT445443444344

9 การวางแผนการผลิตรวมด้วยวิธี กราฟและแผนภูมิ ( ต่อ )

10 การ วางแผน การผลิตรวมด้วยตัว แบบคณิตศาสตร์  ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ใช้ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการ จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ตัวแบบการขนส่ง  กฎการตัดสินใจแบบเชิงเส้น สร้างขึ้นจากชุดสมการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างต้นทุนต่างๆ โดยมีข้อเสียคือ ต้นทุนในการ เก็บข้อมูลสูง และต้องอาศัยการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน  ตัวแบบฮิวริสติกส์ โดยใช้ความรู้ประการณ์เพื่อช่วยในการวางแผน โดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งจะ ประกอบด้วย ตัวแบบสัมประสิทธิ์การจัดการ และ การวางแผนการผลิตแบบพาราเมตริก


ดาวน์โหลด ppt - ความหมาย - วัตถุประสงค์และขั้นตอนการ วางแผนการผลิตรวม - กลยุทธ์สำหรับการวาง แผนการผลิตรวม - การวางแผนการผลิตรวมด้วย วิธีกราฟและแผนภูมิ - การวางแผนการผลิตรวมด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google