งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษา C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษา C"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษา C

2 ฟังก์ชัน main void หมายถึงไม่มี ชนิดของเอาต์พุท main (ตัวแปรอินพุต) {
คำสั่งต่างๆคั่นด้วย ; } void หมายถึงไม่มี void main (void) { statement 1; statement 2; . statement n; }

3 #include <stdio.h>
void main(void) { printf ( “My name is Suthep!”); } My name is Suthep!

4 #include <stdio.h>
void main(void) { int score; score = 83; printf ( “My score is %d“, score ); } My score is 83

5 #include <stdio.h>
void main(void) { float GPA; GPA = 3.96; printf ( “My grade point average is %0.2f“, GPA ); } My grade point average is 3.96

6 #include <stdio.h>
void main(void) { char grade; grade = ‘A’; printf ( “My grade is %c“, grade ); } My grade is A

7 #include <stdio.h>
void main(void) { char name[20] = “Suthep”; printf ( “My name is %s“, name ); } My name is Suthep

8 printf(format_string, expression_list);
format_string จะเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย Quotes “______” ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรสองแบบ คือ ข้อความที่เราต้องการพิมพ์ออกไป อักษรกำหนดรูปแบบโดยใช้เครื่องหมาย % %d ใช้กับตัวแปรชนิด int สำหรับพิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็มฐานสิบ %f ใช้กับตัวแปรชนิด float สำหรับพิมพ์ตัวเลขทศนิยม 3. %c ใช้กับตัวแปรชนิด char สำหรับพิมพ์ตัวอักษร

9 #include <stdio.h>
void main(void) { int score = 83; char grade = ‘A’; char name[20] = “Suthep”; float GPA = 3.96; printf (“My name is %s. ”, name); printf (“My score is %d. ”, score); printf (“My grade is %c. ”, grade); printf (“My GPA is %f. ”, GPA); } My name is Suthep. My score is 83. My grade is A. My GPA is

10 scanf(format_string, variable_list);
format_string จะเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย Quotes “______” เป็นอักษรกำหนดรูปแบบซึ่งขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย % ตามด้วยตัวอักษร เช่น “%d %c” ซึ่งในการใช้อักษรกำหนดรูปแบบหนึ่งตัว จะต้องคู่กับตัวแปรหนึ่งตัว ซึ่งตัวแปรนั้นจะอยู่ในส่วนของ variable_list ซึ่ง variable_list ในคำสั่ง scanf นี้ต้องมีอักษร & นำหน้าตัวแปรทุกๆตัว

11 #include <stdio.h> void main(void) { int score;
printf (“Input your score: “); scanf (“%d”, &score); printf (“Your score is %d. ”, score); } Input your score: 60  Your score is 60.

12 Please enter 4 scores: 100 80 90 90  Your values are 100 80 90 90.
#include <stdio.h> void main(void) { int score1, score2, score3, score4; printf(“Please enter 4 scores: “); scanf(“%d %d %d %d”, &score1, &score2, &score3, &score4); printf(“Your values are %d %d %d %d.”, score1,score2,score3,score4); } Please enter 4 scores:  Your values are

13 การกำหนดค่าและการคำนวณ
Variable = Expression; เครื่องหมาย + สำหรับการบวก เครื่องหมาย – สำหรับการลบ เครื่องหมาย * สำหรับการคูณ เครื่องหมาย / สำหรับการหาร วงเล็บ ( ) สำหรับแยกลำดับก่อนหลังในการคำนวณ average = (score1+score2+score3+score4)/4;

14 #include <stdio.h>
void main(void) { int average; average = ; printf(“Your average score is %d. “, average); } Your average score is 80.

15 Please Enter 4 scores: 100 80 90 90  Your average score is 90.
#include <stdio.h> void main(void) { int score1, score2, score3, score4, average; printf(“Please enter 4 scores: ”); scanf(“%d %d %d %d”, &score1, &score2, &score3, &score4); average = (score1+score2+score3+score4)/4; printf(“Your average score is %d. ”, average); } Please Enter 4 scores:  Your average score is 90.


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษา C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google