งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ http://www.nps.co.th

2 การเกิดผล ( fruit) หลังจากการปฏิสนธิแล้ว ออวุล แต่ละอันจะเจริญเปลี่ยนแปลงไป เป็นเมล็ด (seed) ซึ่งส่วนใหญ่มี อาหารสะสมอยู่ รังไข่จะเจริญไป เป็นผล (fruit) แต่มีผลบางชนิด ที่เจริญมาจากส่วนอื่นของดอก เช่น ฝรั่ง ชมพู่ แอปเปิล เจริญ มาจากฐานรองดอก จึงเรียกว่า ผลเทียม (pseudocarp)

3

4 ผลบางชนิดอาจ เจริญเติบโตมาจาก รังไข่โดยไม่มีการ ปฏิสนธิ หรือมีการ ปฏิสนธิตามปกติแต่ ออวุลไม่ เจริญเติบโตเป็น เมล็ด ส่วนรังไข่ สามารถ เจริญเติบโตเป็น ผลได้ เช่น กล้วย หอม องุ่นไม่มีเมล็ด

5 1. ผลเดี่ยว (simple fruit ) เป็นผลที่ เกิดจากรังไข่อัน เดียว ดอกอาจ เป็นดอกเดี่ยวหรือ ดอกช่อก็ได้ เช่น มะเขือ ฟักทอง แตงเป็นผลเดี่ยว เกิดจากดอกเดี่ยว มะม่วง มะปราง องุ่น ส้ม เป็นผล เดี่ยวเกิดจากดอก ช่อ เป็นต้น

6 2. ผลกลุ่ม ( aggregate fruit ) คือผลที่เกิดจาก กลุ่มของรังไข่ใน ดอกเดียวกันของ ดอกเดี่ยว รังไข่แต่ละอันก็ กลายเป็นผลย่อย 1 ผล แต่เนื่องจากอยู่ อัดกันแน่นจึงดูคล้าย ผลเดี่ยว เช่น น้อยหน่า สตรอเบอรี แต่งบาง ชนิดก็ไม่อยู่อัดกัน แน่น คงแยกเป็นผล เล็กๆ เช่น กระดังงา การะเวก นมแมว

7 3. ผลรวม (multiple fruit) เป็นผลที่เกิด จากรังไข่ของ ดอกย่อยของ ดอกที่เชื่อม รวมกันแน่นจน คล้ายเป็นผล เดี่ยว เช่น ยอ ขนุน หม่อน สับปะรด สาเก

8 การปฏิสนธิ ของพืชมีดอก เกิดขึ้นภายใน รังไข่ทำให้เกิด ไซโกตและเอน โดสเปิร์ม จากนั้นไซโก ตก็จะแบ่งเซลล์ เพิ่มจำนวนมาก ขึ้น เพื่อพัฒนา เป็นเอ็มบริโอ

9 ส่วนประกอบของเมล็ด 1. เปลือกหุ้ม เมล็ด (seed coat ) เป็น เยื่อ 2 ชั้น ชั้นนอกหนา แข็ง และ เหนียว ชั้นใน เป็นเยื่อบางๆ หน้าที่ป้องกัน อันตราย และ การคายน้ำ

10 2. เอ็มบริโอ เป็นส่วนที่จะเจริญ ไปเป็นต้นพืช ประกอบด้วยส่วน ต่างๆดังนี้ 2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) ใน พืชใบเลี้ยงคู่มี 2 ใบ พืชใบเลี้ยง เดี่ยวมีใบเดียว บางชนิดทำหน้าที่ สะสมอาหาร เช่น ถั่ว มะขาม บัว เป็นต้น

11 2.2 เอพิคอทิล (epicotyle ) เป็น ส่วนที่อยู่เหนือ ตำแหน่งที่ติดกับใบ เลี้ยง เมื่อ เจริญเติบโตต่อไป จะเป็น ลำต้น ใบ และดอก 2.3 ไอโพคอทิล (hypocotyle) คือ ส่วนที่อยู่ระหว่างใบ เลี้ยงกับส่วนที่จะ เจริญไปเป็นราก ซึ่ง จะเป็นส่วนหนึ่งของ ลำต้น

12 2.4 แรดิเคิล ( radicle) ส่วน ล่างสุดของ เอ็มบริโอจะ เจริญไปเป็น ราก

13 3. เอนโดสเปิร์ม เป็นเนื้อเยื่อที่มี อาหารสะสมไว้ สำหรับการ เจริญเติบโตของ เอ็มบริโอ ส่วนใหญ่ เป็นแป้ง มีโปรตีน และไขมันอยู่บ้าง เมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ ส่วนมากไม่มีเอนโด สเปิร์มอาหาร ส่วนมากจะถูกเก็บ ไว้ในใบเลี้ยง ยกเว้น ละหุ่ง

14 เอนโดสเปิร์ม ของมะพร้าว มีทั้ง แข็งและเหลว ได้แก่เนื้อมะพร้าว และน้ำมะพร้าว ส่วนจาวคือใบ เลี้ยง เปลือกหุ้ม เมล็ดคือเยื่อสี น้ำตาลที่ติดอยู่กับ เนื้อมะพร้าวอยู่ ระหว่างเนื้อ มะพร้าวกับกะลา

15 ข้อทดสอบ คำชี้แจง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว 1. ผลที่ไม่ได้เจริญ มาจากรังไข่แต่ เจริญมาจาก ฐานรองดอก คือ ผลข้อใด ก. ฝรั่งข. ชมพู่ ค. แอปเปิล ง. ถูก ทุกข้อ 2. ผลเทียม คือผล ข้อใด ก. มะพร้าว ข. มะยม ค. ชมพู่ ง. ตำลึง

16 3. ข้อแตกต่างการเกิด ของผลกลุ่ม และ ผลรวมคือ ก. เกิดจากดอกช่อ เหมือนกัน ข. เกิดจากดอกเดี่ยว เหมือนกัน ค. ผลกลุ่มเกิดจากดอก เดี่ยว ผลรวมเกิดจาก ดอกช่อ ง. ผลกลุ่มเกิดจากดอก ช่อ ผลรวมเกิดจาก ดอกเดี่ยว 4. ข้อใดคือ ผลรวม ทั้งหมด ก. สับปะรด น้อยหน่า ข. ขนุน สาเก ค. มะเดือ สตรอเบอ รี่ ง. ยอ บัว

17 5. จากภาพคือผล ชนิดใด ก. ผลเดี่ยว ข. ผลกลุ่ม ค. ผลรวม ง. ข้อ ก และ ค

18 6. เมล็ดพืชข้อใด แตกต่างจากเมล็ด พืชใบเลี้ยงคู่ชนิด อื่น ก. ถั่วเหลือง ข. มะม่วง ค. ละหุ่ง ง. มะขาม 7. จาวมะพร้าวคือ อะไร ก. เอนโดสเปิร์ม ข. ใบเลี้ยง ค. เปลือกหุ้มเมล็ด ง. เปลือกหุ้มผล

19 8. ส่วนของเมล็ดที่ จะเจริญไปเป็น ลำ ต้น ใบ ดอก ของพืช คือข้อใด ก. เอพิคอลทิล ข. ไฮโพคอทิล ค. แรดิเคิล ง. ถูกทุกข้อ 9. ในขณะที่ เอ็มบริโองอกและ ได้รับอาหารจากเอน โดสเปิร์ม หมายถึง พืชข้อใด ก. มะขาม ข. มะม่วง ค. ถั่วเขียว ง. ละหุ่ง

20 10. จากภาพส่วนที่ กินได้คือข้อใด ก. เอนโดสเปิร์ม ชนิดเหลว ข. เอนโดสเปิร์ม ชนิดแข็ง ค. เนื้อผล ง. ถูกทุกข้อ

21 รวมคะแนนทดสอบแล้ว ได้กี่คะแนน


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด โดย... นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google