งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น (Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา การตัดสินใจเบื้องต้น :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น (Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา การตัดสินใจเบื้องต้น :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น (Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา http://academic.cmri.ac.th/wijai/ การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น (Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา http://academic.cmri.ac.th/wijai/

2 สถิติ Statistics & Statistic ข้อมูลสถิติ (Statistics Data) ศิริชัย กาญจนวาสี, 2537 สถิติศาสตร์ (Statistics) ค่าสถิติ (Statistic) วิชาสถิติ (Statistics) คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา

3 ประเภทของสถิติ สถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ศึกษาเฉพาะข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อศึกษาลักษณะข้อมูลได้อย่างไร ก็บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น สถิติภาคอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ศึกษาเฉพาะข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มใหญ่ โดยนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากกลุ่มย่อยสรุปอ้างอิงถึงกลุ่มใหญ่ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง ประชากร อ้างอิง คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา

4 ระเบียบวิธีทางสถิติ (Statistical Method) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of data) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) การนำเสนอข้อมูล (Presentation of data) การสรุปและแปลความหมายข้อมูล (Conclusion and Interpretation of data)

5 เก็บรวบรวมได้ง่ายเนื่องจาก ต้องวัดให้ได้ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร วัดปริมาณเป็นตัวเลขได้ แบบวัดต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ ข้อมูลสถิติ (Statistics Data) กับการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of data) ปฐมภูมิ Primary Data ทุติยภูมิ Secondary Data ที่มา ลักษณะ ข้อมูลเชิงปริมาณ Quantitative Data ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ Qualitative Data คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา

6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ การหาสัดส่วน (Proportion) การหาอัตราส่วน (Ratio) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การหาลักษณะการกระจาย ของข้อมูล การประมาณค่า (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) การหาสหสัมพันธ์ (Correlation) การพยากรณ์ (Forecasting) คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา

7 การนำเสนอข้อมูล (Presentation of data) คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution Table) การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ ฮิสโทแกรม (Histogram) รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ ((Frequency Polygon) เส้นโค้งของความถี่ (Frequency Curve) แผนภาพลำต้นและใบ (Stem and Leaf)

8 การวัดตำแหน่ง (Measures of Rank) คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา เปอร์เซนไทล์ (Percentile) แบ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็น 100 ส่วน เท่า ๆ กัน ใช้สัญญลักษณ์ P 1, P 2, P 3,…,P 99 เดไซล์ (Decile) แบ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้สัญญลักษณ์ D 1, D 2, D 3,…,D 9 ควอไทล์ (Quartile) แบ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้สัญญลักษณ์ Q 1, Q 2 และ Q 3

9 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา ค่าเฉลี่ย (Average or Mean: Me) ค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) ถ้ามี 2 ค่า เรียกว่า ทวิฐานนิยม (Bimodel)

10 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างค่ากลาง 3 ประเภท คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา ข้อมูลมีการแจกแจงสมมาตรค่ากลาง 3 ค่า จะมีค่าเท่ากัน ข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้าย ( เบ้ทางลบ ) ข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวา ( เบ้ทางบวก ) Me=Md=M o Me { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2141907/slides/slide_10.jpg", "name": "แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างค่ากลาง 3 ประเภท คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา ข้อมูลมีการแจกแจงสมมาตรค่ากลาง 3 ค่า จะมีค่าเท่ากัน ข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้าย ( เบ้ทางลบ ) ข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวา ( เบ้ทางบวก ) Me=Md=M o Me

11 การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา พิสัย (Range: Rg) พิสัยควอไทล์ (Inter Quartiles Range: IQR) ความแปรปรวน (Variance) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation: CV)

12 การวัด (Measures) คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา Rg IQR Variance SD CV การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) การวัดตำแหน่ง (Measures of Rank) Me Md Mo PR DR QR


ดาวน์โหลด ppt การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น (Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา การตัดสินใจเบื้องต้น :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google