งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความตรง (validity) ความตรงตามเนื้อหา (content validity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความตรง (validity) ความตรงตามเนื้อหา (content validity)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความตรง (validity) ความตรงตามเนื้อหา (content validity)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ ที่สามารถวัดได้ตรงตาม จุดมุ่งหมายที่ตรงการจะวัด ความตรงตามเนื้อหา (content validity) ความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ความตรงตามสภาพ (concurrent validity) ความตรงตามพยากรณ์ (predictive validity)

2 ความยุติธรรม (fairness)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือคำถาม ที่ไม่มีช่องแนะให้ เด็กฉลาดใช้ไหวพริบเดาได้ถูกต้อง หรือไม่เปิดโอกาสให้เด็ก เกียจคร้านที่ดูตำราแต่ลวกๆ แล้วตอบได้ ไม่ลำเอียงต่อเด็ก กลุ่มใดโดยเฉพาะ ซึ่งการที่จะออกข้อสอบให้มีความเสมอภาค เช่นนี้ต้องออกข้อสอบให้ครอบคลุมหลักสูตรนั่นเอง

3 ความลึก (searching) เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือคำถาม
ที่ไม่ถามแต่ความรู้-ความจำ ตามตำรา แต่จะถามให้ผู้ตอบนำความรู้จากตำรา ไปวิเคราะห์ ไปขยาย และนำไปใช้ เพื่อให้ผู้ตอบต้องใช้สมองคิดจึงจะตอบได้

4 ความยั่วยุ (exemplary)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือคำถาม ที่มีลักษณะท้าทาย เชิญชวนให้คิด และ ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น เกิดความอยากรู้ เรื่องราวนั้นๆ ให้กว้างต่อไปอีก ซึ่งทำได้โดย การเรียงคำถามจากง่ายไปหายาก ทำให้ผู้สอบ ตื่นเต้นและยั่วยุให้สมองพัฒนาความคิด อันจะเป็นผลสัมฤทธิ์ติดตัวไปในอนาคต

5 ความจำเพาะเจาะจง (definite)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือคำถาม ที่ผู้ตอบอ่านแล้วต้องเข้าใจแจ่มชัดว่าโจทย์ ถามอะไร หรือให้คิดให้ทำอะไร ซึ่งคำถาม ที่ดีนั้นจะต้องกำหนดทิศทาง ขอบเขตและ ระดับของคำตอบให้ผู้ตอบทราบอย่างแจ่มแจ้ง

6 ความเป็นปรนัย (objectivity)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือคำถาม ที่มีความชัดเจน รัดกุมและเด่นชัด มีวิธี การตรวจให้คะแนนที่มีมาตรฐาน และ มีการแปลความหมายของคะแนนเป็น พฤติกรรมได้อย่างเดียวกัน ไม่ว่าใครจะ เป็นผู้ปฏิบัติการนี้ก็ย่อมจะได้ผลตรงกัน ตามธาตุแท้ของความสามารถของ ผู้เข้ารับการทดสอบ

7 ประสิทธิภาพ (efficiency)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือแบบทดสอบ ที่สามารถให้คะแนนที่ตรงและเที่ยงมากที่สุด ภายในเวลาและแรงงานที่น้อยที่สุด

8 ความยาก (difficulty) เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือคำถาม
ที่ต้องมีระดับความยากพอเหมาะ คือ ข้อคำถามไม่ยากเกินไป หรือง่ายเกินไป สำหรับผู้เรียน ความยากของข้อสอบ ควรให้อยู่ในระดับกลางคือมีคนตอบถูก ประมาณร้อยละ 50

9 อำนาจจำแนก (discrimination)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือคำถาม ที่สามารถแยกผู้เรียนที่มีความรู้ดีออกจาก ผู้เรียนไม่ดีได้ กล่าวคือ การจะตอบ คำถามได้ถูกต้องขึ้นอยู่กับความสามารถ ไม่ใช่เป็นการบังเอิญ

10 ความเที่ยง (reliability)
เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือ แบบทดสอบ ที่มีคะแนน ที่ได้จากการวัด มีความแน่นอน คงที่ คงเส้นคงวา สัมประสิทธิ์แห่งความคงที่ (coefficient of stability) สัมประสิทธิ์แห่งความสมมูลย์ (coefficient of equivalence) สัมประสิทธิ์แห่งความคงที่ภายใน (coefficient of internal consistency)


ดาวน์โหลด ppt ความตรง (validity) ความตรงตามเนื้อหา (content validity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google