งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในครอบครัวของเรา ความ รับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็น ธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะ ทำอะไรให้เมืองไทย พ ระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในครอบครัวของเรา ความ รับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็น ธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะ ทำอะไรให้เมืองไทย พ ระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในครอบครัวของเรา ความ รับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็น ธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะ ทำอะไรให้เมืองไทย พ ระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์

2 วัยเยาว์........... เป็นวัยอันน่ามหัศจรรย์ ของชีวิต พัฒนาการทุกด้านจะเกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว เด็กๆจะเติบโตขึ้นท่ามกลางการหล่อ หลอมของสังคม เมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้ว....... เด็กจะมีวิธี คิดเป็นของตนเอง และถึงเวลานั้น....... เขาจะก้าวย่างไปตาม ทิศทางที่เขากำหนดเองยากที่มือของ ผู้ใหญ่จะเอื้อมถึง

3 จิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจที่เห็นผู้อื่น ไ ม่เพียงแต่ตัวเรา เอง เ ราอาจจะยื่นมือออกไปทำอะไร ให้ได้บ้าง เ สียสละอะไรได้บ้าง ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง แ บบเพื่อน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ผู้ เหนือกว่า ม ีน้ำใจแก่กันและกันไม่นิ่ง ดูดายแบบที่เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นไม่ เกี่ยวกับฉันฉันไม่สนใจ ส ามารถ แสดงออกมาได้ในหลายรูปแบบ ท ั้ง การให้รูปแบบต่างๆ ต ลอดจนการ อาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม

4 จิตอาสา - อาสาสมัคร ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์ แห่งประชาชนและสังคม โ ดยไม่ หวังผลตอบแทนเป็นเงิน ห รือสิ่ง อื่นใด บ ุคคลที่อาสาเข้ามา ช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัคร ใจ เ สียสละ เ พื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แ ก้ไขปัญหาและ พ ัฒนา สังคม โ ดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

5 รณรงค์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

6

7

8 บูรณะโรงเรียนบ้านเสาเดียว โคราช

9

10

11 บูรณะโรงเรียน อำเภอแม่สอด จ. ตาก

12

13

14 เยี่ยมคุณยายที่บ้านบางแค 2

15

16

17 ช่วยบูรณะอาคารเรียนโรงเรียนด้อย โอกาส

18 ปรับปรุงห้องสมุด

19 บริจาคอุปกรณ์กีฬาและ ทุนการศึกษา

20 อาสาตกแต่งกระเป๋าสำหรับน้องในถิ่น ทุรกันดาร

21 ทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่......?????? เราเคยถามตัวเองไหมว่า..... เราเกิดมา ทำไม เกิดมาเพื่ออะไร เราเคยถามตัวเองไหมว่า..... เราเคยทำ อะไรเพื่อครอบครัวบ้างไหม เราเคยถามตัวเองไหมว่า..... เราเคยทำ อะไรเพื่อคนอื่นบ้างไหมนอกจาก ครอบครัว เราเคยถามตัวเองไหมว่า..... เราเคยทำ อะไรเพื่อประเทศชาติบ้างไหม เราจะทำอะไรให้แผ่นดินแม่ของ เรา ตอบตัวเองได้หรือยัง ???

22 เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า เราเกิดมาเพื่อ........ จะดำรงชีวิตอยู่ เราเกิดมาเพื่อ........ ทำตนไม่ให้ใคร เดือดร้อน ไม่คิดทำลาย เราเกิดมาเพื่อ........ ที่จะรู้จักรักตัวเอง พร้อมๆกับรักคนอื่น เราเกิดมาเพื่อ........ ที่จะรู้จักการแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว เราเกิดมาเพื่อ........ ทำตนให้มีคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เราเกิดมาเพื่อ........ รักษาแผ่นดินของเรา ให้คงอยู่ตอดไป

23 เริ่มเมื่อไหร่ • เริ่มใกล้ๆตัวเรา พ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ทุกๆที่ที่เราอยู่ @ ด้วยการแสดงน้ำใจ ช่วยเหลือเล็กๆน้อย @ ใส่ใจคนรอบข้าง @ เขียน card ให้กำลังใจคนอื่นบ้าง @ บริจาคเงินเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้พิการยากไร้ @ ช่วยซื้อของคนพิการ คนแก่เพื่อให้เขามีอาชีพ @ เห็นคนแก่ คนพิการ เข้าไปช่วยเหลือ ทำได้ไม่ต้องอาย เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ สาย พันธ์ใหม่ ทำดีได้... เท่

24 * กองทุนคนไทยรักแผ่นดินเพื่อในหลวง ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาไอทีสแควร์ เลขที่ 202-2-04454-5 * มูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจ โครงการใจ ให้ชีวิต * ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 000-0-12147-9 * บริจาคอาหารให้ตำรวจทหารภาคใต้ โทร 0816777746 * มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก FCD ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่ 047-2-61241-7 * มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา EDF โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน * โรงเรียนบ้านอาโห อ. ยะรัง ปัตตานี 94160 * โรงเรียนบ้านตามตะวัน ต. บันนังสาเร็ง อ. เมือง ยะลา


ดาวน์โหลด ppt ในครอบครัวของเรา ความ รับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็น ธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะ ทำอะไรให้เมืองไทย พ ระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google