งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม ( วันที่ 21 เม. ย..54. – 20 พ. ค.54) ชนิดสัตว์อำเภอปลายทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพาน หิน ทับ คล้อ บึงนา ราง วชิรฯวัง ทราย พูน สาก เหล็ก เมืองบางมูล นาก นกกระจอก เทศ ตัว นกกระทาตัว ม้าตัว ลูกสุกรตัว สุกรตัว โคตัว ไก่เนื้อตัว ลูกไก่ตัว เป็ดเนื้อตัว รวมตัว

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม ( วันที่ 21 เม. ย.54. – 20 พ. ค.54) ชนิ ด สัตว์ อำเภอต้นทางรวม ทุก อำเภ อ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพา นหิน สา ก เห ล็ก บาง มูล นาก บึง นา ราง วชิร ฯ วัง ทราย พูน สาม ง่าม เมืองโพท ะเล โพธิ์ ประ ทับ ช้าง ลูก สุกร ตัว สุกรตัว โคตัว ไก่ ชน ตัว ไก่ เนื้อ กิโลก รัม ตัว ไข่ นก ฟอง ม้า ตัว รวมหน่วย

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าใน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม ( วันที่ 21 เม. ย..54. – 20 พ. ค.54) ชนิด ซาก อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่ว ย ดง เจริญ ตะพาน หิน ทับ คล้อ วัง ทราย พูน สาก เหล็ก สาม ง่าม บาง มูล นาก เมืองโพท ะเล ซากไก่กิโล กรัม ตัว เครื่อง ในไก่ กิโล กรัม เนื้อ สุกร กิโล กรัม ตัน เนื้อไก่กิโล กรัม ตัว โครง ไก่ กิโล กรัม รวมหน่ว ย

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน 0 พฤษภาคม ( วันที่ 21 เม. ย.54 – 20 พ. ค.54) ชนิดซากอำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดงเจริญสามง่าม หนังกระบือหมัก เกลือ กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศ หมักเกลือ แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศ แช่แข็ง กิโลกรัม รวมหน่วย

7 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน พฤษภาคม ( วันที่ 21 เม. ย.54 – 20 พ. ค.54) ลำ ดับ ชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โคตัว 2 กระบือตัว 3 สุกรตัว 4 ม้าตัว 5 แพะตัว 6 ช้างเชือก 7 ไข่สำหรับทำพันธ์ฟอง 8 สัตว์ปีก ( ไก่, นก, เป็ดเนื้อ ) ตัว รวมหน่วย

9 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน พฤษภาคม ( วันที่ 21 เม. ย.54 – 20 พ. ค.54) ลำดั บ ชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูกไก่กก. 2 ขนไก่กก. 3 เครื่องในไก่กก. 4 เครื่องในโคกก. 5 โครงไก่, ซากไก่กก. 6 เนื้อไก่กก. 7 เนื้อสุกรกก. 8 เนื้อโคกก. 9 เนื้อเป็ดกก. 10 เนื้อนกกระจอกเทศกก. 11 หนังโคหมักเกลือกก. 12 หนังนกกระจอกเทศแผ่น 13 งาช้างกก. 14 ตับสุกรกก. 15 เนื้อกระบือกก. 16 รกโคกก. รวมหน่วย

10 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน พฤษภาคม ( วันที่ 21 เม. ย..54 – 20 พ. ค.54) มีผลการจับกุมผู้กระทำ ความผิด ๑ คดี

11 รูปแสดง : การจับกุมดำเนินคดีนายวุฒิภัทร แก้วกนก บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ลักลอบ เคลื่อนย้ายไก่ชน จำนวน ๕ ตัว ต้นทาง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย ปลายทาง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จับกุมได้ ณ จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ( ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ) ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอ ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗. ๐๐ น.

12 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ( วันที่ 21 เม. ย.54 – 20 พ. ค.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด พิจิตร พบการระบาดของโรคระบาดสุกร PRRS - ในพื้นที่ ม.12 ต. รังนก อ. สามง่าม จ. พิจิตร จำนวน 14 ตัว โดยมีอัตราการล้มตายทั้งหมด 11 ตัว และได้ ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการและนโยบายของ ผอ. สคบ. และปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้ว

13 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทาง ด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดย ออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรง เชือดสุกร

14

15 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google