งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

2 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( วันที่ 21 ม. ค.54. – 20 ก. พ.54)

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจาก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( วันที่ 21 ม. ค.54. – 20 ก. พ.54)

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าในจังหวัด พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( วันที่ 21 ม. ค.54. – 20 ก. พ.54)

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจาก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( วันที่ 21 ม. ค.54 – 20 ก. พ.54)

6 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( วันที่ 21 ม. ค.54 – 20 ก. พ.54) ลำดับชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โค 745 ตัว 2 กระบือ 832 ตัว 3 สุกร 19,896 ตัว 4 สุนัข 85 ตัว 5 ม้า 2 ตัว 6 ช้าง 1 เชือก 7 แกะ 2 ตัว 8 ไข่สำหรับทำพันธ์ 563,230 ฟอง 9 สัตว์ปีก ( ไก่, เป็ด, นก ) 1,135,317 ตัว รวม 1,720,110 หน่วย

7 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( วันที่ 21 ม. ค.54 – 20 ก. พ.54) ลำดับชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูดไก่ 15,300 กก. 2 ขนไก่ 58,500 กก. 3 เครื่องในไก่ 105680 กก. 4 เครื่องในโค 6,000 กก. 5 โครงไก่, ซากไก่, เลือดไก่ 225,200 กก. 6 เนื้อไก่ 5,232,707 กก. 7 เนื้อสุกร 78,300 กก. 8 เนื้อโค 8,700 กก. 9 เนื้อนกกระจอกเทศ 1,500 กก. 10 หนังกระบือ 6,000 กก. 11 หนังโค 8,000 กก. 12 หนังนกกระจอกเทศ 74 แผ่น รวม 5,745,961 หน่วย

8 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

9 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( วันที่ 21 ม. ค.54-20 ก. พ.54) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม

10 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจ สัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ( วันที่ 21 ม. ค.54 - 20 ก. พ.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์ บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายใน จังหวัดพิจิตร ไม่พบการระบาดของโรคในสัตว์แต่ อย่างใด

11 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทาง ด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดย ออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรง เชือดสุกร

12

13 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google