งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pharmaceutical Dosage Forms

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pharmaceutical Dosage Forms"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pharmaceutical Dosage Forms
Suwannee Panomsuk Department of Pharmaceutical Technology Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม Department of Pharmaceutical Technology
Pharmaceutical Technology 1 (1) Introduction 1-2 Pharmaceutical Technology 2 (3) Lab (1) Solid dosage forms 2-1 Pharmaceutical Technology 3 (2) Lab (1) Solutions 2-2 Pharmaceutical Technology 4 (2) Lab (1) Semisolid 2-2 Pharmaceutical Technology 5 (2) Lab (1) Sterile 3-1 Pharmaceutical Technology 6 (1) Special dosage forms 3-2 1-2 = ปี 1 เทอม 2

3 วัตถุประสงค์ เรียนแล้ว…...บอก……..อธิบาย…...ได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ในการเตรียมยาให้อยู่ในรูปเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ลักษณะของรูปแบบยาเตรียมต่างๆ คำศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ข้อดีข้อเสียของการ นำไปใช้ ส่วนประกอบหลักในรูปแบบยาเตรียมต่างๆ วิธีการเตรียมและการเลือกภาชนะบรรจุในภาพรวมสำหรับยาในแต่ละกลุ่มใหญ่รวมถึงวิธีการเก็บยาเตรียมที่ถูกต้อง

4 ภาพรวมของวิทยาการที่เกี่ยวกับการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ สถานศึกษา: สิ่งที่เรียน เรียนอะไร สถานที่ทำงาน: สภาพความเป็นจริงในแวดวงทางเภสัชศาสตร์ หรือสาธารณสุข

5

6

7 Influenza: old and new threats Peter Palese
Figure 1. Electron micrograph of influenza A virus particles. Provided by M-T. Hsu and P. Palese. Influenza: old and new threats Peter Palese

8 Figure 2.

9 Figure 3.  Inhibition of influenza virus replication cycle by antivirals.

10 Oseltamivir Figure 4. การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ของไวรัสออกจาก host cell ของ Antiviral Drugs

11 Figure 5. Influenza A viruses circulating in the human population.

12 Figure 6. การผลิตตัวยา Oseltamivir

13 Fig. 7. Star anise fruits (Illicium verum)
Wikipedia, the free encyclopedia

14

15 วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
1. โรค... หาสาเหตุ กลไกการเกิดโรค Biopharmaceutics 4. การทดสอบทางคลินิก Pharmaceutics (Clinical Pharmacy) 3. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความเป็นพิษ Pharmacology & Toxicology 2. การรักษาโดยใช้ยา สารจากธรรมชาติ สารสังเคราะห์ วิเคราะห์ยา Pharmacognosy Pharmaceutical Chemistry 5. เตรียมเป็นรูปแบบต่างๆ Pharmaceutical Technology 6. การใช้ยาในผู้ป่วย Community Pharmacy, Pharmaceutics Figure 8.

16 Figure 9. การพัฒนารูปแบบยา

17 ตารางที่ 1 ตัวอย่างของยาที่มีขนาดยาต่างๆ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างของยาที่มีขนาดยาต่างๆ Drug Usual Dose (mg) Category Acetaminophen Antipyritic, Analgesic Ferrous Sulfate Hematinic Amoxycillin Antibacterial Morphine Sulfate Narcotic analgesic Prednisolone Steroid Chlorpheniramine Maleate Antihistamine Digoxin Cardiotonic Ethinyl Estradiol Estrogen

18 (Pharmaceutical Dosage Forms)
บทนำ Paracetamol tablet 500 mg ยา (Drugs) ยาเตรียม (Pharmaceutical Dosage Forms)

19 Routes of administration
Oral Eyes, ears, nasal (nose) Topical (skin) Rectal Parenteral (injection) Respiratory

20 Oral solutions, syrups, suspensions,
Dosage forms for different administration routes Oral solutions, syrups, suspensions, emulsions, gels, powders, granules, capsules, tablets Rectal suppositories, ointments, creams, powders, solutions Topical ointments, creams, pastes, lotions, gels, solutions, topical aerosols, patch Parenteral injections (solutions, suspensions, emulsions), implants, irrigation and dialysis solutions

21 Respiratory aerosols (solutions, suspension,
emulsion and powder forms), inhalations, sprays, gases Nasal solutions, suspensions, inhalations Eye solutions, suspensions, ointments, creams Ear solutions, suspensions, ointments, creams

22 เภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
1. Purity ตามมาตรฐานเภสัชตำรับ 2. Uniformity 3. Efficacy มีประสิทธิภาพในการรักษา 4. Safety 5. Stability 6. Palatability น่าใช้ 7. Convenience ใช้สะดวก

23 องค์ประกอบใน Dosage Forms
1. Active ingredients 2. Pharmaceutical necessities Vehicle…….Liquid Base……….Semisolid Diluent…….Solid

24 Formulations (สูตรตำรับ)
Rx สาร ปริมาณ 1. Active Ingredients …… 2. Pharmaceutical necessities …… ...Vehicle, Diluent …… ข้อบ่งใช้ วิธีเตรียม การเก็บรักษา

25 ประโยชน์ ละลาย (solubilize) แขวนตะกอน (suspend)
Pharmaceutical necessities (สารปรุงแต่ง) ละลาย (solubilize) แขวนตะกอน (suspend) เพิ่มความหนืดหรือทำให้ข้น (thicken) เจือจาง (dilute) ช่วยแขวนละออง (emulsify) เพิ่มความคงตัว (stabilize) สารถนอม (preserve) แต่งสี กลิ่น รส (color, flavor and fashion) ประโยชน์

26 Oral Rehydration Salts (ORS)
Rx Sodium chloride 3.5 g Trisodium citrate dihydrate 2.5 g Potassium chloride 1.5 g Glucose anhydrous g Color & Flavor qs.

27 Accurate dose ขนาดยาถูกต้อง Protect drug from instability
The Need of Dosage Forms Accurate dose ขนาดยาถูกต้อง Protect drug from instability ป้องกันตัวยาจาก….ปัจจัยภายใน/นอก ร่างกาย 3. Odor and test กลบกลิ่น รส ที่ไม่พึงปรารถณา Drug with limited solubility ตัวยาสำคัญมีข้อจำกัด ….. การละลาย สถานะ 5. Palatibility ใช้ง่าย สะดวก 6. Right purpose ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้ For Identification ง่ายต่อการจดจำ และการจำแนก

28 1. Pharm. Tech. 1. 2. Pharm. Tech. 3 (+lab) 4. Pharm. Tech. 4 (+lab) 3. Pharm. Tech. 2 (+lab) 5. Pharm. Tech. 5 (+lab) 6. Pharm. Tech. 6

29 เนื้อหาในแต่ละหัวข้อของรูปแบบต่างๆ
1. ลักษณะของรูปแบบยาเตรียม 2. ส่วนประกอบหลักในตำรับ 4. ความแตกต่างจากรูปแบบอื่น 5. ประโยชน์ หรือการนำไปใช้ 6. การเตรียมโดยสังเขป การเก็บรักษา 6. ตัวอย่างตำรับ

30

31 End of this part


ดาวน์โหลด ppt Pharmaceutical Dosage Forms

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google