งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย่อยลดขนาด (COMMINUTION)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย่อยลดขนาด (COMMINUTION)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย่อยลดขนาด (COMMINUTION)
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม อธิบายและเข้าใจความหมายศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย่อยลดขนาด ทราบประโยชน์และข้อเสียของการย่อยลดขนาด ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการลดขนาดสาร อธิบายองค์ประกอบ หลักการทำงาน ข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องมือสำหรับการย่อยลดขนาดแต่ละชนิด ทราบการเลือกใช้เครื่องมือย่อยลดขนาดให้เหมาะสมต่อคุณสมบัติสารแต่ละชนิดได้

2 การทำให้แห้ง (DRYING)
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม อธิบายและเข้าใจความหมายศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำให้แห้ง อธิบายขั้นตอนการแห้งของสาร ทราบประโยชน์และข้อเสียของการทำให้แห้ง อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้แห้ง อธิบายองค์ประกอบ หลักการทำงาน ข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องมือสำหรับการทำให้แห้งแต่ละชนิด ทราบการเลือกใช้เครื่องมือทำให้แห้งให้เหมาะสมต่อคุณสมบัติสารแต่ละชนิดได้

3 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
การผสม (MIXING) ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม อธิบายและเข้าใจความหมายศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผสมสาร อธิบายหลักการผสมสารให้มีการผสมเข้าใกล้การผสมอย่างสมบูรณ์ อธิบายกลไกการผสมระหว่างสาร อธิบายองค์ประกอบ หลักการทำงาน ข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องมือสำหรับการผสมแต่ละชนิด ทราบการเลือกใช้เครื่องมือผสมให้เหมาะสมต่อคุณสมบัติสารแต่ละชนิดได้

4 เอกสารอ่านเพิ่มเติม Lieberman H. A. et al. (1990) Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets Vol. 2, Marcel Dekker, New York. Lachman, L., Lieberman, H. A., Kanig, J. L. (1986) The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, 3rd ed., Lea and Febiger, Philadelphia. สุทิน ศิริไพรวัน, ฤดี เสาวคนธ์ (2525) เภสัชอุตสาหกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลด ppt การย่อยลดขนาด (COMMINUTION)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google