งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens) มีทางยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง 40- 55 ม. ม. มีมุมในการรับภาพ ประมาณ 50 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับ การมองเห็นของตาคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens) มีทางยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง 40- 55 ม. ม. มีมุมในการรับภาพ ประมาณ 50 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับ การมองเห็นของตาคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens) มีทางยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง 40- 55 ม. ม. มีมุมในการรับภาพ ประมาณ 50 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับ การมองเห็นของตาคน แต่ถ่ายภาพ ใกล้กล้องมากๆ ภาพที่ได้จะผิดส่วน ไปบ้าง

3 ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์ปกติหรือเลนส์มาตรฐาน 50 mm.

4

5

6 3. เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto lens) เป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาวกว่า เลนส์ปรกติ และมีมุมกว้างประมาณ 35 องศา หรือน้อยกว่านี้ เลนส์ยิ่งทางยาว โฟกัสยาวเท่าไรก็ยิ่งมีมุมในการดูแคบลง เท่านั้น เลนส์ถ่ายภาพไกลสามารถดึงภาพ ในระยะไกล ๆ ให้เห็นใกล้ขึ้นจึงเหมาะกับ การถ่ายภาพที่วัตถุอยู่ไกลมากๆ และ ไม่ สามารถเข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆ ได้

7 เลนส์ถ่ายไกลมีทางยาวโฟกัสต่างกันออกไปดังนี้ 3.1 เลนส์ถ่ายไกลระยะสั้น (Short telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 80 – 135 ม. ม. 3.2 เลนส์ถ่ายไกลระยะปานกลาง (Medium telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 150 – 250 ม. ม. 3.3 เลนส์ถ่ายไกลระยะไกล (Long telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 300 – 600 ม. ม. 3.4 เลนส์ถ่ายไกลระยะไกลพิเศษ (Super long telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 800 – 2000 ม. ม.

8 เนื่องจากเลนส์ถ่ายภาพไกลให้ ภาพที่มีความชัดลึกน้อยเหมาะสำหรับ การถ่ายภาพที่ต้องการให้ฉากหลังพร่า มัว เพื่อวัตถุจะได้ดูเด่นขึ้นทำให้ได้ภาพ สวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะมากขึ้น

9 ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์ถ่ายไกล 105 mm.

10 180 mm. 200mm.

11 เลนส์พิเศษชนิด อื่นๆ เลนส์ถ่ายภาพต่างระยะหรือเลนส์ซูม (Zoom lens) เป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสหลาย ขนาดอยู่ในเลนส์เดียวกัน จึงเหมือนมี เลนส์หลายตัวให้เลือกใช้งานได้ตาม ความต้องการ โดยไม่ต้องถอดเปลี่ยน เลนส์

12 ที่กระบอกเลนส์จะมีตัวเลขบอก ระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์ให้เลือก ในขณะถ่ายภาพโดยการเลื่อนเลนส์เข้าออก จึงต่างไปจากเลนส์ถ่ายไกล (Telephoto lens) ที่มีทางยาวโฟกัสตายตัว การใช้เลนส์ซูมนี้สะดวกมาก ในกรณีที่ ถ่ายภาพวัตถุที่เปลี่ยนระยะทางอยู่ ตลอดเวลา เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา หรือ ภาพงานพิธีต่างๆ ที่ต้องถ่ายทั้งระยะไกล และใกล้ ในเวลาใกล้เคียงกัน เป็นต้น

13 ผลจากการใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสระยะต่าง ๆ

14 ภาพบน เป็นภาพแสดงการเกิดภาพของเลนส์ที่ มีทางยาวโฟกัสสั้น (Focal length) ส่วนภาพ ล่าง เกิดจากเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมากกว่า จุด B เป็นจุดโฟกัสของเลนส์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ให้ ภาพชัดที่สุด

15 วัตถุจากจุด A ถึง C ในภาพบนให้ความคมชัด มากกว่าจุด X ถึง Y ในภาพล่างในระยะทางเท่ากัน ซึ่งจุด X และ Y ของภาพล่าง อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ จุด A และ C ของภาพบน แต่จุด X และ Y เมื่อถ่ายด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัส มาก ภาพจะไม่ชัด หรืออยู่นอกระยะโฟกัส (Out of Focus) แต่ถ้าถ่ายด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัสสั้นก็จะ อยู่ในระยะชัด

16 ดังนั้น เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส สั้น จึงให้ภาพที่มีช่วงความชัดลึก มากกว่าเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาว มากๆ การถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง (Wide angle Lens) จึงให้ภาพที่มีช่วงความชัดลึกมากว่า การถ่ายภาพด้วยเลนส์ปกติ (Normal lens) แต่ภาพที่ถ่ายจากเลนส์ปกติจะมี ช่วงความชัดลึกมากกว่าภาพที่ถ่าย จากเลนส์ถ่ายไกล (Telephoto lens)

17 ภาพเปรียบเทียบ ช่วงความชัดลึกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทางยาว โฟกัสของเลนส์ 35mm. f5.6 1/15 วินาที

18 105mm. f5.6 1/15 วินาที 50mm. f5.6 1/15 วินาที

19 ภาพตัวอย่าง 21mm. f8 1/15 วินาที ภาพนี้ใช้เลนส์มุมกว้างช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีมาก

20 100mm. f4 1/60 วินาที ภาพนี้ใช้เลนส์ถ่ายไกลช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีน้อย

21 500mm. f8 1/250 วินาที สองภาพนี้ใช้เลนส์ถ่ายไกลช่วง ความชัดลึกของภาพจึงมีน้อยจะ เห็นได้ว่าจะชัดเฉพาะจุดที่โฟกัส ส่วนอื่นๆ จะไม่ชัด 105mm. f5.6 1/30 วินาที


ดาวน์โหลด ppt 2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens) มีทางยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง 40- 55 ม. ม. มีมุมในการรับภาพ ประมาณ 50 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับ การมองเห็นของตาคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google