งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ
งบประมาณ 2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ต.ค. 53 – ก.พ. 54)

2 ติดตามงบประมาณ รายจ่ายค่าพัสดุ วัสดุคงคลัง รายงานขายวัสดุการแพทย์

3 โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ โครงการผลิตแพทย์ฯ เพิ่ม
งบลงทุนปี 2554 ประเภทงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ ขออนุมัติ เบิกจ่าย ระหว่าง จัดซื้อ ทำ สัญญา รอของ ตรวจรับ ยกเลิก งบอุดหนุน ปี 2554 โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ ครุภัณฑ์ (ตั้งงบฯ) 36 9,396,300 7,605,965 1,519,595 - 17 2 7 ครุภัณฑ์ (ไม่ตั้งงบฯ) 10 798,001 134,001 1 - ค่าใช้สอย 66,000 - ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง 3 130,000 รวม (1) 47 9,526,300 8,469,966 1,719,596 19 โครงการผลิตแพทย์ฯ เพิ่ม - ครุภัณฑ์ 3,577,500 3,999,000 199,000 - ที่ดิน – สิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงลานใต้ทองจันทร์ ฯ 7,000,000 ระหว่างประกวดราคา (ยื่นซอง 25 มี.ค.54) - ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา และบริการวิชาการ (527 ล้าน) 23,400,000 ระหว่างเผยแพร่ TOR ก่อนประกวดราคา (สิ้นสุดวิจารณ์ TOR 23 มี.ค.54) รวม (2) 5 33,977,500 งบไทยเข้มแข็ง (ศอบต.) ครุภัณฑ์ 92,500,000 76,837,020 16 69,950,000 61,800,000 รวม (3) 18 162,450,000 138,637,020 รวมทั้งสิ้น 69 205,953,800 151,105,986 1,918,596 21 เตียงไฟฟ้า11,550,000

4 อาคารศูนย์อุบัติเหตุ 756,800,000 บาท
กำหนดส่งมอบภายใน 925 วัน จำนวน 30 งวด ส่งมอบภายใน วันที่ 16 พฤษภาคม 55 (สัญญา17 เมย. 55) แผน เงินกัน T1 มค. กพ. มีค. T3 T4 เบิกสะสม งปม. 51 = 150,000,000 งวด9-13 งวด14 งวด15 งวด16 งวด17-19 งวด20-21 ถึงปี53 เบิกถึงงวด = 222,877,600 งปม 52 = 111,550,000 (38,672,400) 64,328,000 16,082,000 93,275,600 90,059,200 295,908,800 รวมเบิกสะสม 518,786,400=68.55% ผล - ส่งงวด16 16มีค.54 รายงานผล เบิกรวม 32,164,000 18,920,000 96,492,000 เงินงปม.52 38,672,400 เงินรายได้ 54 25,655,600 57,819,600 การดำเนินการตามแผน 319,369,600 ใส่จำนวนเงินตามงวดหลังจากใช้งบประมาณหมดตามแผนเดิมปี53 ใส่จำนวนเงินตามงวดที่กำหนดในสัญญา อนุมัติขยายสัญญาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 29 วัน งานเร็วกว่าแผน 45 วัน ผู้ควบคุมงานรับรองผลงาน งวดที่ 16 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

5 รายจ่ายค่าพัสดุ

6 เบิกจ่าย ปี 2554 (ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554)
ประเภท รายจ่าย อนุมัติซื้อ/จ้าง ทุกประเภทเงิน เบิกจ่าย ปี 2554 (ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554) รวมเบิกจ่าย ปี 2554 ปี 2553 งบประมาณ รายได้ รายได้สะสม บริจาค/ รับฝาก กองทุน วิจัย ต.ค. 53 ถึง ก.พ. 54 วัสดุ 308,109,403 67,949,162 13,534,246 105,164,725 - 186,648,133 231,511,890 ซ่อมครุภัณฑ์ 21,089,082 4,041,229 3,535,943 8,820,008 9,493,102 38,826,608 ซ่อมอาคาร/ จ้างเหมา 11,784,978 767,172 7,865,865 4,279,538 12,912,575 19,184,016 เช่าครุภัณฑ์ 3,638,316 1,255,855 119,570 11,830,901 13,206,326 11,362,310 รวมงบ ดำเนินงาน 344,621,779 74,013,418 25,055,624 130,095,171 229,164,214 267,530,310 ครุภัณฑ์ 47,688,473 641,796 13,864,958 25,261,169 248,160 13,488,112 53,504,196 78,613,581 ที่ดิน- สิ่งก่อสร้าง 2,779,869 59,469,814 9,403,522 68,873,335 69,120,151 รวมงบลงทุน 50,468,342 73,334,771 34,664,692 13,448,112 122,377,531 147,733,731 รวมวงเงินปี 54 395,090,121 74,655,214 98,390,395 164,759,863 351,541,745 รวมวงเงินปี 53 946,029,051 89,541,459 91,158,664 217,344,735 12,738,960 4,480,000 415,263,818 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่ม (ลด) 7.93 53.09% การเบิกจ่ายแยกตามประเภทรายจ่าย 65.19% การเบิกจ่ายแยกตามงบ 15.22% 19.59% 34.81% การเบิกจ่ายแยกตามประเภทเงิน 21.24% 27.99% 46.87%

7 กราฟเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
กราฟเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบลงทุน

8 วัสดุคงคลัง

9 หน่วยงาน เบิกจ่าย ม.ค. 54 คงเหลือ กุมภาพันธ์ 2554 อัตราหมุนเวียน รับเข้า ก.พ. 54 ฝ่ายเภสัชกรรม 77,810,020 77,986,459 76,991,727 79,188,756 77,001,527 1.00 0.97 หน่วยคลังพัสดุ 10,474,520 15,597,324 11,867,476 11,222,770 16,224,693 1.49 1.45 ห้องผ่าตัด 14,250,017 13,180,776 3,828,989 4,464,253 12,546,363 0.92 2.81 ภาควิชาพยาธิ 7,911,172 9,449,008 14,559,918 14,584,700 10,475,110 1.19 0.72 ภาควิชาออร์โธฯ 3,799,868 4,665,497 3,978,750 3,680,328 4,963,918 1.23 1.35 ภาควิชารังสี 4,037,159 10,966,871 2,807,287 4,242,204 1,022,842 2.72 0.24 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1,019,615 351,069 440,743 439,432 352,380 0.34 0.80 ภาควิชาจักษุ 32,105 171,888 49,345 74,881 146,352 5.35 1.95 ภาควิชาโสตฯ 52,028 66,249 142,830 108,830 100,889 1.27 0.93 หน่วยขายวัสดุการแพทย์ 4,505,799 1,235,641 3,986,531 4,212,637 1,278,098 0.27 0.30 ฝ่ายทันตกรรม 192,788 222,902 317,819 35,856 212,002 1.16 5.91 ศูนย์อุปกรณ์ฯ 493,391 3,436,307 3,690,549 314,237 3,376,312 6.96 10.74 ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 780,389 380,061 836,123 798,296 419,982 0.49 0.53 เทคโนโลยีสารสนเทศ 19,522 431,686 3,515 17,266 417,936 22.11 24.21 งานโภชนาการ 757,840 509,950 860,570 651,414 718,698 0.67 1.10 หน่วยเคหะบริการ 317,673 133,212 532,572 522,696 142,073 0.42 หน่วยจ่ายผ้ากลาง 838,929 2,484,655 247,472 714,446 2,017,226 2.96 2.82 งานเวชภัณฑ์กลาง 1,226,494 1,364,534 2,609,656 1,023,950 1,442,437 1.11 1.41 งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง 116,073 177,638 149,339 154,156 167,352 1.53 1.09 รวม 128,635,402 142,811,726 127,901,212 126,451,108 133,026,190 1.05 77,001,527 1 16,224,693 2 12,546,363 3 10,475,110 4 4,963,918 5 5 3 2 1 4 127,901,212 133,026,190 1.05

10 การเบิกจ่าย, การรับเข้า, ยอดคงเหลือวัสดุคงคลัง(คลังพัสดุ)
ปีงบประมาณ ยอดเบิก ยอดรับ คงเหลือ อัตราหมุนเวียน อัตราการ ให้บริการได้ ต.ค. 53 13,602,630 15,586,163 15,539,014 1.14 93.23 พ.ย. 53 12,273,772 12,322,723 15,524,114 1.26 90.51 ธ.ค. 53 12,335,389 12,914,363 16,111,229 1.31 92.98 ม.ค. 54 10,474,520 9,955,168 15,597,324 1.49 94.83 ก.พ. 54 11,222,770 11,867,476 16,224,693 1.45 94.63 เฉลี่ยปี 54 11,981,816 12,528,459 15,799,275 1.32 93.63 เฉลี่ยปี 53 11,930,371 12,190,534 12,678,552 1.06 93.39 เฉลี่ยปี 52 10,873,527 10,591,475 13,670,272 90.96 เฉลี่ยปี 51 9,579,989 9,486,630 13,827,069 1.44 95.22 เฉลี่ยปี 50 8,626,247 8,810,265 14,708,208 1.71 -

11 รายการวัสดุที่มียอดคงเหลือสูงสุด 5 ลำดับแรก
ณ 28 ก.พ. 2554 รายการ มูลค่าคงคลัง (บาท) มูลค่าการจ่าย ผ้าฝ้ายสีขาว พิมพ์ชื่อ รพ.ฯ หน้ากว้าง 36” 880,544 68,880 ผ้าฝ้ายสีขาว พิมพ์ชื่อ รพ.ฯ หน้ากว้าง 72” 610,574 182,780 ผ้าฝ้ายสีขาว พิมพ์ชื่อ รพ.ฯ หน้ากว้าง 45” 590,400 57,600 4. ผ้าปูที่นอนสีขาว ขนาด 72”  108” 320,773 127,446 5. เสื้อกาวน์ปลายแขนผ้ายืด สีเขียว L 277,486 -

12 เปรียบเทียบมูลค่าคงคลัง จ่าย และอัตราหมุนเวียน
ประเภท มูลค่าวัสดุคงคลัง มูลค่าการจ่าย อัตราหมุนเวียน เฉลี่ยปี 53 ก.พ. 54 เฉลี่ย 53 การแพทย์ 9,479,341 9,652,646 8,511,683 8,328,063 1.11 1.16 โฆษณาฯ 6,105 - สำนักงาน 261,339 411,635 543,752 459,810 0.48 0.90 งานบ้าน 249,794 400,477 608,514 558,945 0.41 0.72 บริโภค 167,037 98,473 1,041,693 885,178 0.16 0.11 แต่งกาย 2,419,100 5,506,825 1,130,266 907,188 2.14 6.07 ไฟฟ้า 37,658 83,663 55,029 70,274 0.68 1.19 ก่อสร้างฯ 58,177 64,870 39,434 13,312 1.48 4.87 เฉลี่ยต่อเดือน 12,678,552 16,224,693 11,930,371 11,222,770 1.06 1.45

13 แนวโน้มอัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลังหน่วยคลังพัสดุ
การเบิกจ่าย, การรับเข้า, ยอดคงเหลือ แนวโน้มอัตราการให้บริการได้ (จำนวนครั้งที่จ่ายได้/จำนวนครั้งที่ขอเบิก) แนวโน้มอัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลังหน่วยคลังพัสดุ

14 รายงานขายวัสดุการแพทย์

15 ผลการขายวัสดุการแพทย์
รายการ ผลการขายวัสดุการแพทย์ 2553 (ต.ค. 52 – ก.พ. 53) 2554 (ต.ค. 53 – ก.พ. 54) ก.พ. 2554 ยอดขาย ยอดขายผู้ป่วยใน 16,423,902 15,988,915 2,798,696 ยอดขายผู้ป่วยนอก 5,167,894 4,632,846 966,727 คลินิก, โรงพยาบาลอื่นๆ 1,448,721 2,045,335 418,836 รวมยอดขายทั้งหมด 23,040,517 22,667,096 4,184,259 ยอดขายหัตถการที่ไม่คิดราคา 9,362,661 6,358,559 1,185,607 ยอดขายรวมหัตถการ 32,403,178 29,025,655 5,369,866 เฉลี่ยต่อวัน 214,591 192,223 191,781 ต้นทุน ต้นทุนวัสดุที่ขาย (1) 18,743,052 18,574,093 3,435,668 ต้นทุนหัตถการ (2) 5,694,576 4,091,981 776,969 รวมต้นทุนวัสดุ (1) + (2) 24,437,628 21,757,102 4,076,083 กำไร กำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย 7,965,550 7,268,553 1,293,783 % กำไรขั้นต้นต่อต้นทุนวัสดุ 32.60 33.41 31.74 ยอดเงินสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยใน 50,635 150,161 11,620 ผู้ป่วยนอก 24,188 9,003 1,190 รวมเงินสังคมสงเคราะห์ 74,823 159,164 12,810 4,184,259 คำชี้แจงยอดขายลด -ลดการเบิกวัสดุหัตถการไปเบิกที่คลัง -ปรับโปรแกรมให้ลดยอดกรณีมีการส่งคืน

16

17 ยอดขายแยกตามประเภทผู้ป่วย
ถามพี่รัตนาภรณ์อีกทีทำไมยอดขายลด ถ้าอธิบายได้ไม่ชัดเจนสไลด์กราฟนี้ไม่ต้องเสนอ ยอดขายแยกตามประเภทผู้ป่วย ยอดขายวัสดุการแพทย์ ต้นทุน กำไร


ดาวน์โหลด ppt รายงานค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google