งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานค่าใช้จ่ายด้าน พัสดุ งบประมาณ 2554 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( ต. ค. 53 – ก. พ. 54)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานค่าใช้จ่ายด้าน พัสดุ งบประมาณ 2554 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( ต. ค. 53 – ก. พ. 54)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานค่าใช้จ่ายด้าน พัสดุ งบประมาณ 2554 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( ต. ค. 53 – ก. พ. 54)

2 ติดตาม งบประมาณ รายจ่ายค่า พัสดุ วัสดุคงคลัง รายงานขายวัสดุ การแพทย์

3 งบลงทุนปี 2554 ประเภทงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณขออนุมัติเบิกจ่าย ระหว่าง จัดซื้อ ทำ สัญญา รอของ ระหว่าง ตรวจรับ ยกเลิก รายการ งบอุดหนุน ปี 2554 โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ - ครุภัณฑ์ (ตั้งงบฯ)36 9,396,3007,605,9651,519,595 --1727 - ครุภัณฑ์ (ไม่ตั้งงบฯ)10 -798,001134,001 -12-- - ค่าใช้สอย1 -66,000 ---- - ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง3 130,000-- ----3 รวม (1)47 9,526,3008,469,9661,719,596 -119210 โครงการผลิตแพทย์ฯ เพิ่ม - ครุภัณฑ์33,577,5003,999,000199,000-2-- - ที่ดิน – สิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงลานใต้ทองจันทร์ ฯ17,000,000--1ระหว่างประกวดราคา (ยื่นซอง 25 มี.ค.54) - ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา และบริการวิชาการ (527 ล้าน) 123,400,000--1 ระหว่างเผยแพร่ TOR ก่อนประกวดราคา (สิ้นสุดวิจารณ์ TOR 23 มี.ค.54) รวม (2) 533,977,5003,999,000199,0002-2-- งบไทยเข้มแข็ง (ศอบต.) - ครุภัณฑ์17 92,500,00076,837,020- 116-- - ที่ดิน – สิ่งก่อสร้าง1 69,950,00061,800,000- -1-- รวม (3)18 162,450,000138,637,020- 117-- รวมทั้งสิ้น69 205,953,800151,105,9861,918,596 318212 เตียง ไฟฟ้า 11,550,000

4 อาคารศูนย์อุบัติเหตุ 756,800,000 บาท กำหนดส่งมอบภายใน 925 วัน จำนวน 30 งวด ส่งมอบภายใน วันที่ 16 พฤษภาคม 55 ( สัญญา 17 เมย. 55) อนุมัติขยายสัญญาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 29 วัน งานเร็วกว่าแผน 45 วัน ผู้ควบคุมงานรับรองผลงาน งวดที่ 16 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ใส่จำนวนเงินตามงวดหลังจากใช้งบประมาณหมดตาม แผนเดิมปี 53 ใส่จำนวนเงินตามงวดที่กำหนดใน สัญญา แผนเงินกัน T1 มค. กพ. มีค. T3T3T4 เบิกสะสม งปม. 51 = 150,000, 000 งวด 9-13 งวด 14 งวด 15 งวด 16 งวด 17- 19 งวด 20-21 ถึงปี 53 เบิกถึงงวด 8 = 222,877,600 งปม 52 = 111,550, 000 (38,672,40 0) 64,328,000 16,082,00 0 93,275,60090,059,200 295,908,800 รวมเบิกสะสม 518,786,400=68.5 5% ผล - งวด 9-13 งวด 14 งวด 15 ส่งงวด 16 16 มีค.54 รายงานผลเบิกรวม 64,328,000- 32,164,00 0 18,920,00 0 --96,492,000 เงินงปม.52 38,672,4 00 - เงินรายได้ 54 25,655,6 00 - 32,164,0 00 57,819,600 การดำเนินการตามแผน  319,369,600

5 รายจ่ายค่า พัสดุ

6 ประเภท รายจ่าย อนุมัติซื้อ / จ้าง ทุกประเภท เงิน เบิกจ่าย ปี 2554 ( ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554) รวม เบิกจ่าย ปี 2554 รวมเบิกจ่าย ปี 2553 งบประมาณรายได้ รายได้ สะสม บริจาค / รับฝาก กองทุน วิจัย ต. ค. 53 ถึง ก. พ. 54 วัสดุ 308,109,40367,949,16213,534,246 105,164,72 5 -- 186,648,13 3 231,511,890 ซ่อมครุภัณฑ์ 21,089,0824,041,2293,535,9438,820,008--9,493,10238,826,608 ซ่อมอาคาร / จ้างเหมา 11,784,978767,1727,865,8654,279,538--12,912,57519,184,016 เช่าครุภัณฑ์ 3,638,3161,255,855119,57011,830,901--13,206,32611,362,310 รวมงบ ดำเนินงาน 344,621,77 9 74,013,41 8 25,055,62 4 130,095,1 71 -- 229,164,2 14 267,530,31 0 ครุภัณฑ์ 47,688,473641,79613,864,95825,261,169248,160 13,488,11 2 53,504,19678,613,581 ที่ดิน - สิ่งก่อสร้าง 2,779,869-59,469,8149,403,522--68,873,33569,120,151 รวมงบลงทุน 50,468,342641,796 73,334,77 1 34,664,69 2 248,160 13,448,1 12 122,377,5 31 147,733,73 1 รวมวงเงินปี 54 395,090,12 1 74,655,21 4 98,390,39 5 164,759,8 63 248,160 13,488,1 12 351,541,7 45 รวมวงเงินปี 53 946,029,05 1 89,541,45 9 91,158,66 4 217,344,7 35 12,738,9 60 4,480,00 0 415,263,81 8 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่ม ( ลด ) - 16.627.93- 24.19 65.1 9% 53.0 9% 15.2 2% 19.5 9% การเบิกจ่ายแยก ตามงบ การเบิกจ่ายแยกตาม ประเภทรายจ่าย 21.24 % 27.99 % 46.87 % การเบิกจ่ายแยกตามประเภทเงิน 34.8 1%

7 กราฟเปรียบเทียบการ เบิกจ่ายงบลงทุน

8 วัสดุคงคลัง

9 หน่วยงาน เบิกจ่าย ม.ค. 54 คงเหลือ ม.ค. 54 กุมภาพันธ์ 2554อัตราหมุนเวียน รับเข้าเบิกจ่ายคงเหลือม.ค. 54 ก.พ. 54 ฝ่ายเภสัชกรรม 77,810,02077,986,45976,991,72779,188,75677,001,5271.000.97 หน่วยคลังพัสดุ 10,474,52015,597,32411,867,47611,222,77016,224,6931.491.45 ห้องผ่าตัด 14,250,01713,180,7763,828,9894,464,25312,546,3630.922.81 ภาควิชาพยาธิ 7,911,1729,449,00814,559,91814,584,70010,475,1101.190.72 ภาควิชาออร์โธฯ 3,799,8684,665,4973,978,7503,680,3284,963,9181.231.35 ภาควิชารังสี 4,037,15910,966,8712,807,2874,242,2041,022,8422.720.24 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1,019,615351,069440,743439,432352,3800.340.80 ภาควิชาจักษุ 32,105171,88849,34574,881146,3525.351.95 ภาควิชาโสตฯ 52,02866,249142,830108,830100,8891.270.93 หน่วยขายวัสดุการแพทย์ 4,505,7991,235,6413,986,5314,212,6371,278,0980.270.30 ฝ่ายทันตกรรม 192,788222,902317,81935,856212,0021.165.91 ศูนย์อุปกรณ์ฯ 493,3913,436,3073,690,549314,2373,376,3126.9610.74 ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 780,389380,061836,123798,296419,9820.490.53 เทคโนโลยีสารสนเทศ 19,522431,6863,51517,266417,93622.1124.21 งานโภชนาการ 757,840509,950860,570651,414718,6980.671.10 หน่วยเคหะบริการ 317,673133,212532,572522,696142,0730.420.27 หน่วยจ่ายผ้ากลาง 838,9292,484,655247,472714,4462,017,2262.962.82 งานเวชภัณฑ์กลาง 1,226,4941,364,5342,609,6561,023,9501,442,4371.111.41 งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง 116,073177,638149,339154,156167,3521.531.09 รวม 128,635,40 2 142,811,72 6 127,901,21 2 126,451,108133,026,1901.111.05 77,001,52 7 1 1 16,224,69 3 2 2 12,546,36 3 3 3 4,963,918 5 5 2 2 5 5 1 1 4 4 3 3 127,90 1,212 133,02 6,190 1.0 5 10,475,11 0 4 4

10 ปีงบประมาณยอดเบิกยอดรับคงเหลืออัตราหมุนเวียน อัตราการ ให้บริการได้ ต. ค. 53 13,602,63015,586,16315,539,0141.1493.23 พ. ย. 53 12,273,77212,322,72315,524,1141.2690.51 ธ. ค. 53 12,335,38912,914,36316,111,2291.3192.98 ม. ค. 54 10,474,5209,955,16815,597,3241.4994.83 ก. พ. 54 11,222,77011,867,47616,224,6931.4594.63 เฉลี่ยปี 54 11,981,81612,528,45915,799,2751.3293.63 เฉลี่ยปี 53 11,930,37112,190,53412,678,5521.0693.39 เฉลี่ยปี 52 10,873,52710,591,47513,670,2721.2690.96 เฉลี่ยปี 51 9,579,9899,486,63013,827,0691.4495.22 เฉลี่ยปี 50 8,626,2478,810,26514,708,2081.71- การเบิกจ่าย, การรับเข้า, ยอดคงเหลือวัสดุคง คลัง ( คลังพัสดุ )

11 รายการ มูลค่าคงคลัง ( บาท ) มูลค่าการจ่าย ( บาท ) 1. ผ้าฝ้ายสีขาว พิมพ์ชื่อ รพ. ฯ หน้ากว้าง 36” 880,54468,880 2. ผ้าฝ้ายสีขาว พิมพ์ชื่อ รพ. ฯ หน้ากว้าง 72” 610,574182,780 3. ผ้าฝ้ายสีขาว พิมพ์ชื่อ รพ. ฯ หน้ากว้าง 45” 590,40057,600 4. ผ้าปูที่นอนสีขาว ขนาด 72”  108” 320,773127,446 5. เสื้อกาวน์ปลายแขนผ้ายืด สีเขียว L 277,486- รายการวัสดุที่มียอดคงเหลือสูงสุด 5 ลำดับ แรก ณ 28 ก. พ. 2554

12 เปรียบเทียบมูลค่าคงคลัง จ่าย และอัตราหมุนเวียน ประเภท มูลค่าวัสดุคงคลังมูลค่าการจ่ายอัตราหมุนเวียน เฉลี่ยปี 53 ก. พ. 54 เฉลี่ยปี 53 ก. พ. 54 เฉลี่ย 53 ก. พ. 54 การแพทย์ 9,479,3419,652,6468,511,6838,328,0631.111.16 โฆษณาฯ 6,105 ---- สำนักงาน 261,339411,635543,752459,8100.480.90 งานบ้าน 249,794400,477608,514558,9450.410.72 บริโภค 167,03798,4731,041,693885,1780.160.11 แต่งกาย 2,419,1005,506,8251,130,266907,1882.146.07 ไฟฟ้า 37,65883,66355,02970,2740.681.19 ก่อสร้างฯ 58,17764,87039,43413,3121.484.87 เฉลี่ยต่อ เดือน 12,678,5 52 16,224,6 93 11,930,3 71 11,222,7 70 1.061.45

13 แนวโน้มอัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง หน่วยคลังพัสดุ แนวโน้มอัตราการให้บริการได้ ( จำนวนครั้งที่จ่ายได้ / จำนวน ครั้งที่ขอเบิก ) แนวโน้มอัตราการให้บริการได้ ( จำนวนครั้งที่จ่ายได้ / จำนวน ครั้งที่ขอเบิก ) การเบิกจ่าย, การรับเข้า, ยอดคงเหลือ

14 รายงานขาย วัสดุ การแพทย์

15 รายการ ผลการขายวัสดุการแพทย์ 2553 (ต.ค. 52 – ก.พ. 53) 2554 (ต.ค. 53 – ก.พ. 54) ก.พ. 2554 ยอดขาย ยอดขายผู้ป่วยใน16,423,902 15,988,9152,798,696 ยอดขายผู้ป่วยนอก5,167,894 4,632,846966,727 คลินิก, โรงพยาบาลอื่นๆ1,448,721 2,045,335418,836 รวมยอดขายทั้งหมด23,040,517 22,667,0964,184,259 ยอดขายหัตถการที่ไม่คิดราคา9,362,661 6,358,5591,185,607 ยอดขายรวมหัตถการ32,403,178 29,025,6555,369,866 เฉลี่ยต่อวัน214,591 192,223191,781 ต้นทุน ต้นทุนวัสดุที่ขาย (1)18,743,052 18,574,0933,435,668 ต้นทุนหัตถการ (2)5,694,576 4,091,981776,969 รวมต้นทุนวัสดุ (1) + (2)24,437,628 21,757,1024,076,083 กำไร กำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย7,965,550 7,268,5531,293,783 % กำไรขั้นต้นต่อต้นทุนวัสดุ32.60 33.4131.74 ยอดเงินสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยใน50,635 150,16111,620 ผู้ป่วยนอก24,188 9,0031,190 รวมเงินสังคมสงเคราะห์74,823 159,16412,810 4,184,259

16

17 ยอดขายแยกตามประเภท ผู้ป่วย ยอดขายวัสดุการแพทย์ ต้นทุน กำไร ถามพี่รัตนาภรณ์อีกที ทำไมยอดขายลด ถ้า อธิบายได้ไม่ชัดเจน สไลด์กราฟนี้ไม่ต้อง เสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานค่าใช้จ่ายด้าน พัสดุ งบประมาณ 2554 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( ต. ค. 53 – ก. พ. 54)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google