งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 PMQA Organization 2  ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ/ที่มา  สถานการณ์ปัจจุบัน  เจตนารมณ์ของแต่ละหมวด  ก้าวต่อไปของ PMQA กรอบการนำเสนอกรอบการนำเสนอ

3 PMQA Organization การปฎิรูประบบราชการ เป้าหมาย เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย การปฏิบัติงานมีคุณภาพ ทำอย่างไร ปรับโครงสร้างกรมชลประทาน วางระบบการทำงานใหม่ นำเครื่องมือทางการ บริหารสมัยใหม่มาใช้

4 PMQA Organization การใช้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการพัฒนาระบบราชการ

5 PMQA Organization ผลลัพธ์ การดำเนินการ ( มาตรา 9,12, 16,18,45) การจัดการกระบวนการ ( มาตรา 10,20,27, 28,29,31) การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ( มาตรา 10,11,27,47) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( มาตรา 11,39) การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( มาตรา 8,30,31, 38-42,45) การนำองค์กร ( มาตรา 8,9, 12,16,18,20,23, 27,28,43,44,46) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( มาตรา 6,8,9,12, 13,16) ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

6 PMQA Organization วัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ ภาครัฐให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

7 PMQA Organization มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินการดำเนินการ ของส่วนราชการในประเด็นต่าง ๆ ตามหมวดของ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทำให้เห็น โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วน ราชการต่อไป 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

8 PMQA Organization ทำไมต้อง PMQA PMQA มีพัฒนาการและมาตรฐานที่เป็นสากล : พัฒนามาจาก MBNQA และ TQA มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป PMQA มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนและครอบคลุม : ครอบคลุมหลักการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางการประเมินและพัฒนาองค์กรที่ชัดเจน องค์กรใช้ PMQA เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง : สามารถใช้เกณฑ์การประเมินตนเองได้ และถ้าต้องการรับรางวัล มีบุคคลภายนอกมาประเมิน

9 PMQA Organization รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 2001 2006 Deming Prize Canada Award  Australian Business Excellence Awards  European Foundation Quality Management  Singapore Quality Award  Japan Quality Award  Thailand Quality Award  Public Sector Management Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan Thailand Malcolm Baldrige National Quality Award Quality Performance / Organizational Excellence

10 PMQA Organization 1987 Malcolm Baldrige National Quality Award PMQA คืออะไร ? หลักคิด : 11 Core Values 1.การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์2.ความรับผิดชอบต่อสังคม3.การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า4.ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า5.การมุ่งเน้นอนาคต6.ความคล่องตัว 7.การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล 8.การจัดการเพื่อนวัตกรรม9.การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า และการสร้างคุณค่า 11.มุมมองเชิงระบบ หลักปฏิบัติ : 7 Category 1.การนำองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.การให้ความสำคัญกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนได้เสีย 4.การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5.การจัดการทรัพยากรบุคคล 6.การจัดการกระบวนงาน 7.การมุ่งเน้นผลลัพท์ Performance / Organizational Excellence

11 PMQA Organization PMQA คืออะไร PMQA คืออะไร คือการนำเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์กรที่ เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล ระดับโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหาร จัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัย หลักการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เป็นการ ทบทวนสิ่งที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับเกณฑ์PMQA เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใด ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กร ไปสู่ความสำเร็จโดยมีแรงจูงใจในรูปของรางวัล คูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

12 PMQA Organization วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินงาน ขององค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ แนวทางและเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ทราบว่าองค์กรมี โอกาสในการปรับปรุง การดำเนินงานในด้านใดบ้าง วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงองค์กร ดำเนินการ ตามแผน

13 PMQA Organization แนวคิดพื้นฐาน Basic Concept ( จริงๆ) การดำเนินงานของ องค์กรในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ 52 คำถาม ทราบโอกาสในการ ปรับปรุง วางแผนพัฒนา และปรับปรุง องค์กร ดำเนินการปรับปรุง ADLI LeTCLi OFI

14 PMQA Organization ความเป็นเลิศขององค์กรภาครัฐ อะไรคือความเป็นเลิศขององค์กรภาครัฐ –ประชาชนได้รับการบริการ/ดูแลอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิผล –พันธกิจที่ได้รับมอบหมายสามารถบรรลุได้อย่างมี ประสิทธิผล –การดำเนินการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว โปร่งใส –การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า มีผลิต ภาพสูง –ประเทศชาติมีความมั่นคง และศักยภาพในการแข่งขันที่ สูงขึ้น

15 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหลักการเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 4 ป.

16 PMQA Organization 16  สถานการณ์ปัจจุบัน กรอบการนำเสนอกรอบการนำเสนอ

17 PMQA Organization PMQA ในกรมชลประทาน ปี 2549 เป็นตัวชี้วัดเลือกในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทำรายงาน ตอบเกณฑ์ 105 คำถาม ปี 2550 เป็นตัวชี้วัดบังคับตามคำรับรองฯ และขอ สมัครเป็นหน่วยงานนำร่อง ( Fast Track ) ในการ นำเกณฑ์ฯ มาใช้ ปี 2551 ดำเนินการตามข้อกำหนดของการเป็น หน่วยงานนำร่อง คือให้หน่วยงานในกรมฯ นำเกณฑ์ คุณภาพฯไปใช้ สชป.1-17

18 PMQA Organization 18 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 2549 2551 2550  น้ำหนักร้อยละ 5  กำหนดเป็นตัวชี้วัดเลือก (ส่วนราชการเลือกจำนวน 114 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย)  วัดการดำเนินการแบบ Milestone  มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ  น้ำหนักร้อยละ 5  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ  วัดการดำเนินการแบบ Milestone  มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะห์โอกาสในการ ปรับปรุง  สำหรับส่วนราชการที่ ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร และดำเนินการปรับปรุง องค์กร  น้ำหนักร้อยละ 22  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดผลการประเมินองค์กรใน เชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นการบูรณาการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาองค์กรนำมาผนวก เข้ากับตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ โดยได้มีการ ประเมินองค์กรตามแนว ทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI”

19 PMQA Organization 19 แผนปรับปรุงองค์กรประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 – 2551 แผนปรับปรุงองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550แผนปรับปรุงองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 1. การพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจาก ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. การปรับปรุงกระบวนงานว่าด้วยการถ่ายโอน ภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 จำนวน 6 แผน 1. การจัดทำแผนการประเมินวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมเป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว และผล ดำเนินการที่คาดหวัง 2. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายกรมสู่ระดับสำนัก / กอง 3. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 4. แผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน 1. การจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผ่าสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน 2. โครงการจัดทำวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการที่ สร้างคุณค่า ประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 จำนวน 8 แผน 1. แผนการจัดทำระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี 2. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 3. แผนการรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กรม ชลประทาน 4. แผนพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 5. แผนปรับปรุงระบบวัดความพึงพอใจ 6. แผนพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 7. โครงการจัดทำคลังข้อมูลผู้มีศักยภาพสำหรับ ตำแหน่งทางการบริหารของสายงานหลัก กรม ชลประทาน 8. โครงการจัดทำตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของกรมชลประทาน

20 PMQA Organization 20 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2552  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ  วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ  มุ่งเน้นให้หน่วยงานปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้แต่ละ หน่วยงานมีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และ เป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น”

21 PMQA Organization 21 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

22 PMQA Organization 22 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 14.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20

23 PMQA Organization Roadmap การพัฒนาองค์การ 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 3 5 6 2 4 1 2 4 6 3 5 1 4 2 3 5 6 สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1 5 3 6 2 4 SuccessfulLevel

24 ระดับกรม : 9 กรม กรมการค้าภายในกรมการค้าภายใน กรมชลประทานกรมชลประทาน สำนักงาน ก.พ.ร.สำนักงาน ก.พ.ร. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงวิทย์สำนักปลัดกระทรวงวิทย์ กรมอนามัยกรมอนามัย กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต ระดับกระทรวง : กระทรวงพลังงาน (ทุกหน่วยงานระดับกรมในกระทรวง) ระดับจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา (30 ส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัด) หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550

25 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ มุมมอง 4 มิติ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมายวิธีการ/เครื่องมือผลงาน Blueprint (ลดขั้นตอน) HR Scorecard Competency e-Government/KM Strategy ID Scorecard แผน ยุทธศาสตร์ (ปฏิบัติราชการ) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2547 ประชาชน คือ ศูนย์กลาง Public Sector Management Quality Award (PMQA) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2549

26 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

27 PMQA Organization

28 การตอบ คำถาม หมวด 1-6 (อะไร และ อย่างไร) หมวด 7 อย่างไร ADLI A – Approach D-Deploy L-Learning I- Integration Le –Level T-Trend C-Comparison Li-Linkage

29 PMQA Organization หมวด 1-6 A D I L Learning การปรับปรุงวิธีการโดยใช้ P-D-C-A มีการแบ่งปันความรู้ และปรับปรุง มีนวัตกรรม ทั้งในและนอกหน่วยงาน Approach วิธีการเพื่อให้กระบวนการบรรลุผล วิธีการนั้นใช้ซ้ำได้และมีข้อมูล& สารสนเทศที่เชื่อถือได้ Integration วิธีที่ใช้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ หน่วยงานแผนงาน การดำเนินงาน ผลลัพธ์ มีความสอดคล้องกันทุกวิธีการที่ใช้ Deploy ใช้แนวทางเพื่อตอบสนอง ข้อกำหนดต่างๆ และ ใช้อย่างสม่ำเสมอ (consistance)

30 PMQA Organization 30  เจตนารมณ์ของแต่ละหมวด กรอบการนำเสนอกรอบการนำเสนอ

31 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์PMQA หมวด1-7

32 PMQA Organization หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง 1.1 วิสัยทัศน์ 1.2 เป้าประสงค์ระยะสั้น/ ยาว 1.3 ค่านิยม 1.4 ผลดำเนินงานที่ คาดหวัง (1) 3 การสื่อสารทิศทาง องค์กร (2)2 นโยบาย 2.1 กระจายอำนาจ 2.2 นวัตกรรม 2.3 ความคล่องตัว 2.4 การเรียนรู้ขององค์กร 2.5 การเรียนรู้ของบุคคล 2.6 การทำถูกกฏหมาย 2.7 ทำตามหลักจริยธรรม (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี 3.1 ด้านการปฏิบัติงาน 3.2 ด้านการเงินป้องกัน ทุจริต 3.3 ด้านปกป้อง ประโยชน์ประเทศและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.1 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.2 การนำผลประเมิน ไปเพื่อดูการบรรลุ เป้าหมาย และ เพื่อ ประเมินการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร 7.1 ประเมินผู้บริหาร 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา 7.2 การนำผลประเมิน ไปปรับระบบการนำ องค์กร (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการ จัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ 10.1 การคาดการณ์ ผลกระทบทางลบ (ประเมิน) 10.2 การเตรียมการเชิง รุกต่อผลกระทบ (ป้องกัน) (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ การเลือกชุมชน การเลือกกิจกรรม สนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของ บุคลากร LD 1 LD 2 LD 5,6 LD 3 LD 6 LD 4 LD 7

33 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก. การจัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ เวลา (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี ดูความท้าทาย ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้น ระยะยาว (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ SP 1 SP 2 SP 1 SP 4 SP 7 SP 3 SP 5 การปรับปรุงกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ นำผลการทบทวนการดำเนินงาน ผลจากการประเมิน SP 6

34 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีใน อนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ เรียนรู้ ให้เหมาะสม ทันสมัย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการ ปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย CS1 CS2 CS3 CS7CS8 CS9 CS 6 CS5 CS4 CS10

35 PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (กรม) 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการ บ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ ความครอบคลุม ความถูกต้อง ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ ปลอดภัย ให้เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT 1 IT 1-3 IT 4 IT 5,6 IT 7

36 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน 1.1 ระบบที่เป็นทางการ 1.2 ระบบไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดความร่วมมือ เพื่อความคล่องตัว เพื่อการกระจายอำนาจ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม เพื่อให้ทันความต้องการ อยู่เสมอ (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 4.1การจัดระบบประเมินผล การปฏิบัติงานรวมถึงการ แจ้งผลเพื่อให้พัฒนาและ ปรับปรุงงาน 4.2การจัดระบบการยกย่อง ชมเชยจูงใจ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทำงานมี ประสิทธิผล เพื่อให้มีจิตสำนึกที่เน้น ประโยชน์ของผู้รับบริการ (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะแต่ละกลุ่ม ตำแหน่ง (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร 6.1 การสรรหาว่าจ้าง 6.2 การรักษาบุคลากร ด้วยการคำนึงถึงวัฒนธรรม ความคิดของบุคลากรและ ชุมชน (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน 7.1 การเตรียมบุคลากรใน ตำแหน่งสำคัญ 7.2 การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทำงานได้ตาม แผนปฏิบัติการและบรรลุผล เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง เป้าประสงค์กับความต้องการของ บุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความต้องการอื่นๆที่สำคัญ (53)11 การบริหารการฝึกอบรม 11.1การหาความต้องการการ ฝึกอบรม 11.2การนำความต้องการการ อบรมมาพัฒนาบุคลากร 11.3การนำความรู้ในองค์กรมา พัฒนาบุคลากร (54)12 การพัฒนาบุคลากร 12.1แบบเป็นทางการ 12.2แบบไม่เป็นทางการ (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม 14.1 ผลระดับบุคคล 14.2 ผลระดับองค์กร (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในงาน 15.1 การช่วยเหลือองค์กร 15.2 การช่วยเหลือของ หัวหน้างาน HR 3 HR 2 HR 5 HR 3 HR 4 HR 3

37 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน ถูกสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในงาน การกำหนดตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมของบุคลากร (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการ ให้ตรงความต้องการบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท (62)20 การประเมินความผาสุก ความ พึงพอใจ แรงจูงใจของบุคลากร 20.1การประเมินความผาสุก ความพึง พอใจ แรงจูงใจบุคลากร ทุกระดับทุกประเภทของบุคลากร เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 20.2การกำหนดและใช้ตัวชี้วัดประเมิน ความพอใจ (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร เพื่อจัดลำดับการปรับปรุงความพอใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม HR 1

38 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 11.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 11.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน PM1 PM2 PM3 PM6 PM4,5

39 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ รหัสแนวทางการดำเนินการเกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านประสิทธิผล RM 1ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแผนปฏิบัติการที่ส่วนราชการดำเนินการได้สำเร็จตามมเป้าหมาย6065707580 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ RM 2ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและการดำเนินงาน ของส่วนราชการ 6570758085 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ RM 3ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดของกระบวนการที่ สร้างคุณค่า (จำนวน 2 กระบวนการที่ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี งปม. 2551 หลักฐานที่ 39) 6065707580 RM 4ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดของกระบวนการ สนับสนุน (จำนวน 2 กระบวนการที่ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี งปม. 2551 หลักฐานที่ 40) 6065707580 RM 5กรณีส่วนราชการที่มีงบลงทุน - ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรณีส่วนราชการไม่มีงบลงทุน - ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 68 92 71 93 74 94 77 95 80 96 RM 6ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง6065707580 มิติด้านการพัฒนาองค์กร RM 7ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 6065707580 RM 8ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6065707580 RM 9ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 60708090100 RM 10ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ 6065707580

40 PMQA Organization

41 41  ก้าวต่อไปของ PMQA กรอบการนำเสนอกรอบการนำเสนอ

42 PMQA Organization ผู้นำกับการ พัฒนาองค์กร ส่วนราชการนำระบบพัฒนาคุณภาพมาใช้

43 PMQA Organization ท่านจะช่วยองค์กร ได้อย่างไร ทำงานตามแผนงานที่ อธช. ประกาศเป็นนโยบาย ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบการสื่อสาร ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ (ลดขั้นตอน/ควบคุมต้นทุน)

44 PMQA Organization บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้บริหารทุกระดับ - ชี้นำ ผลักดัน และ ส่งเสริม Change Agent - ผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจประเมินภายใน - ประเมิน องค์กรและชี้ให้เห็นประเด็นที่ควร ปรับปรุง วิทยากรตัวคูณ – ขยายผลสร้าง ความรู้ความเข้าใจ บุคลากรทุกคน - ร่วมมือร่วมใจ ดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร

45 Happy & enjoy

46 PMQA Organization กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร กรมชลประทาน (Public Sector Development Division) กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ Change Agent Knowledge Worker Cross Functional Team

47 PMQA Organization


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google