งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part II - พลังงานจาก สารอาหาร อนุพันธ์ สุวรรณ พันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part II - พลังงานจาก สารอาหาร อนุพันธ์ สุวรรณ พันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Part II - พลังงานจาก สารอาหาร อนุพันธ์ สุวรรณ พันธ์

3 Foo d = 1. เนื้อสัตว์ ไข่ นม และ ถั่วเมล็ดแห้ง 2. ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน 3. ผักต่าง ๆ 4. ผลไม้ต่าง ๆ 5. น้ำมัน และไขมันจาก พืชและสัตว์

4 Nutrie nt > Food

5 Nutrie nt = 1. Carbohydrates 2. Proteins 3. Fats 4. Dietary Minerals 5. Vitamins 6. Water Provide Energy Support Metaboli sm

6 Nutrie nt

7 Food

8 Nutrie nt Food Metabo lism

9 Nutrie nt Food Metabo lism Energy, Cell Macromolecules

10 Metabo lism Amphibolic Pathway Oxidati on Reduct ion Chemical Energy Cell Macromolec ules Carbohydrat e, Lipid, Protein, Nucleic acid Small Molecules CO 2, H 2 O, NH 3 Energy-poor end product

11 ส่วนประกอบทางเคมีใน ร่างกายมนุษย์

12 Nutrie nt Provide Energy Support Metabolism

13 Nutrie nt Provide Energy Support Metabolism 1. Carbohydr ates 2. Proteins 3. Fats

14 Nutrie nt Provide Energy Support Metabolism 1. Carbohydr ates 2. Proteins 3. Fats 1. Dietary Mineral 2. Vitamins 3. Water 4. Essential Fatty Acid 5. Essential Amino Acid

15 พลังงานที่ร่างกายผลิตใช้ใน กิจกรรม 3 ประเภท 1. Basal Metabolic Rate (BMR) 50- 70% 2. Specific Dynamic Action (SDA)/Thermic Effect of Food (TEF) 5-10% 3. Physical Activity

16 หน่วยวัดพลังงาน 1. Calories (Cal) 2. Joule (J) 1 Kcal = 4.18 KJ

17 การให้พลังงานของ สารอาหาร Carbohydrate 1 gm = 4 kcal Protein 1 gm = 4 kcal Lipid 1 gm = 9 kcal

18 ความต้องการพลังงานของ ร่างกาย = ระดับของพลังงานจาก สารอาหารที่ควรได้รับเพื่อให้ ร่างกายทำหน้าที่ได้โดย สมบูรณ์

19 Recommended Dietary Allowances ; RDA Criteria : Age, Sex Body size, Body Composition Physical Activity Behavior Consumption Thai RDA ปี 2546

20 Useful Diagnostic Applications Prescriptive Applications

21 Useful Diagnostic Applications Prescriptive Applications My Pyrami d My Plate ธง โภชนากา ร

22

23

24

25

26 เกณฑ์น้ำหนัก ควรหนักเท่าใด ดูจากค่า ดัชนี มวลกาย

27 ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร ) 2

28 น้อยกว่า 18.5 ---> ผอม 18.5 - 22.9 ---> กำลังดี 23 - 24.9 ---> น้ำหนักเกิน มากกว่า 25 ---> อ้วน ดัชนีมวลกาย

29 ดัชนีมวลกาย = 54 1.58 ×1.58 = 21.6

30 ดัชนีมวลกาย = 18.5 - 23

31 ร่างกายต้องการ พลังงานเท่าใด

32 อ้วน / ผอม เกิดจากการไม่สมดุลของพลังงาน พลังงานที่ ใช้ พลังงานที่ ได้รับ

33 พลังงานที่ร่างกายควรได้รับ ทำงานเบา / ทำกิจกรรมเบา ( ใช้แรง <200 kcal)25 - 30 กิโลแคลอรี่ / น้ำหนักตัว 1 กก. ทำงานหนักปานกลาง / ทำกิจกรรมหนักปาน กลาง ( ใช้ 200-350)30 -35 กิโล แคลอรี่ / น้ำหนักตัว 1 กก. ทำงานหนักมาก / ทำกิจกรรมหนักมาก ( ใช้ >350)35 - 40 กิโลแคลอ รี่ / น้ำหนักตัว 1 กก.

34 ความต้องการ สารอาหาร โปรตีน 12 - 15 % ของพลังงาน ไขมัน 30 % ของ พลังงาน คาร์โบไฮเดรต 55 % ของ พลังงาน ความต้องการ สารอาหาร

35 ตัวอย่างพลังงานที่ร่างกายควร ได้รับ ตัวอย่างพลังงานที่ร่างกายควร ได้รับ สำหรับผู้มีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ทำงานเบา ทำงานเบา ต้องการพลังงาน 50*25 = 1250 กิโลแคลอรี่ ทำงานหนัก ทำงานหนัก ต้องการพลังงาน 50*35 = 1750 กิโลแคลอรี่

36 เกิดอะไรขึ้นกับพลังงานส่วนเกิน พลังงานส่วนเกิน = 1750-1250 = 500 กิโลแคลอรี่ / วัน = 3500 กิโลแคลอ รี่ / สัปดาห์ ผล น้ำหนักเพิ่ม 0.5 กิโลกรัม / สัปดาห์ = 2 กิโลกรัม / เดือน

37 Quiz test 1. เขียนชื่อนักศึกษา รหัส 2. คำนวณ BMI และแปลผลของ ตนเอง 3. คำนวณปริมาณ Calories ที่ ตนเองควรจะได้รับว่าอยู่ในระดับ ใดถึงระดับใดในแต่ละวัน ( โดย ใช้การทำงานเบา )

38 แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน ส่งรายชื่อกลุ่ม กลับไปประชุมคัดเลือกหัวข้อสำรวจ ปัญหาและจัดทำโครงการแก้ไข ปัญหาในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt Part II - พลังงานจาก สารอาหาร อนุพันธ์ สุวรรณ พันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google