งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 (กลุ่มครู)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 (กลุ่มครู)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 (กลุ่มครู)

2 การดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา
ชี้แจงคู่มือกระบวนการจัดการชั้นเรียน ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการชั้นเรียน ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมี File แบบฟอร์มให้ น่าจะมีตัวอย่างเต็มรูปแบบของการเขียนรายงาน จัดทำแบบรายงานผลการะบวนการที่ 6-9 พร้อมจัดส่งให้ครูทาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555

3 กิจกรรมที่จะดำเนินการ
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ทีม A โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ทีม B โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม ทีม C โรงเรียนวัดบางกะพ้อม โรงเรียนวัดบางขันแตก ทีม D โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) โรงเรียนวัดลาดเป้ง โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์

4 กิจกรรมที่จะดำเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามคู่มือกระบวนการ ตรวจสอบและบันทึกผลการดำเนินงานตามกระบวนการที่ 6 รายบุคคล ครูส่งรายงานกระบวนการที่ 6 ครูส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป

5 ข้อตกลงร่วมกัน ครูที่ไม่ได้นำแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการมาในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาส่งได้ในการประชุมครั้งถัดไป ครูที่ไม่ได้ส่งรายงานกระบวนการที่ 6 หรือ ส่งแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์สามารถนำมาส่งได้ในการประชุมครั้งถัดไปพร้อมกับรายงานของกระบวนการที่ 7 ครูที่ไม่ได้ส่งรายงานกระบวนการที่ 6 และ 7 พร้อมแบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการในการประชุมครั้งต่อไป ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นแบบ WORKSHOP 4 (กลุ่มครู)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google