งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รศ. ดร. บุญมี พันธุ์ไทย เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนาขึ้นโดยผสมผสานเทคนิค การวิจัยแบบ EFR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รศ. ดร. บุญมี พันธุ์ไทย เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนาขึ้นโดยผสมผสานเทคนิค การวิจัยแบบ EFR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รศ. ดร. บุญมี พันธุ์ไทย เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนาขึ้นโดยผสมผสานเทคนิค การวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) ขั้นตอนของ EDFR ก็ คล้ายกันกับ Delphi แต่ปรับปรุง วิธีให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมมาก ขึ้น

2 2 โดยรอบแรกจะใช้วิธีการ สัมภาษณ์แบบ EFR หลังจากการสัมภาษณ์รอบ แรก ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว สร้างเครื่องมือ ซึ่งมี ลักษณะเป็นแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ตามรูปแบบของเดลฟาย เพื่อกรองความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ

3 3 เพื่อหาฉันทามติ ทำ ประมาณ 2-3 รอบ แล้ว นำข้อมูลมาวิเคราะห์ แนวโน้มที่มีความเป็นไป ได้มากและสอดคล้อง ทางความคิดเห็น ระหว่างกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุป เป็นอนาคตภาพ

4 4 ขั้นตอนของ EDFR มีดังนี้ 1. กำหนดกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น เรื่องที่สำคัญและ จำเป็นมาก ถ้าเราได้ผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญ จริงๆ ผลของการวิจัย ก็จะเชื่อถือได้มาก ยิ่งขึ้น

5 5 2. สัมภาษณ์ EDFR รอบที่ หนึ่ง เมื่อได้ผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็จะนัดเวลาสัมภาษณ์ ซึ่ง การสัมภาษณ์จะ เหมือนกับ EFR โดยเริ่ม จาก Optimistic Realistic (O-R) Pessimistic Realistic (P-R) และ Most Probable (M-P) ตามลำดับ

6 6 หรือจะเลือกสัมภาษณ์ เฉพาะแนวโน้มที่ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า เป็นไปได้และน่าจะเป็น โดยไม่คำนึงว่าแนวโน้ม นั้นๆ จะดีหรือร้าย ( ข้อ 2 ต่อ )

7 7 3. วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือ สำหรับทำเดลฟาย 4. สร้างเครื่องมือเป็น แบบสอบถามปลายปิด 5. ทำเดลฟาย ( รอบที่สอง สาม...) 6. เขียนอนาคตภาพเพื่อสรุป เป็นผลการวิจัย

8 8 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กับ Delphi 1. ในรอบแรกของการวิจัย EDFR ใช้การสัมภาษณ์ แบบ EFR ซึ่งจะช่วยให้ ผู้วิจัยได้แนวโน้มที่มี ความเป็นไปได้มากที่สุด และนำไปศึกษาต่อใน รอบที่สองและสาม ซึ่ง เป็นการเคารพความ เชี่ยวชาญของ ผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

9 9 2. การวิจัยแบบเดลฟาย รูปแบบในรอบ 2 และ 3 จะ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ที่ผู้วิจัยสร้างจากผลการ สัมภาษณ์รอบที่หนึ่ง ซึ่ง ถือว่าเป็นการดูถูก (Underestimate) ความ เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ เพราะจำกัดคำตอบที่ควร จะได้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือ เป็นการกำหนดกรอบ ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ

10 10 EDFR ใช้การ สัมภาษณ์ในรอบแรกซึ่ง จะ ได้แนวโน้มและประเด็น ปัญหาที่สอดคล้องตาม จุดมุ่งหมายของการวิจัย อนาคตและแนวโน้มทุก แนวโน้ม ยังได้รับการ พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ อีกในการทำ EDFR รอบที่ สอง สาม...

11 11 เปรียบเทียบระหว่าง EDFR กับ EFR 1.EDFR ต่างจาก EFR คือ EFR สัมภาษณ์รอบเดียว ส่วน EDFR สัมภาษณ์ รอบแรกแล้วตามด้วย เดลฟายในรอบที่สอง สาม... วิธีการของ EDFR จึงมีระบบของการ ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ มากกว่า

12 12 2. ผลสรุปของ EFR คือ อนาคตภาพที่ได้จากการ สัมภาษณ์รอบเดียว โดย เลือกเอาแนวโน้มที่มีฉันทา มติระหว่างผู้ถูกสัมภาษณ์ จุดอ่อนคือ ขาดระบบที่ น่าเชื่อถือในการพิจารณา แนวโน้มที่มีฉันทามติ ซึ่ง แนวโน้มที่สำคัญอาจหลุด ไป

13 13 ส่วน EDFR มีแนวโน้มที่ ได้จากการสัมภาษณ์ รอบ แรกป้อนกลับไปให้ ผู้เชี่ยวชาญทุกคน พิจารณาอีกในการเดลฟาย ทำให้ทุกแนวโน้มได้รับการ พิจารณาอย่างมีระบบเท่า เทียมกัน ผลสรุปที่ได้จาก การวิจัยแบบ EDFR จึงเป็น ระบบและได้แนวโน้มที่มี ความครอบคลุมและ น่าเชื่อถือมากกว่า EFR


ดาวน์โหลด ppt 1 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รศ. ดร. บุญมี พันธุ์ไทย เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนาขึ้นโดยผสมผสานเทคนิค การวิจัยแบบ EFR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google