งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 1c Grammar in use ประโยคใดเป็น present simple และประโยคใดเป็น present continuous a. I work as a teacher. b. I’m working now.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 1c Grammar in use ประโยคใดเป็น present simple และประโยคใดเป็น present continuous a. I work as a teacher. b. I’m working now."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Unit 1c Grammar in use ประโยคใดเป็น present simple และประโยคใดเป็น present continuous a. I work as a teacher. b. I’m working now.

2 Present simplePresent continuous ใช้เมื่อกล่าวถึง ตารางเวลา (timetable) สิ่งที่เกิดขึ้นถาวร (permanent) นิสัยและกิจวัตรประจำวัน (habit/routine) ใช้เมื่อกล่าวถึง แผนการที่กำหนดไว้แน่นอน แล้วในอนาคต (a fixed future arrangement) การกระทำที่ดำเนินอยู่ ในขณะ ที่พูด (an action happening around the time) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว (a temporary situation)

3

4 Answer Key (Ex. 1)

5 Stative verbs ( หรือ non-continuous verb) ได้แก่ verbs of the senses ( กริยาเกี่ยวกับประสาท สัมผัส ) ได้แก่ appear, feel, hear, look, see, seem, smell, sound, taste, etc ตัวอย่าง She seems really worried. verbs of perception ( กริยาเกี่ยวกับการรับรู้ / ความ เข้าใจ ) ได้แก่ believe, forget, know, realise, remember, understand, etc ตัวอย่าง I believe what he says. Stative verbs

6 verbs which express feelings and emotions ( กริยาที่อธิบายความรู้สึกและอารมณ์ ) ได้แก่ desire, detest, enjoy, hate, like, love, prefer, want, etc ตัวอย่าง Jane hates eating spicy food. some other verbs ( กริยาอื่นๆ ) ได้แก่ be, belong, contain, cost, fit, have, include, keep, matter, need, owe, own, want, weigh, wish, etc ตัวอย่าง This house belongs to a very rich man.

7 Stative verbs บางคำสามารถนำมาใช้ในรูป continuous ได้ แต่จะมีความหมายเปลี่ยนไป เช่น Present simplePresent continuous THINK I think he’s a very good actor. ( เชื่อ ) We are thinking about moving to a new house. ( กำลังพิจารณา ) HAVE She has hundreds of books. ( เป็นเจ้าของ ) Everyone is having a great time at the party. ( มีประสบการณ์ ) He is having a bath. ( กำลัง อาบน้ำ ) They are having lunch. ( กำลัง กิน ) SEE You can see my house from up here. ( เห็น ) I see what he means. ( เข้าใจ ) I’m seeing the dentist this evening. ( จะไปพบ )

8 Present simplePresent continuous TASTE This pie tastes delicious. ( มี รสชาติ ) Ann is tasting the soup to see if it’s spicy enough. ( กำลังชิม ) SMELL His perfume smells very good. ( มีกลิ่น ) He is smelling the flowers. ( กำลังดมกลิ่น ) APPEAR She appears to know where she’s going. ( ดูเหมือน ) He is appearing in a play at the Rex. ( กำลังแสดง ) FIT The skirt fits her perfectly. ( มีขนาดพอดี ) John is fitting a new lock on the front door. ( กำลังติดตั้ง )

9 Answer Key (Ex. 2a)

10 Answer Key (Ex. 2b)

11 Adverbs of Frequency

12 ตัวอย่างประโยค I always go to bed before 11pm. I usually have cereal for breakfast. I often surf the Internet. I sometimes forget my friends' birthday. I rarely drink milk. I seldom read the newspaper. I never swim in the sea.

13 Suggested Answer Key (Ex. 3)

14 Answer Key (Ex. 4a)

15 Answer Key (Ex. 4b)

16 Answer Key (Ex. 5c)

17 Question words

18

19

20 Suggested Answer Key (Ex. 6)

21 Answer Key (Ex. 7)

22 Phrasal verbs กริยาวลี (phrasal verbs หรือ two-word verbs) นิยมใช้กันมากในภาษาอังกฤษ ทั้งภาษา พูดและภาษาเขียน โดยเมื่อใช้ verb ร่วมกับ particle ( ส่วนประกอบ ได้แก่ adverb, preposition) จะทำให้เกิดคำใหม่ ที่มี ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น คำว่า get แปลว่า ได้รับ แต่เมื่อนำมาประกอบกับ particle ความหมายจะเปลี่ยนไป เช่น get over (phr v) = หายดี, ฟื้นตัว ตัวอย่าง It took him years to get over the shock of his wife dying.

23 get back ได้คืน, ได้รับกลับมา [to obtain sth again after having lost it] ตัวอย่าง I never lend books you never get them back. get back (to sth) กลับสู่ ( หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ) [to return to sth] ตัวอย่าง Could we get back to the question of funding? get off ถอดออก [to remove a piece of clothing] ตัวอย่าง Why don't you get those wet clothes off? get off (sth) ลงจากรถ [to leave a train, bus or aircraft] ตัวอย่าง Get off at Camden Town. I tripped as I got off the bus.

24 get on (to sb) ติดต่อ ( คน ) โดยทางโทรศัพท์ / จดหมาย [to contact sb by telephone or letter] ตัวอย่าง The heating isn't working; I'll get on to the landlord about it. get on (with sb) เป็นมิตรกับ, เข้ากันได้ [to have a friendly relationship with sb] ตัวอย่าง She's never really got on with her sister. get over หายจาก [to get better after an illness, or feel better after sth or sb has made you unhappy] ตัวอย่าง It's taken me ages to get over the flu. It took him years to get over the shock of his wife dying. get through (to sb) ( โทรศัพท์ ) ติดต่อกับ [to make contact with sb by telephone] ตัวอย่าง At last I managed to get through to one of the managers.

25 get up ตื่นนอน [to wake up and get out of bed, or to tell or help sb to do this] ตัวอย่าง I got up at five o'clock this morning! get up (to sth) ทำ ( สิ่งไม่ดี ) [to be busy with sth, especially sth surprising or unpleasant] ตัวอย่าง What did you get up to at the weekend?

26 Answer Key (Ex. 8)

27 Suggested Answer Key (Writing)


ดาวน์โหลด ppt Unit 1c Grammar in use ประโยคใดเป็น present simple และประโยคใดเป็น present continuous a. I work as a teacher. b. I’m working now.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google