งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adverb. Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยาย คำกริยา, คำคุณศัพท์, และคำกริยาวิเศษณ์ตัว อื่นๆ โดยมีลักษณะต่างๆดังนี้ Mandy is a careful girl. Mandy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adverb. Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยาย คำกริยา, คำคุณศัพท์, และคำกริยาวิเศษณ์ตัว อื่นๆ โดยมีลักษณะต่างๆดังนี้ Mandy is a careful girl. Mandy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adverb

2 Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยาย คำกริยา, คำคุณศัพท์, และคำกริยาวิเศษณ์ตัว อื่นๆ โดยมีลักษณะต่างๆดังนี้ Mandy is a careful girl. Mandy drives carefully.

3 Use of adverbs to modify verbs: The soccer team played badly last Saturday. to modify adjectives: It was an extremely bad match. to modify adverbs: The soccer team played extremely badly last Wednesday.

4 ส่วนมากจะเป็น adverb ที่ลงท้ายคำด้วย -ly ของ คำคุณศัพท์ เช่น quick - quickly, happy - happily, brave - bravely, good – well fast – fast, hard - hard Types of adverbs 1. Adverb of manner ( กริยาวิเศษณ์บอกกริยาอาการ ) adverb ที่บอกว่าการกระทำนั้นได้กระทำในลักษณะ อาการอย่างไร ( How) Mandy is a careful girl. Mandy drives carefully.

5 + ถ้าประโยคนั้นมีกรรม ให้วางหลังกรรม เช่น I can speak Japanese well. + ถ้าประโยคไม่มีกรรมให้วางหลัง กริยา เช่น They walk slowly.

6 เช่น here, there, everywhere, up, down, near, abroad, above 2. Adverb of place ( กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ ) adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นที่ไหน หรือ การเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนัง ( Where ) I’m going shopping near here.

7 3. Adverb of time ( กริยาวิเศษณ์บอกเวลา ) adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดเมื่อใด ( when ) เป็นเวลานานแค่ไหน ( for how long ) และบ่อยแค่ไหน ( how often )

8 เช่น When = today, yesterday, later, now, last year, after, soon, before, sometime เช่น I’m going to tidy my room tomorrow.

9 For how long = all day, not long, for a while, since last year, temporarily, briefly, from……to, till, until เช่น Jack plays computer games all day.

10 How often = Adverbs of Frequency sometimes, frequently, never, often, always, monthly, normally, occasionally, often, regularly, sometimes, usually This magazine is published monthly. She regularly visits France. + Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหนซึ่งระบุจำนวน เวลาของการกระทำที่แน่นอน ส่วนมากจะวาง ท้ายประโยค + Adverb ที่สามารถวางท้ายประโยค หรือวางหน้า กริยาหลัก

11 หลักการเรียงลำดับ adverb หลายชนิดที่ขยายกริยา 1. สถานที่ (place) 2. กริยาอาการ (manner) 3. ความถี่ (frequency) 4. เวลา (Time) * โดยมากใช้กับกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจาก สถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เช่น go, leave, walk, fly, come เช่น She left school hurriedly every Friday. * ถ้าเป็นกริยาที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจากสถานที่ หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้เรียงกริยาอาการมาก่อนสถานที่ - She sang beautifully in the hall last night.

12 Form of Sentences

13 - รูปแบบประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 1. ประโยคความเดียว (Simple sentence) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยภาคประธานและกริยาอย่างละ ตัว ซึ่งถือเป็นประโยคพื้นฐานในการเขียน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น The students are happy. Lamyong bought the clothes. She is reading.

14 - The restaurant is big. - The food is not delicious. = The restaurant is big, but the food is not delicious. 2. ประโยคความรวม (Compound sentence) คือ ประโยค ที่ประกอบด้วยประโยคอย่างน้อย 2 ประโยค และมี คำเชื่อม (Conjunction) ซึ่งมีหน้าที่เชื่อมประโยคเข้า ด้วยกัน นอกจากนี้ ทั้งสองประโยคสามารถแยกออก จากกันได้ โดยที่ประโยคทั้งสองยังคงเป็นประโยคที่มี ความหมายสมบูรณ์ ตัวอย่างของประโยคความรวม เช่น -John will write a homepage. -He will advertise his company. = John will write a homepage, and he will advertise his company.

15 - The company that we like to apply for a job is famous. 3. ประโยคความซ้อน (Complex sentence) คือ ประโยคที่ ประกอบด้วยหนึ่งประโยคที่สมบูรณ์ ที่เรียกว่า Independent clause และประโยคที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่ได้มีความหมายที่สมบูรณ์ เรียกอนุประโยคนี้ว่า Dependent clause อนุประโยคที่นำหน้าด้วยคำแทนบุคคล สิ่งของ สถานที่ เวลาหรือการกระทำที่เป็นประธานของประโยคหลักซึ่งเมื่อ แยกออกแล้วไม่ได้ความหมายที่สมบูรณ์ กล่าวคือ นำหน้าด้วย that, which, who, while, what, when The company is famous. that we like to apply for a job

16 Independent Clause คือ อนุประโยค ซึ่งสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้ Dependent Clause คือ อนุประโยค ซึ่งไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้

17 Because the shoes were on sale, I bought two pairs. Don’t buy that dress unless you really need it. Independent Clause Dependent Clause Adverb clause

18 Adverb clause คือ ประโยคที่ทำหน้าที่เหมือน Adverb ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกริยา วิเศษณ์ที่อยู่ในประโยคอื่นได้ ประเภทของ Adverb clauses มีดังนี้

19 -Because he was ill, he could not attend class. -Because he wanted to visit his friends, he went to Miami. - He went to Miami because he wanted to visit his friends. - They moved to London because they wanted to stay with their parents. Adverb clause of reason because, because of - Because she was sick, she didn’t come to attend the speech. - Because of her sickness, she didn’t come to attend the speech. คือ อนุประโยคที่นำด้วยคำเชื่อมบอกเหตุ ได้แก่ because, because of, since and now that ตัวอย่างเช่น

20 since = because - Since it is rare, it is very expensive. - Since she never heard about cloning, she decided not to speak about it. now that = because now ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และอนาคต Now that he has a lot of money, he can afford a new computer.

21 คือ ประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อแสดงความมุ่งหมาย หรือแสดงวัตถุประสงค์ นำหน้าด้วยคำเชื่อม ได้แก่ so (that), (in order) to ตัวอย่างเช่น He is going to make a registration in order to be able to take courses. He is going to make a registration so (that) he can take courses. Adverb clause of purpose -He repaired his car in order to enable his friend to use it. repaired his car so (that) his friend could use it. -She works hard so that she can get more money for her children. -He came here in order that he might see his boss.

22 คือ ประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อแสดงเงื่อนไข นำหน้าด้วยคำเชื่อม ได้แก่ if, unless, even if, in case, only if ตัวอย่างเช่น if = ถ้า If she comes, I will tell her the truth. Adverb clause of condition unless = ถ้า... ไม่, เว้นแต่, นอกจาก (= if…not) Unless he works harder, he will fail. Unless there is some rain, the flowers will die. Peter will miss the bus unless he runs.

23 in case = ในกรณีที่ In case I forget, please remind me of my promise. even if = แม้ว่า - Even if I had no money, I wouldn’t borrow any from my friends. - Mary never hurried even if she is very late.

24 Adverb clause of place คือ ประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อบอก สถานที่ ได้แก่ where, wherever, and everywhere ตัวอย่างเช่น She hid her money where nobody could find it. He took me where I have never been before.

25 -Everywhere I go, I see your face through the crowd. -You have found me everywhere I go. -Everywhere you go, I will come to you. -You may go wherever you want. -He makes friends wherever he goes.

26 Adverb ReasonPurposeConditionPlace

27

28 7 1. c They patented their new formula so that no one else could use it. 2. d She can't use that brand of makeup because she's allergic to it 3. f Even if you are in perfect health, you should have an annual checkup. 4. e I shop where I can get the best prices. 5. b I'll come to the picnic tomorrow only if I finish my paper tonight. 6. a Since I started exercising, I feel so much more energetic.

29 Even if / Unless. so that in order to because of Wherever Because / Since / Now that

30 9

31 1. Since we have no idea how to get there, we're going to use a map.

32 2. Now that a new leader has been elected, things are starting to change.

33 3. Even if you get the flu shot, you can still get the flu.

34 4. She takes her MP3 player with her wherever she goes.

35 5. If you want to go to a top university, you must have excellent grades.

36 6. I'd be happy to keep you company unless you want to be alone.

37 7. The game was cancelled because of the rain.

38 8. Keep in touch so that I know how you are doing.


ดาวน์โหลด ppt Adverb. Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยาย คำกริยา, คำคุณศัพท์, และคำกริยาวิเศษณ์ตัว อื่นๆ โดยมีลักษณะต่างๆดังนี้ Mandy is a careful girl. Mandy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google